4
Kootou naa hakamau, kootou ki meemee hakaraaoi naa poe kootou. Kootou mannatu i kootou hoki e mee te Hakamau kootou e noho i te lani. Eph 6.9
Paul e kauake aaraa taratara ki tautari laatou
Kootou ki taku peenaa i te kau saaita, aa kootou ki taku hakamattoni lokoi ka hakanau i TeAtua. Kootou hoki ki taku ka mannatu mai ki maatou, ki tokonaki mai TeAtua ki lavaa maatou te hakaea hakaraaoi tana taratara e mee i Christ, te taratara ni see ilotia imua. Teenei ko te vana e karapusi ai nau. Kootou ki taku ki TeAtua ki tokonaki mai kiaa nau, ki hakaea hakaraaoi nau naa taratara nei ki mallama.
Kootou ki sosorina atammai lokoi imua naa tama teelaa see illoa maaoni i TeAtua, ki kkite naa tama naa i naa sosorina taukalleka kootou. Eph 5.16 Kootou ki taratara hakaraaoi ki hii hakannoo naa tama raa ki naa taratara kootou, aa kootou ki illoa te hakaahea kootou naa taratara naa tama e vasirisiri vana ki kootou.
Naa purepure hakaoti Paul
Maatou taina, Tikikus, te tama e heheuna hakapaa ma maatou naa heuna TeAriki, ma ki taratara atu ki illoa kootou i taku noho i te kina nei. Acts 20.4; 2 Tim 4.12 Teenaa ko taku vana e heunatia atu nau te tama naa ki kootou, ki illoa kootou i te nnoho maatou nei ki fiaffia kootou. Eph 6.21-22 Nau e heunatia atu nau hoki Onesimus ki oo atu laaua hakapaa. Teenaa se tama hoki e heheuna hakapaa ma maatou, aa maatou hoki e fiffai iaa ia. Laaua ma ki taratara atu i naa vana katoo e ssura i te kina nei. Phlm 10-12
10 Aristarkus e nnoho maaua i te hare karapusi. Laaua maa Mark, te taina Barnabas e pureppure atu ki kootou. (Nau ku oti te purepure atu ki mmata ake kootou kiaa ia i tana saaita e sura atu.) Acts 19.29; 27.2; Phlm 24; Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39 11 Joshua, te tama e ttapa hoki ma ko Justus e purepure atu hoki ki kootou. Teenei ko te takatoru Jew koi e saapai mai ki aku heuna e mee maa te Nohorana TeAtua. Nau ni hakasoaina hakaraaoi iloo laatou i aku heuna nei.
12 Te laa tama hoki kootou se tama e heheuna hoki maa Christ, Epafras, e purepure atu ki kootou. a ia maraa e taku peenaa ki TeAtua ki tokonaki atu ki kootou, ki lotu maaoni kootou ki mee kootou pee ko naa tama ku mattua ma te lotu aa e tautari tonu ki te hiihai TeAtua. Col 1.7; Phlm 23 13 Nau e lavaa te taratara atu maa Epafras ni heheuna haimahi iloo ki taukareka te nnoho kootou ma naa tama i Laodosia ma Haiarapolis. 14 Luke, te tama e fiffai taatou, e roorosi naa maki, laaua ma Demas e pureppure atu ki kootou. 2 Tim 4.10,11; Phlm 24
15 Kootou ku hakataeria naa purepure maatou nei ki naa taaina ma naa kave maatou i Laodosia, aa ki Nimfa ma naa tama e lotulotu i tana hare. 16 Saaita kootou ku oti te tokatoka i te pas nei raa, kootou ku kauatu te pas nei ki naa tama te lotu i Laodosia. Ki oti kootou ku tokatoka hoki i taku pas ma ki kaavea atu naa taaina ma naa kave taatou i Laodosia. 17 Kootou taratara atu ki Arkipus ki hakaotina naa heuna TeAriki ni kauake kiaa ia. Phlm 2
18 A nau Paul, e sissii atu aku purepure nei ki taku tino rima. Kootou mannatu i aa nau koi moe i te hare karapusi.
Nau e taku maa TeAtua ki roorosi hakaraaoi iloo ki kootou.

4.1 Eph 6.9

4.5 Eph 5.16

4.7 Acts 20.4; 2 Tim 4.12

4.8 Eph 6.21-22

4.9 Phlm 10-12

4.10 Acts 19.29; 27.2; Phlm 24; Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39

4.12 Col 1.7; Phlm 23

4.14 2 Tim 4.10,11; Phlm 24

4.17 Phlm 2