6
Naa tamalliki ma naa maatua laatou
Kootou naa tamalliki, kootou ki hakannoo ki naa maatua kootou i kootou ni tama TeAriki. Teenaa te ara e tonu. Col 3.20 “Hakannoo ki too tamana ma too tinna.” Teenei ko te Loo mua teelaa e mee ana purepure e tau atu imuri peelaa, “ki ttonu katoo oo vana aa ki rooroa too noho i te kerekere nei.” Ex 20.12; Deut 5.16
Kootou naa maatua, kootou ki anaana hakaraaoi naa tamalliki kootou; kootou see haia kootou naa tamalliki kootou naa ki lloto; kootou anaana hakaraaoi ki ttipu ake naa tamalliki naa ma naa akonaki TeAriki. Col 3.21
Naa hakamau maa naa poe laatou
Kootou naa poe, kootou hakannoo ki naa hakamau kootou i te maarama nei. Kootou ki poreppore ka mattaku i laatou, tevana iaa kootou ki hai ma te manava laaoi, e mee pee ko kootou e heheuna maa Christ. Kootou see mee koi peenei i naa saaita laatou e ttoka i naa heheuna kootou, i kootou e fiffai maa laatou ki fiaffia i naa heheuna kootou. Seai. Kootou ki heheunatia hakaraaoi iloo kootou ni aa TeAtua e hiihai, e mee pee ko kootou ni poe Christ. Kootou ki heheuna hakahiahia ma ni poe, e mee pee ko kootou e heheuna maa TeAriki. Kootou ki see mannatu maa kootou e heheuna koi maa naa tama te maarama nei. Mannatu i TeAriki ma ki oti ku suia a Ia naa mee e taukalleka te henua ni mee. TeAriki see hakatonu maa laatou ni hakamau aa maa laatou ni poe. Col 3.22-25
Kootou naa hakamau, kootou ki sosorina ki te sosorina tokotasi ki naa poe hakkaatoa kootou; kootou ki see hakamatakutakuria kootou naa tama naa. Kootou hakamaarona i te mee nei: kootou ma naa poe kootou naa e mee te Hakamau kootou tokotasi e noho i te lani. Teenaa ko te tama e hakatonutonu te henua katoo i te ara tokotasi. Deut 10.17; Col 3.25; 4.1
Naa hana TeAtua
10 Te mee hakaoti raa, kootou ki hakatipu ake naa mahi kootou no hakauu ki naa mahi TeAriki. 11 Too naa hana hakkaatoa teelaa ni kauatu TeAtua, ki lavaa kootou te massike no puuia naa vana tippua Satan. 12 I te aa i taatou see hetaa ma naa tama te maarama nei; taatou e hetaa are ma naa aitu e hakallika te maarama i aruna, teenaa ko naa tuku aitu, naa hakamau aitu, aa ma naa mahi aitu te ssao poouri nei. 13 Teenaa kootou ki too naa hana TeAtua raa i te saaita nei lokoi! Saaita te aso e hakallika naa e tae mai raa, kootou ma ki lavaa te huri atu no hetaa kootou ma te tama e tautau haaeo kootou naa. I te saaita kootou ma ki oti te hetaa raa, kootou ma ki lavaa koi te taaohi ki naa hakatina kootou.
14 Kootou ki ttuu tanattana. Te hakamaaoni raa, teenaa ko too tuu; te tiputipu e tonu raa teenaa ko too mee e hakao ki uhi too hatahata; Is 11.5; 59.17 15 te nnoho kootou ka tanattana ki hakaea te Lono Taukareka i te nnoho laaoi raa, teenaa ko naa taka kootou e hakao. Is 52.7 16 Kootou ki taaohi peenaa ki naa hakatina kootou ki mee ma se ppui naa haitino kootou. Teenaa ko te ppui ma ki tiinai naa nasau e ura teelaa e vorovorosia atu Satan. 17 Te illoa kootou maa kootou e ttaka ma te ora maaoni raa, teenaa ko te houru kootou e hakao ki uhi naa pisouru kootou, aa te taratara TeAtua raa, teenaa ko te komu taa tama e kauatu TeAitu Tapu. Is 59.17 18 I te saaita kootou e mee naa mee nei raa, kootou ki taku ki TeAtua ki saapai atu ki kootou. Kootou ki taku i te kau saaita katoo ka tautari ki naa taratara atu TeAitu Tapu. Teenaa kootou ki nnoho ka roorosi lokoi, aa kootou ki seai iloo ki tino mmate; kootou ki taku peenaa ki tokonaki TeAtua ki ana tama. 19 Aa kootou ki taku hoki ki tokonaki mai TeAtua kiaa nau, ki kaumai se taratara kiaa nau i taku saaita e tuu ki taratara. Teenaa ki see ppore nau i aku saaita e hakaea ana taratara ka haka ilotia naa taratara te lono taukareka teelaa ni see ilotia te henua. 20 Niaaina maa nau e moe iloto te hare karapusi, nau nei ni tukua TeAtua ki hakaea nau te lono taukareka. Kootou taku ki see ppore nau i aku saaita e hakaea te Lono Taukareka, teenaa i aa nau ki heheuna peenaa.
Naa taratara hakaoti
21 Tikikus, te taina taatou e fiffai aa se tama e heheuna taukareka i TeAriki raa ma ki taratara atu i naa vana e mee i aa nau i te kina nei, ki illoa kootou i taku noho. Acts 20.4; 2 Tim 4.12 22 Ttama naa e heunatia atu nau ki taratara atu ki illoa kootou i te nnoho maatou, aa ki saapai atu ki naa heuna kootou. Col 4.7-8
23 Aku taaina ma aku kave nei, nau e taku ki TeAtua Tamana ma TeAriki Jesus Christ ki mmata atu ki nnoho hakaraaoi kootou, aa ki hakattina kootou ma te manava laaoi. 24 Nau e taku maa te laaoi TeAtua ki takoto ma naa tama katoo teelaa e manava laaoi maaoni peenaa i taatou Ariki Jesus Christ.

6.1 Col 3.20

6.3 Ex 20.12; Deut 5.16

6.4 Col 3.21

6.8 Col 3.22-25

6.9 Deut 10.17; Col 3.25; 4.1

6.14 Is 11.5; 59.17

6.15 Is 52.7

6.17 Is 59.17

6.21 Acts 20.4; 2 Tim 4.12

6.22 Col 4.7-8