4
Ttiputipu naa tama TeAtua
I Christ ni hakallono isu tana haitino, teenaa kootou hoki ki mee naa hakataakoto kootou ki haimmahi pee ko Ia. I te aa, te tama e hakallono isu tana haitino raa ko te tama ku see ppena hoki naa haisara. Kaamata i te saaita nei, i te saaita kootou koi nnoho i te kerekere raa, naa ora kootou ki tautari ki te hiihai TeAtua. Kootou see mee ma ki tautari kootou ki naa sosorina e hakallika teelaa e oti manava ai naa tama te maarama nei. Te nnoho kootou imua ka hai naa vana te kanohenua see lotu i TeAtua raa ku tau peenaa. Imua raa kootou ni hai huri ka hai kootou naa vana e kerekkere; kootou ni hakavaarea te unu naa vai mmara; kootou ni unuunu hakapaa ka hakassura te kau vana e hakannapa, aa kootou e lotu peenaa ki naa aitu hakalellesi kootou ni penappena. Aa i te saaita nei raa, te kanohenua see lotu i TeAtua raa ku tteki i kootou ku see hakauru ake hoki ki naa vana laatou, teenaa ko te nnoho laatou ka sosorina pee ko naa manu aa see hakatonu maa ni aa laatou e hai. Teenaa e ffuri ai laatou no taratara hakallika i kootou. Tevana iaa naa tama naa ki kauake ni taratara maa laatou i naa takkoto naa ora laatou ki TeAtua, iaa Ia e noho ki hakatonutonu naa ora naa tama e ora ma naa tama e mmate. Teenaa ko te vana te Lono Taukareka raa ni kauake ki naa tama ku oti te mmate i te saaita laatou koi ora. Maaoni, laatou ni mmate pee ko naa tama hakkaatoa e mee naa haisara laatou raa ni mmate, tevana iaa teenei laatou ku oti te hakaoratia TeAtua no ttaka laatou ma ni aitu pee ko TeAtua.
Heunatia naa heuna TeAtua
Te ssao naa mee hakkaatoa ma ki hakaoti mai raa ku saaita koi. Teenaa naa hakataakoto kootou ki ttonu aa kootou ku roorosi hakaraaoi iloo i naa sosorina kootou, ki lavaa kootou te taku hakaraaoi. Te tiputipu e takoto i aruna naa mee hakkaatoa raa, teenaa ko te tiputipu te manava laaoi kootou i telaa tama. I te aa, te manava laaoi koi e lavaa te mee te tama ki uiia naa haisara telaa tama. Prov 10.12 Hakauru telaa tama ki loto naa hare kootou, aa kootou ki see hai manava. 10 Kootou hakkaatoa ki too te kau mee e taukalleka kootou ni kauatu TeAtua raa no tokonaki ki naa taaina kootou, pee ko naa vana te tama e heheuna taukareka i TeAtua. 11 Naa tama e tukua ki taratara raa, laatou ki hakaea naa taratara TeAtua; naa tama e tukua ki heheuna raa ki heheuna ki naa mahi laatou e kauake TeAtua. Kootou ki sosorina peenei ki takkoto naa ahu raa i TeAtua iloto te inoa Jesus Christ. A Ia e taka hakamaatua aa e takoto haimahi peenaa. Amen.
Naa tama te lotu e hakallono isu
12 Aku taaina nei. Ki mee kootou e ttiri i te kau haaeo ka hakallono isu, kootou ki see mannatu maa ni vana sara ku mee i kootou. Seai. Teenaa ni vana e ssura ki haaiteria naa hakataakoto kootou i TeAtua. 13 Kootou ki fiaffia i kootou e hakallono isu hoki pee ko Christ. Teenaa kootou ma ki fiaffia iloo i te saaita ana mahi ma ki hakassura ki te maarama nei. 14 Kootou ki fiaffia ki mee kootou e sasaakiria maa i kootou ni tama e tautari ki Christ; kootou e haia peenaa i TeAitu haimahi TeAtua e takoto i naa ora kootou. 15 Ki mee se tama i kootou e hakallono isu, a ia ki see mee maa ia e hakallono isu maa i aa ia se tama e taa tama, e kailaarao, e ppena naa vana e ssara, aa e hakauru atu tana pisouru ki naa vana are aaraa tama. 16 Tevana iaa ki mee kootou e hakallono isu maa i kootou ni tama te lotu, kootou ki see nnapa. Kootou ki fiaffia i TeAtua i kootou e taapaa te henua ki te inoa Christ.
17 Te ssao te hakatonu TeAtua ki kaamata raa ku tae mai. TeAtua ma ki kaamata te hakatonutonu ana tama raa imua. Aa ki mee a Ia e kaamata i ana tama, kootou e mannatu maa naa tama see hakannoo ki te Lono Taukareka TeAtua raa ma ki haia peehea imuri? 18 Te Laupepa Tapu raa e mee maa,
“Ki mee maa e hainattaa te hakaora naa tama e taukalleka,
naa tama haisara raa ma ki hakaoratia peehea?” Prov 11.31 (LXX)
19 Aa teenaa, naa tama e hakallono isu i teenaa ko te tiputipu TeAtua e hiihai ki sura i laatou raa, naa tama naa ki sosorina taukalleka ki aaraa tama, aa laatou ku tiiake naa ora laatou ki takkoto i naa rima TeAtua, te tama ni penapena laatou. A Ia maraa e haia lokoi a Ia naa mee ana e taratara maa Ia ma ki mee.

4.8 Prov 10.12

4.18 Prov 11.31 (LXX)