3
Kootou ku oti te hakamassikeria no ora maa Christ. Teenaa kootou ki taaohi manava ki naa mee e takkoto i te lani, te kina Christ e noho i te vasi hakamaatau TeAtua. Ps 110.1 Naa hakataakoto kootou ki takkoto i naa mee i te lani, seai ko naa mee te kerekere. I te aa i kootou ku oti te mmate, aa naa ora kootou e hakalluu maa Christ iloto TeAtua. Naa ora maaoni kootou e takkoto maa Christ, aa i tana saaita ma ki hakasura iho raa, kootou hoki ma ki hakassura iho ma ia iloto ana mahi.
Te ora imua maa te ora te ssao nei
Kootou ki haia ki mate te tiputipu e kaimanako ki naa mee te kerekere nei teelaa e heheuna iloto naa manava kootou. Teenaa ko te tiputipu hai huri, te maanatu kerekere, te kaimanako ki moe ma telaa ffine, te maanatu ki mee te vana hakallika, aa te kaimanako ki naa hekau (i te aa, te kaimanako ki naa hekau naa e sura i naa tama e lotu ki naa aitu penappena). Teenei ko te tiputipu nei teelaa ma ki hakappuu ai naa loto TeAtua ki naa tama see hakannoo kiaa Ia. Teenei te tiputipu ni ttaka ma kootou i naa ora kootou imua.
I te saaita nei raa, kootou ki tiiake naa sosorina nei hakkaatoa: te manava haaeo, te manava takahitihiti, aa te manava e lotoffaaeo i telaa tama. Te pukua saakiri ma te taratara hakallika ki see sura hakaoti i naa maaisu kootou. Kootou ki see taratara hakareeresi ki telaa tama, i te tiputipu tuai kootou naa ku oti te tiiake kootou ma ana sosorina. Eph 4.22 10 Kootou ku oti te too naa tinotama hoou. Teenei ko naa tinotama hoou teelaa TeAtua, te tama ni penapena naa tinotama hoou naa, e hakatipu ake lokoi ki tiputtipu ma ko Ia, ki illoa kootou maaoni iaa Ia. Gen 1.26; Eph 4.24 11 I te ora hoou nei raa, taatou ku mee ma ni tama te kanohenua tokotasi. Te mee raa ku see mee maa koe se tama i Greece aa maa koe se Jew, maa koe se tama ni ssere aa maa koe see ssere, maa koe se tama te laa manava, maa koe se poe, maa koe se tama iloto mouku, aa maa koe se tamavare. Christ raa e hakatahito i naa mee hakkaatoa, aa e noho iloto taatou hakkaatoa.
12 Kootou naa ko naa tama TeAtua; kootou ni toa a Ia no mee ma ni tino tama aana, iaa Ia ni llee tana manava i kootou. Aa teenaa, kootou ki hakassura te manava aroha aa ma te sosorina taukareka ki telaa tama; kootou see ahu ki kootou soko kootou; kootou ki meemee hakaraaoi telaa tama; kootou ki lavatoa te nnoho seemuu, see lotoloto nauhie. Eph 4.2 13 Ki mee se tama i kootou e takoto tana sara i telaa tama, takarua naa ki taratara hakaraaoi ki laaua, ki see takoto te mmaha naa iloto laaua. Kootou ki alloha i telaa tama ki mee a ia e mee hakallika ki kootou, e mee pee ko Christ ni aroha ki kootou. Eph 4.32 14 Kootou ki hakasura te tiputipu nei ma te manava laaoi, i teenaa ko te manava e hakapaa naa mee hakkaatoa ki takkoto taukalleka hakapaa.
15 Te nnoho laaoi Christ e kauatu raa, teenaa se tiputipu e kauatu ki tokonaki atu ki lavaa kootou te mee ma ni ara peehea kootou ki mee. I te aa i kootou ni kannaatia TeAtua hakapaa ma ni tama i te manava tokotasi, ki ilotia kootou i naa tiputipu te laaoi nei. Teenaa kootou ki fiaffia i TeAtua. 16 Naa taratara hakamaatua TeAtua nei ki takkoto iloto naa hatumanava kootou. Akonaki telaa tama ki naa taratara atammai. Huahua naa mako te Laupepa Tapu, naa mako te lotu, aa ma aaraa mako; huahua ki TeAtua ma naa manava fiaffia. 17 Kootou ki hakanau i TeAriki Jesus iloto naa taratara kootou ma naa heuna kootou e mee. Kootou ki hakanau hoki i TeAtua Tamana iloto te Inoa TeAriki Jesus Christ. Eph 5.19-20
Ttiputipu naa haimaatua
18 Kootou naa haahine hai aavvana, kootou ki hakannoo ki naa aavana kootou. Eph 5.22; 1 Pet 3.1
19 Kootou naa taanata hai aavvana, kootou ki hai aavana laaoi naa aavana kootou. Kootou see hai haaeo naa aavana kootou. Eph 5.25; 1 Pet 3.7
20 Naa tamalliki, kootou hakannoo ki naa taratara naa maatua kootou i te kau saaita, i teenaa ko te tiputipu e hiahia ai TeAtua. Eph 6.1
21 Kootou naa tammana, kootou see haia kootou naa tamalliki kootou naa ki lloto, ki see mannatu naa tamalliki naa maa laatou ni tama see hai vana e taunai i te nnoho laatou i te maarama nei. Eph 6.4
22 Kootou naa poe, kootou hakannoo ki naa hakamau kootou i te kau vana. Kootou see mee maa kootou e heheuna koi i naa saaita laatou e nnoho ka ttoka, ma ki fiaffia naa tama naa i naa heuna kootou. Seai. Kootou heheuna ma te manava laaoi, i kootou ni tama e hakannoo ki naa taratara TeAriki. Eph 6.5-8 23 I naa heuna katoo kootou raa, kootou see heheuna hakattau; kootou ki heheuna pee ko kootou e heheuna maa TeAriki. Kootou ki see mannatu maa kootou e heheuna maa naa tama te maarama nei. 24 Kootou ki hakamaarona i kootou ma ki oti ku suia TeAtua ki ana mee ni tuku ma ni mee ana tama. I te aa, i Christ raa ko te Hakamau maaoni e heheuna ai kootou. 25 Aa naa tama haisara raa hoki ma ki suia a Ia i naa haisara laatou e ppena, i te aa, i TeAtua see iloa te hirihiri tama. Deut 10.17; Eph 6.9

3.1 Ps 110.1

3.9 Eph 4.22

3.10 Gen 1.26; Eph 4.24

3.12 Eph 4.2

3.13 Eph 4.32

3.17 Eph 5.19-20

3.18 Eph 5.22; 1 Pet 3.1

3.19 Eph 5.25; 1 Pet 3.7

3.20 Eph 6.1

3.21 Eph 6.4

3.22 Eph 6.5-8

3.25 Deut 10.17; Eph 6.9