5
Te kanohenua TeAtua
Nau nei se maatua te lotu. Nau e pesi atu te taratara nei ki naa tama hakamaatua te lotu e nnoho i kootou i te kina naa. Nau ni kite ki aku tino karamata i te saaita Christ ni hakallono isu. Aa i te saaita Christ ma ki ahemai ma se tama haimahi raa, nau ma ki haia hoki ma se tama haimahi. Teenei nau ku pesi atu te taratara nei ki kootou ki roorosi hakaraaoi kootou ki te kanohenua TeAtua teelaa ni kauatu ma ki mmata ake kootou, e mee pee ko naa tama e tukua ki roorosi naa sipsip. Kootou ki fiaffia te mee naa heuna naa i kootou e illoa maa teenaa ni heuna TeAtua, tevana iaa kootou see kkaro maa i kootou e illoa maa teenaa ni heuna are aaraa tama. Kootou see mee maa kootou e heheuna ma ki tauia kootou; kootou ki heheuna i kootou e fiffai ma ki tokonaki kootou ki naa tama naa. Jn 21.15-17 Kootou see mee maa kootou ki meemee hakamaatua i aruna naa tama ni kauatu ma ki mmata ake kootou naa. Seai. Kootou ki hakasura te tiputipu e tonu ki tautari naa tama naa ki kootou. Te saaita te Tama Hakamaatua e roorosi i taatou e hakasura mai raa, kootou ma ki kauatu naa hau maatua kootou teelaa see lavaa te mmae.
Peelaa hoki, kootou naa tama taane raa ki hakannoo ki naa tama kootou e mattua. Kootou hakkaatoa ki see ahu ki kootou soko kootou; kootou ki tokonaki ki naa taaina kootou. I te aa, e takoto tana taratara i te Laupepa Tapu e mee maa, “TeAtua ma ki hakanaparia a Ia naa tama e ahu. A Ia iaa ma ki tokonaki ki naa tama e meemee seemuu.” Prov 3.34 (LXX) Kootou ki meemee seemuu ka nnoho i naa rima TeAtua, ki saaua naa inoa kootou TeAtua no haia ma ni tama hakamaatua i tana saaita e vana maa e taukareka. Mt 23.12; Lk 14.11; 18.14 Tiiake naa mmaha kootou naa ki takkoto i naa rima TeAtua, iaa Ia e aroha i kootou.
Kootou ki tino maamaa ka roorosi hakaraaoi iloo! Te tama e tautau haaeo ma kootou, Satan, ku sasare ka motimoti mai i naa vasi ma se manu kaitama e sessee tama ki kai. Kootou tuu mmau ma naa hakataakoto kootou i TeAtua; kootou seai iloo ki tuku atu ki naa vana te tama naa. I te aa, i kootou e illoa maa naa tama katoo e lotu pee ko kootou e nnoho i naa kina hakkaatoa i te maarama nei e uru hoki ki naa haaeo peenaa. 10 Kootou ma ki hakallono isu i te punaa saaita koi. Aa te saaita naa haaeo naa e llaka raa, te Atua naa laaoi hakkaatoa, te tama e aru atu ki oo ake kootou no nnoho i tana maasina e takoto see oti, i kootou ni tama Christ raa, ma ki haia a Ia naa vana kootou ki ttonu katoo, aa ki see hurihuri naa hakataakoto kootou. Naa hakataakoto kootou hoki ma ki haia a Ia ki haimmahi, aa ki tuutuu laaoi kootou ma naa hakataakoto kootou i TeAtua. 11 TeAtua ki noho hakamaatua hakaoti peenaa! Amen.
Naa purepure hakaoti
12 Teenei ko Silas nei e tokonaki mai kiaa nau i taku pas huapotopoto e sissii atu nei. Nau e iloa maa ia se tama e lotu maaoni i TeAtua. Nau e sissii atu naa taratara nei i aa nau e hiihai maa nau ki saapai atu ki kootou, aa ki hakaari atu aku taratara nei maa teenei ko te laaoi maaoni TeAtua. Kootou ki taaohi peenaa naa hakataakoto kootou i TeAtua. Acts 15.22,40
13 Te ssoa te lotu kootou i Babilon, teelaa ni hakamaatinoria hoki TeAtua, e purepure atu ki kootou. Taku tama, Mark hoki e purepure atu ki kootou. Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Col 4.10; Phlm 24 14 Pureppure ka vaisonissoni ma naa taaina kootou, ki huri ake peelaa maa kootou e fiffai ki kootou.
Kootou naa tama e lotu i Christ, te laaoi TeAtua ki takoto i kootou.

5.2 Jn 21.15-17

5.5 Prov 3.34 (LXX)

5.6 Mt 23.12; Lk 14.11; 18.14

5.12 Acts 15.22,40

5.13 Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Col 4.10; Phlm 24