5
Naa disaipol mua Jesus
(Mt 4.18-22; Mk 1.16-20)
I te aso tokotasi raa, Jesus e tuu i te kerekere i tai te Namo Genesaret, teenaa te henua ni kkutu ake kiaa Ia ki hakannoo laatou ki naa taratara TeAtua. A Ia ni kite naa poti e lua raa e soroki i te kerekere i-tai; teenaa e sorokina ake naa taanata haanota teelaa e ttuu ka huihui naa kupena laatou. Jesus ni hano no kake ki aruna te poti tokotasi i naa poti naa, teenaa ko te poti Simon. Teenaa vanaake iloo ki Simon ki hakkuutia te poti raa hakamaarie ki tai. Araa noho iloo Ia i aruna te poti naa ka akonaki te kuturana tama naa. Mt 13.1,2; Mk 3.9,10; 4.1
I tana saaita ni oti ana taratara raa, mee ake iloo Ia ki Simon, “Hakkuutia te poti nei ki te kina e honu, aa kootou ma oo soa naa ku ppesi naa kupena kootou naa maa see hai ika e mmau.”
Teenaa ki mee ake Simon, “TeAriki, maatou ni haanota te poo hakkaatoa, tevana iaa maatou ni see hai ika ni lavaa. Aa ki mee koe e vana ma ki pesi naa kupena nei, teenei nau ku pesi naa kupena nei.” Jn 21.3
Laatou ni pesi laatou kupena naa no lavaa naa ika laatou e tammaki iloo, te kupena laatou naa ni taupiri ki masae. Jn 21.6 Teenaa ki arohaki ake naa tama naa ki naa soa laatou i telaa poti ki aro ake no tokonaki ki laatou. Naa tama naa ni aro ake no uta naa poti e lua naa no ppii hakaoti ki te ika, naa poti naa ni tauppiri ki appuru. 8-9 Simon Peter laatou ma naa taanata haanota naa hakkaatoa ni oho i te kooina naa ika laatou ni ppui naa. Saaita Peter ni kite naa ika naa hakkaatoa raa, tuu iloo ki ana turi imua Jesus no mee ake, “TeAriki, hakataha iaa nau. Nau se tama e mee aku sara.” 10 Naa hakasoa Simon raa hoki ni oho i te vana laatou ni kkite naa, teenaa ko James ma John, naa tama Sebedii. Jesus ki mee ake ki Simon, “Koe see mataku; kaamata i te saaita nei koe ma ki haanota tama.”
11 Teenaa soroki iloo naa poti laatou naa ki uta no tiiake hakkaatoa naa hekau laatou naa ka tautari i Jesus.
Jesus e haia a Ia te tama e maki raa no taukareka
(Mt 8.1-4; Mk 1.40-45)
12 I te aso tokotasi raa, Jesus ni noho iloto te matakaaina tokotasi e mee te tanata e haia te leprosi. Saaita te tanata naa ni kite i Jesus raa, a ia ni hakaleiho atu no ttuu ki ana turi imua Jesus ka tani atu, “TeAriki, ki mee maa koe e hiihai, koe ku haia nau ki taukareka.”
13 Jesus ni haaro atu tana rima no paa iaa ia ka mee ake, “Nau e hiihai. Koe ku taukareka!” I te saaita naa lokoi, te leprosi ni sura i te tanata naa ni seai. 14 Teenaa ki taratara ake Jesus kiaa ia, “Koe see hakaari ki se tama maa koe ni haia a nau no taukareka. Tere tonu ki te maatua te hare lotu raa no mee ki mmata ia iaa koe; aa ki kkite te henua maa koe ku taukareka raa, koe ku hakaara ni mee maau ki TeAtua ki hakamaarama too haitino, tautari ki naa taratara Moses ni kauatu.” Lev 14.1-32
15 Tevana iaa te lono i naa vana Jesus ni mee raa ni ttoha ki naa kina hakkaatoa, teenaa ki kkutu ake te lopo tama no hakannoo kiaa Ia, aa ki haia laatou ki taukalleka i naa maki laatou. 16 Tevana iaa Jesus maraa e hakataha no hano lokoi ki naa kina see hai tama raa no taku.
Jesus e hakamasike te tanata see lavaa te sasare
(Mt 9.1-8; Mk 2.1-12)
17 I te aso tokotasi Jesus e akonaki naa tama raa, e mee naa Faarisi ma naa tisa te Loo e nnoho i te kina naa. Naa tama naa ni oomai i naa matakaaina hakkaatoa iloto Galilee, Judea aa ko Jerusalem. Naa mahi TeAtua ni takkoto i Jesus, ki lavaa Ia te mee naa tama e mmaki raa ki malolloo. 18 E mee naa taanata ni ssau ake te tanata tokotasi i aruna ana moelana, i ttama naa see lavaa te sasare. Laatou ni haaite ma ki hakauru atu te tanata naa ki loto te hare no hakamoe imua Jesus. 19 Araa nei laatou ni see hai ara, i te hare naa ni kkapi naa tama. Teenaa ki saaua laatou te tanata naa ki te taffuu te hare naa no hakahotu te taffuu ka hakatere iho te tanata naa ma ana moelana ki loto ttonu te kuturana tama imua Jesus. 20 I te saaita Jesus ni kite i te haimahi te hakataakoto naa tama naa iaa Ia raa, a Ia ni huri atu no mee ake ki te tanata, “Naasoa, oo haisara raa ku oti te uiia a nau.”
