21
Jesus e hakasura ki te takahitu disaipol
Kimuri raa, Jesus ni hakasura hoki ki ana disaipol raa i tai te Namo Galilee. A Ia ni hakasura ake peenei. Naa disaipol ni nnoho i te kina naa ko Simon Peter, Thomas (e ttapa ma ko te Maasana), Nathaniel (te tama te matakaaina Kana), takarua tama Sebedii, aa te laa takarua disaipol hoki. Simon Peter ni mee ake ki laatou, “Nau ku hano no puipui.” Lk 5.5
Teenaa ki mee ake naa tama naa, “Taatou ki oo hakapaa.” Naa tama raa ni massike no kkake i te poti raa no aro no puipui. Tevana iaa laatou ni seai iloo se ika ni lavaa i te poo naa hakkaatoa.
I te tahaata raa, Jesus ni tuu ake i uta laatou. Seai iloo se tama i naa tama naa ni mate i Jesus. Teenaa ki kannaa Jesus ki laatou, “Aku soa. Kootou e hai ika ni ppui?”
Teenaa ki mee ake naa tama naa, “Seai iloo”
A Ia ki mee ake, “Pesi te kupena kootou naa i te vasi hakamaatau te poti, ki lavaa ni ika maa kootou.” Teenaa ki pesi laatou kupena naa no hainattaa laatou te ffuti ake ki aruna, i te kupena raa ku pii te ika. Lk 5.6
Te disaipol e llee ai te manava Jesus raa ki mee ake ki Peter, “Teenaa ko TeAriki!” Saaita Peter ni lono maa teelaa ko TeAriki raa, a ia ni hakao tana kkahu (i tana kkahu naa ni ffana) no sepu ki loto ttai no kkau ki uta. Aaraa disaipol raa iaa ni aro ake te poti laatou raa ki uta no ffuti ake laatou kupena e pii te ika. Te kina laatou ni tautau raa see mmao ki uta, e noto naa sekumi e rima. Saaita laatou ni ttae ki uta raa, laatou ni kkite naa ika ma naa haraoa e mmoe i aruna te taeahi e mallaa. 10 Teenaa ki mee ake Jesus ki laatou, “Toomai ni ika i naa ika kootou ni ppui.”
11 Simon Peter ni hano no kake ki te poti raa no ffuti ake te kupena raa ki uta. Te kupena naa e pii i naa ika e llasi. Laatou ni lavaa naa ika laatou e lau maa te mataarima, ma naa ika e toru. Niaaina maa te kupena naa ni pii raa, te kupena naa ni see lavaa te masae. 12 Teenaa ki mee ake Jesus ki laatou, “Kootou oomai no kkai.” Naa tama naa ni mattaku te vasiri ake maa ia ko ai, i laatou e illoa maa ia ko TeAriki. 13 Teenaa ki hanake Jesus no too te haraoa ma naa pukunohi naa ika raa no kauake ki laatou.
14 Teenei ko te ttoru naa saaita Jesus ni hakasura ki ana disaipol imuri tana masike mai ana i te mate.
Jesus ma Peter
15 Saaita laatou ni oti te kkai raa, Jesus ki vasiri ake ki Simon Peter, “Simon, te tama John, too laaoi i aa nau nei e ttoe are i te laaoi naa tama nei iaa nau?”
Peter ki hakaahe ake, “Uee, TeAriki. Koe e iloa maa nau e laaoi iaa koe.”
Jesus ki mee ake, “Roorosi i aku sukua sipsip.” 16 Jesus ki ttao atu no vasiri hoki, “Simon, ttama John, koe e laaoi iaa nau?”
Peter ki hakaahe ake hoki, “Uee, TeAriki. Koe e iloa maa nau e laaoi iaa koe.”
Jesus ki mee ake, “Roorosi i aku sipsip.”
17 Jesus ki ttao atu tana toru, “Simon, ttama John, koe e laaoi iaa nau?”
Peter ni sopo tana manava i teenei ko te ttoru naa saaita Jesus e vasiri kiaa ia. Teenaa ki mee ake ia peelaa ki Jesus, “TeAriki, koe e iloa i te kau vana hakkaatoa. Koe e iloa maa nau e laaoi iaa koe.”
Teenaa ki mee ake Jesus, “Roorosi i aku sipsip. 18 Nau e taratara atu maaoni. Too saaita ni tipu ake raa, koe ni tara too maro sokkoe ka sasare ki oo kina e hiihai. Tevana iaa too saaita ku matua raa, telaa tama ma ki hakatara atu too maro ka hakattaki koe ki oo kina see hiihai maa koe e hano.” 19 Jesus e taratara peenei ki hakaari maa te tiputipu te mate Peter raa ma ki huri ake naa mahi TeAtua. Teenaa ki mee ake Jesus kiaa ia, “Tautari mai kiaa nau.”
Jesus ma telaa disaipol
20 Peter ni hakatahuri no kite i te tama e llee ai te manava Jesus raa e sare ake vaamuri laaua. Teenaa ko te disaipol ni hakapare ki Jesus i te poo laatou ni kkai no vasiri ake ma ko ai te tama i laatou ma ki hakaari ake Jesus ki naa hakamau naa Jew. Jn 13.25 21 Saaita Peter ni kite i te tama naa raa, vasiri ake iloo ia ki Jesus, “TeAriki, ai ttama nei?”
22 Jesus ki mee ake, “Ki mee nau e hiihai maa ia ki ora hakaoti no tae ki taku sao ma ki au, te mee naa e aa iaa koe? Koe ki tautari mai kiaa nau.”
23 Teenaa ki tere te taratara raa vaaroto naa tama e tautari i Jesus ma te disaipol nei ma ki see mate. Tevana iaa Jesus ni see vana maa ttama nei ma ki see mate. A ia ni taratara peelaa, “Ki mee nau e hiihai maa ia ki ora hakaoti no tae ki taku sao ma ki au, te mee naa e aa iaa koe?”
24 Teenaa ko te disaipol e taratara atu naa taratara nei, te tama hoki ni sissii naa taratara nei i te laupepa nei. Taatou e illoa maa ana taratara nei ni taratara maaoni.
Naa taratara hakaoti
25 Jesus ni mee te lopo vana i tana sao ni noho i te maarama nei. Ki mee ana vana hakkaatoa ni mee raa e hakatuuria ki loto naa laupepa raa, nau e maanatu maa te maarama nei ma ki see ssao i te lopo laupepa ma ki takkoto ai naa taratara naa.

21.3 Lk 5.5

21.6 Lk 5.6

21.20 Jn 13.25