20
Te taaruma hua
(Mt 28.1-8; Mk 16.1-8; Lk 24.1-12)
Tahaata poo te Hakamarolloo raa, Mary Magdalene ni hano ki te kava raa no kite maa te hatu te taaruma raa ku oti te hakatiperia ki te vasi. Teenaa ki tere ia ki Simon Peter ma telaa disaipol, teenaa ko te tama e llee ai te manava Jesus, no mee ake, “Te haitino TeAriki raa ku oti te toa naa tama. Maatou see illoa i te kina tana haitino e tukua laatou!”
Teenaa ki oo Simon Peter ma telaa disaipol ki te kava. Takarua naa ni ffuro, tevana iaa telaa disaipol e makkuu are i Peter. Teenaa ko ia raa ni tae imua ki te kava. Tana saaita ni tae ki te kava raa, a ia ni tuu koi i haho no hakatui ki loto te rua no kite naa maro koi ni mmini te haitino Jesus raa e mmoe iloto. Simon Peter ni tae ake imuri no uru tonu lokoi ki loto te rua. A ia ni kite hoki naa maro ni mmini te haitino Jesus. Te tapaa maro ni mmini te pisouru Jesus raa iaa ni haatua hakaraaoi iloo ka tukua hakavasi. Te tapaa maro naa see moe ma aaraa maro. Teenaa hanatu iloo te disaipol teelaa ni tae imua ki te kava raa no uru atu ki loto te rua. A ia ni hakatina lokoi i tana saaita ni kite i naa maro naa. (Takarua naa seki massaro iloo i te taratara te Laupepa Tapu e mee maa Jesus ma ki masike mai i te mate.) 10 Ki oti raa ahe iloo laaua ki hare.
Jesus e hakasura ki Mary Magdalene
(Mt 28.9-10; Mk 16.9-11)
11 Mary ni tuu ka tanitani i haho te taaruma. Teenaa hakatui iloo ia ka tani ki loto te rua. 12 A ia ni ttoka no kite iloo i te takarua ensol e nnoho i te kina Jesus ni hakamoeria. Ttama e noho i pisouru, aa telaa tama e noho i vae. Laaua katoo e uru ki naa hekau makkini. 13 Teenaa ki vasiri ake te takarua naa kiaa ia, “Te ffine nei, koe e tani i te aa?”
Mary ki mee ake, “Te haitino taku Ariki raa ku oti te toa naa tama. Nau see iloa i tana kina e tukua laatou.”
14 Ki oti raa hakatahuri iloo ia no kite i Jesus e tuu mai, tevana iaa a ia ni see mate maa teelaa ko Jesus.
15 Teenaa ki vasiri ake Jesus kiaa ia, “Koe e tani i te aa? Koe e ssee i ai?”
Te ffine raa ni ttau maa ia ko te tama e roorosi te kava. Teenaa ki mee ake ia peelaa, “Ki mee te tama naa ni toa a koe, koe ku hakaari mai ki hano nau no toomai tana haitino.”
16 Teenaa ki kannaa Jesus i tana inoa, “Mary!” Te ffine naa ni huri atu no mate lokoi maa teelaa ko Jesus.
Teenaa ki mee ake ia haka Jew, “Raboni!” (e mee maa ‘ttama e ako tama’)
17 Jesus ki mee ake, “Koe see kkapa mai kiaa nau. Nau seki ahe ki taku Tamana. Tere no hakaari ake aku taaina i aa nau ku ahe ki te Tama raa, teenaa ko taku Tamana aa laatou Tamana, taku Atua aa laatou Atua.”
18 Mary ni tere tonu no vanaake ki naa disaipol i aa ia ni kite i TeAriki. A ia ni hakaea ake hoki naa taratara TeAriki ni mee ake.
Jesus e hakasura ki ana disaipol
(Mt 28.16-20; Mk 16.14-18; Lk 24.36-49)
19 Te laasuru te Hakamarolloo raa, naa disaipol naa ni hakakkutu iloto te hare tokotasi ka puipui naa tootoka laatou, i laatou koi nnoho mattaku i naa hakamau naa Jew. Saaita naa lokoi Jesus ku tuu iloto laatou. Jesus ki mee ake, “Kootou nnoho ma te laaoi.” 20 Teenaa ki huri atu ana rima ma tana kaumanava ki laatou. Ana disaipol naa ni fiaffia i te kkite ana laatou i Jesus. 21 Jesus ki mee ake hoki, “Kootou nnoho ma te laaoi. Nau ni heunatia mai taku Tamana, peelaa hoki, kootou e heunatia a nau.” 22 Teenaa ki maanava atu tana soromatani ki laatou ka mee ake peelaa, “Too TeAitu Tapu. 23 Ki mee kootou e ffana naa haisara naa tama, teenaa naa haisara naa tama naa hoki ma ki hanaa TeAtua. Aa ki mee kootou see ffana naa haisara laatou, TeAtua hoki ma ki see hanaa a Ia naa haisara laatou.” Mt 16.19; 18.18
Jesus ma Thomas
24 Te disaipol tokotasi i te taka sinahuru maa ttakarua disaipol Jesus raa ko Thomas (e ttapa ma ko te Maasana). A ia ni see noho ma naa disaipol raa i te saaita Jesus ni hakasura ki laatou. 25 Naa disaipol raa ni hakaari ake maa laatou ni kkite i Jesus.
Tevana iaa Thomas ni mee ake peelaa ki laatou, “Ki mee nau e kite i naa ponga naa hao i ana rima ka taaohi nau tana kaumanava ni urumakkina raa, teenaa nau ma ki iloa maa ia ni masike i te mate maaoni.”
26 I te Hakamarolloo imuri raa, naa disaipol raa ni hakakkutu hoki i hare. Teenaa Thomas e noho i laatou. Niaaina maa naa tootoka te hare laatou naa ni puipui hakkaatoa raa, Jesus ni hanake no tuu iloto laatou no mee ake, “Kootou nnoho ma te laaoi.” 27 Teenaa ki mee ake Ia ki Thomas, “Tuku mai too mataarima i te kina nei, aa koe ku ttoka ki aku rima; aa teenaa, haaroo mai too rima no paa i taku kaumanava. Koe ki see mamaanatu tammaki. Koe ki iloa maa teenei ko nau!”
28 Teenaa ki mee ake Thomas, “Koe ko taku Ariki ma taku Atua!”
29 Jesus ki mee ake, “Teenei koe ku iloa maa nau ku masike i te mate i aa koe ku kite iaa nau? Naa tama ni see kkite iaa nau aa laatou iaa e illoa koi maa nau ku oti te masike i te mate raa, naa tama naa ma ki hakahiahiaria TeAtua.”
Te hakataakoto te laupepa John e sissii nei
30 Jesus ni hakasura hoki aaraa mahi TeAtua e tammaki ka kkite ana disaipol, tevana iaa see sissia iloto te laupepa nei. 31 Naa vana nei iaa ni sissia iloto te laupepa nei ki illoa kootou maa Jesus maaoni ko te Mesaea, te Tama TeAtua. Teenaa kootou ma ki ora i kootou e illoa i naa mahi tana inoa.

20.23 Mt 16.19; 18.18