21 Teenaa ki kaamata naa tisa naa Loo raa ma naa Faarisi te taratara soko laatou peelaa, “Teenei ko ai te tama ku taratara iloo pee ko ia ko TeAtua? TeAtua soko Ia koi e lavaa te uii naa haisara!”
22 Jesus ni iloa i naa mannatu naa tama naa, teenaa ki mee ake a Ia peelaa, “Ai kootou e ttaka ai ma naa mannatu naa? 23 Te taratara hea e hainauhie, te taratara e mee maa, ‘Oo haisara ku oti te uiia a nau,’ seai, te taratara e mee maa, ‘Masike no sasare?’ 24 Nau e mee ki huri atu peelaa maa te Tama te Henua raa ko te tama hakamaatua i te kerekere nei e lavaa te uii naa haisara.”
Teenaa mee ake iloo Ia ki te tanata see lavaa te sasare naa, “Nau e vanaatu kiaa koe, masike, no too oo moelana naa aa koe ku hano ki too hare!”
25 I te saaita naa lokoi, te tanata naa ni masike imua naa karamata naa tama naa hakkaatoa no too ana moelana raa ka sare hakanau i TeAtua ki tana hare. 26 Te kanohenua naa hakkaatoa ni oho, naa tama naa ni mattaku ka taratara hakanau i TeAtua peelaa, “Teenei ni vana hakallee mouri iloo maatou e kkite i te aso nei.”
Jesus ku arumia a Ia Levi ki tautari kiaa Ia
(Mt 9.9-13; Mk 2.13-17)
27 Ki oti raa, Jesus ku uru ki haho te hare naa no kite i te tama e aoao naa takis e noho iloto tana hare e heheuna, tana inoa ko Levi. Jesus ki mee ake, “Tautari mai kiaa nau.” 28 Levi ni tiiake ana mee naa hakkaatoa no hanatu vaamuri Jesus.
29 Teenaa Levi ni pena tana kaikai e lasi maa Jesus i tana hare. E tammaki iloo naa tama e aoao naa takis ma aaraa tama hoki ni arumia ake Levi ki te kaikai naa. 30 E mee naa Faarisi ma aaraa tisa naa Loo teelaa e ffai i te kaavena naa Faarisi naa ni hai ake ki naa disaipol Jesus, “Ai kootou e kkai ai ka unu hakapaa ma naa tama e aoao naa takis aa ma naa tama haisara?” Lk 15.1-2
31 Jesus ki mee ake, “Teelaa seai ko naa tama see mmaki raa e kaavea no mmata i te tokta, teenaa ko naa tama are e mmaki. 32 Nau ni see au no ssee ki naa tama e mannatu maa laatou e ttonu lokoi. Seai. Nau ni au no ssee ki naa tama haisara, ki ffuri naa manava laatou no tiiake naa haisara laatou.”
Naa taratara i te hakapakuu see kai
(Mt 9.14-17; Mk 2.18-22)
33 E mee naa tama ni mee ake peelaa ki Jesus, “Naa disaipol John raa maraa e hakapakuu ka taku, e mee pee ko naa disaipol naa Faarisi raa hoki; oo disaipol raa iaa e kkai koi ka unu.”
34 Jesus ki mee ake, “Kootou ma ki lavaa te tiiake kootou naa tama teelaa ni arumia ki te kaikai te takarua e aavvana hoou raa ki nnoho see kkai i te saaita te tanata e aavana raa koi noho ma laatou? See lavaa iloo! 35 Tevana iaa te aso raa ma ki tae mai, teenaa te tama e aavana hoou naa ma ki hakataharia i laatou; i naa aso naa raa laatou ma ki hakapakuu see kkai.”
36 Jesus ni hakaea ake hoki te parapol e mee peelaa: “See hai tama e ssae te tapaa maro hoou ki ppoo no ttui ki te maro tuai. Ki mee a ia e mee peenaa raa, te maro hoou naa ma ki saaea a ia, aa te tapaa maro hoou naa ma ki see matamata laaoi ma te maro tuai naa.
37 “Aa see hai tama hoki e utu te wain hoou raa ki loto naa paeke e ppena ki naa kiri tuai naa sipsip, i te aa te wain hoou naa ma ki ppuna no masae te paeke naa. Teenaa te wain hoou naa ma ki mannini pakava aa te paeke naa ku hakallika. 38 Te wain hoou raa ki utuhia ki loto naa paeke e ppena ki naa kiri hoou naa sipsip. 39 See hai tama ma ki hiiunu te wain hoou i tana saaita ku oti te unu te wain tuai. Te tama naa ma ki mee peelaa, ‘Te wain tuai raa e taukareka iaa.’ ”

5.3 Mt 13.1,2; Mk 3.9,10; 4.1

5.5 Jn 21.3

5.6 Jn 21.6

5.14 Lev 14.1-32

5.30 Lk 15.1-2