5
Te taratara hakaapo ki naa tama hai hekau
Aa teenei, kootou naa tama hekau, hakannoo mai kiaa nau! Kootou ttani ka meemee hakaaroha ki kootou i naa haaeo teelaa ma ki oo atu ki kootou. Naa hekau kootou ku oti katoo te ppara, aa naa kkahu kootou ku oti te kaaina naa manu. Naa kol ma naa siliva kootou ku ppiritia katoo te taekatana. Te taekatana naa ma ki seu naa pukunohi kootou hoki pee ko naa vvela naa mee i te ahi. Kootou ni hakatau naa mane ma naa hekau kootou naa i naa aso hakaoti nei. Mt 6.19 Kootou ni see tauia kootou naa tama e heheuna i kootou. Kootou hakannoo atu i naa taumaruu naa tama naa i kootou! TeAtua, TeAriki Haimahi ku oti te lono i naa ttani naa tama e heheuna i kootou naa. Deut 24.14-15 Te saaita kootou ni nnoho ka tutu laaoi i te kerekere nei raa, te lopo mee e taukalleka ni kaatoa atu ki kootou; kootou ni nnoho ka hakatataahao naa tinotama kootou ki naa tiputtipu kootou e kaimannako. Kootou ku oti te kkai ka ppeti, aa teenei kootou ku tau ki taaia ki mmate. Te lopo tama taukalleka ku oti te hai haaeoina kootou ka taaia no mmate, aa naa tama naa iaa ni see hai vana hakallika ni mee ki kootou.
Kootou nnoho hakaraaoi ka ttari ki TeAtua
Aku taaina ma aku kave nei. Kootou nnoho hakaraaoi ka ttari ki te saaita ma ki ahemai TeAriki. Kootou mmata i naa lavatoa te tama e tori kaikai raa te noho ka ttari ki ffua ana kaikai e tori. A ia e noho hakaraaoi iloo ka ttari ki tae mai te ssao te ua, ki ssomo hakaraaoi ana mee e ttori. Kootou hoki ki nnoho hakaraaoi ka ttari. Kootou nnoho hakaraaoi ka ttari, i te aso TeAriki e ahemai raa ku taupiri.
Aku taaina ma aku kave nei. Kootou see taumaruu i telaa tama, ki see ttuu kootou imua te hakatonu TeAtua. Ttama e hakatonutonu raa ku taupiri ki au. 10 Aku taaina ma aku kave nei, kootou mannatu i naa pure TeAtua teelaa ni sassare ka hakaea i te inoa TeAriki. Kootou ki too te tiputipu naa tama naa i naa nnoho hakalavatoa laatou ma naa haaeo. 11 Taatou e ttapa ma laatou e fiaffia i laatou ni lavatoa te nnoho ma naa haaeo naa. Kootou ni llono i naa lavatoa Job te noho ma naa haaeo ni mee iaa ia. Kootou e illoa hoki maa ia ni haia hakaraaoina TeAriki imuri. I te aa, i TeAriki se tama e laaoi aa e manava aroha i te tama. Job 1.21-22; 2.10; Ps 103.8
12 Aku taaina ma aku kave nei. Teenei se taratara hakamaatua. Ki mee kootou e hai maa kootou e taratara maaoni, kootou see taratara hakamaumau ki te lani ma te maarama nei. Seai. Kootou ki mee koi peelaa, “Uee,” i naa saaita kootou e mee maa teenaa se taratara maaoni, aa “Seai,” i naa saaita kootou e mee maa teenaa seai se taratara maaoni. Kootou ki mee peenaa ki see takkoto kootou i laro te hakatonu TeAtua. Mt 5.34-37
13 E hai tama i kootou e taka ma ana mmaha? Kootou taku ki TeAtua. E hai tama i kootou e fiaffia? Kootou huahua ni mako ka hakanau i TeAtua. 14 E hai tama i kootou e maki? Kootou ki aru ki naa tama hakamaatua te lotu, naa tama naa ma ki taku maa naa tama e mmaki naa, aa laatou ma ki mumurua naa tama naa ki te ssunu te oliv i te inoa TeAriki. Mk 6.13 15 Te taku te tama e hakataakoto tonu i TeAtua raa e hakamasike te maki no marooroo. TeAriki ma ki hakaahea a ia naa haitino naa tama e mmaki naa no taukalleka, aa naa haisara hoki naa tama naa ma ki uiia ki mee laatou ni mee ni haisara maa laatou. 16 Aa teenaa, kootou ki hakaari naa haisara kootou ki naa taaina kootou, aa kootou ku taku maa telaa tama, ki malolloo kootou i naa maki kootou. Te taku te tama e sosorina taukareka raa e haimahi iloo. 17 Elijah se tama koi ma ko taatou. A ia ni taku hakappuru iloo ki TeAtua ki puuia te ua raa ki see too. Teenaa te ua raa ni see too ana setau e toru ma te vasi. 1 Kgs 17.1; 18.1 18 Ki oti raa, a ia ni taku hoki ki too te ua. Te lani ni too iho tana ua aa te kerekere ni ssomo ana kaikai. 1 Kgs 18.42-45
19 Aku taaina ma aku kave nei, ki mee se tama i kootou ni tiiake ia te hakamaaoni, no sura atu telaa tama no huria tana manava ki ahemai a ia, 20 kootou hakamaarona lokoi te taratara nei: te tama e huria a ia te manava te tama haisara ki ahemai ki te hakamaaoni raa, te tama haisara naa ku hakasaoria a ia i te mate. Teenaa TeAtua ma ki uiia a Ia naa haisara katoo te tama naa. Prov 10.12; 1 Pet 4.8

5.3 Mt 6.19

5.4 Deut 24.14-15

5.11 Job 1.21-22; 2.10; Ps 103.8

5.12 Mt 5.34-37

5.14 Mk 6.13

5.17 1 Kgs 17.1; 18.1

5.18 1 Kgs 18.42-45

5.20 Prov 10.12; 1 Pet 4.8