4
Taatou ku mee ma se tama tokotasi i te haanauna Christ
Nau nei e karapusi i aa nau e heheuna maa TeAriki. Teenei nau ku mee atu ki kootou: kootou ki tautari ki naa tiputipu te ora teelaa e tau ma te ora ni kannaatia ai kootou TeAtua ki tautari. Kootou ki seai iloo ki ahu ki kootou; kootou ki meemee hakaraaoi aaraa tama, aa kootou ki meemee seemuu. Kootou ki manava laaoi no tokonaki ki telaa tama. Col 3.12-13 Hakamakkii ki tauhia kootou te manava tokotasi teelaa ni kauatu TeAitu, teenaa ko te laaoi teelaa e mee ai kootou ki nnoho hakapaa. Teelaa se haitino tokotasi aa TeAitu tokotasi, e mee pee ko te mee tokotasi e taaohi manava ai taatou teelaa ni kannaatia ai kootou TeAtua. Teelaa se Ariki tokotasi, te lotu tokotasi, te hakaukau tapu tokotasi; teelaa se Atua tokotasi aa a Ia naa e Tamana i naa tama naa henua hakkaatoa. A Ia naa ko te Ariki naa tama hakkaatoa, e heheunatia a Ia naa mee hakkaatoa, aa e takoto i naa tama hakkaatoa.
Taatou nei e kkee naa mee e taukalleka ni kaumai TeAitu i naa mee Christ e hookii. E mee pee ko naa taratara te Laupepa Tapu raa peelaa:
“Tana saaita ni hano ki aruna hakaoti raa,
a Ia ni too te lopo karapusi no hano ma Ia;
a Ia ni hookii naa mee e taukalleka ki te henua.” Ps 68.18
Aa teenaa, te taratara e mee maa, “A Ia ni hano ki aruna”, te taratara naa e mee maa e aa? Te taratara naa e mee maa a Ia ni au imua ki te kina hakaoti i laro i te kerekere. 10 Teenaa te tama ni au ki laro raa ko te tama koi ni hano ki aruna no hakahiti naa papallani ki hakamaasinaria a Ia te lani hakkaatoa ki te ttia tana haitino. 11 Teenaa ko Ia naa teelaa ni “hookii naa mee e taukalleka ki te henua.” A Ia ni hakanoho naa tama ma ni aposol, aaraa tama ma ni pure TeAtua, aaraa tama ki hakaea te Lono Taukareka, aaraa tama ki roorosi te lotu, aa aaraa tama ki akonaki te henua. 12 A Ia ni mee tana vana nei ki heheuna hakapaa naa tama te lotu ki hakatipu te kanohenua Christ. 13 Teenaa taatou ma ki oomai no mee ma se tama tokotasi i taatou e lotu aa i taatou e illoa hakaraaoi iloo i te Tama TeAtua; taatou ma ki mee ma ni tama ku mattua iloto naa hakataakoto taatou, e ttae iloo ki te tiputipu maaoni Christ. 14 Taatou ma ki see mee hoki ma ni tamalliki teelaa e sausaua naa peau ka laaua te matani e aniani mai i te kau aauna, teenaa i naa hakannoo taatou ki naa akonaki naa tama e taratara kailallao. Teenaa ko naa tama e usuusuhia laatou aaraa tama ki naa vana hakalellesi laatou e ffatu. 15 Tevana iaa taatou ki taratara maaoni ma te manava laaoi, teenaa ki ttipu ake taatou no illoa hakaraaoi i Christ, te tama hakamaatua taatou. 16 A Ia e heheunatia a Ia naa tamaa kina hakkaatoa te haitino raa ki heheuna hakapaa, aa te haitino naa e tauhia i ana hakatauna. I te saaita naa tamaa kina naa e heheuna hakaraaoi raa, te haitino raa ma ki somo no tipu ake ma te laaoi. Col 2.19
Te ora hoou i Christ
17 Nau e hakaapo atu te taratara nei iloto te inoa TeAriki: Kootou see nnoho peenaa ka sosorina pee ko naa tama see illoa i TeAtua; naa tama teelaa seai naa hakataakoto laatou e taukalleka. 18 Naa mannatu naa tama naa e takkoto i naa mee te poouri. Naa tama naa see llave i te ora TeAtua e hookii, i laatou e manava hatu. Teenaa naa tama naa see lavaa iloo te anaana ma ki illoa laatou i TeAtua. 19 Naa tama naa ku see illoa te nnapa; laatou e hakamanani peenaa i naa vana e kerekkere laatou e hai.
20 Teenaa seai ko naa mee kootou ni akonakina i naa tiputipu Christ! 21 Kootou ni akonakina hakaraaoi iloo ki illoa kootou i te hakamaaoni teelaa e takoto i Jesus, i kootou ni tama e tautari kiaa Ia. 22 Aa teenaa, kootou ki tiiake te tiputtipu tuai teelaa ni ttaka ma kootou. Teenaa ko te tiputipu teelaa ni seua naa vana hakalellesi kootou ni kaimannako. Col 3.9 23 Naa hatumanava kootou ma naa hakataakoto kootou ki haia ki ssura ni mannatu hoou, 24 aa kootou ki too te tinotama hoou, te tinotama teelaa ni penaa ki tautari ki te tiputipu TeAtua aa teelaa e hakasura te ora maaoni e tonu aa e tapu. Gen 1.26; Col 3.10
25 Teenaa kootou ku kaaoti te taratara hakalellesi! Kootou ki taratara maaoni ki telaa tama, i te aa i taatou hakapaa katoo ni tama i te haanauna Christ. Zech 8.16 26 Ki mee kootou e lloto, kootou see taki naa loto kootou naa ma ki oti kootou ku mannatu ma ki mee ni vana e hakallika maa kootou. Kootou ki see mee maa kootou ki ttaka ma naa loto kootou naa i te aso hakkaatoa. Ps 4.4 (LXX) 27 Kootou seai iloo ki hakattanasia se ssao maa Satan, ki see hanatu ia no usuusuhia kootou. 28 Naa tama ni ttaka ka kailallao raa ki tiiake laatou te tiputipu naa; naa tama naa ki kaamata te heheuna ki lavaa te taavi hakaraaoi ni kaikai maa laatou, aa ki lavaa laatou te tokonaki ki naa tama see hai mee. 29 Kootou ki see taratara ki naa taratara e hakallika; kootou ki taratara koi ki naa taratara e lavaa te tokonaki telaa tama, teenaa ko naa taratara teelaa e hakatipu te manava telaa tama i aa ia ku ssura ana mee e hiihai. Naa tama e llono i naa taratara kootou naa ma ki ssura laatou taukareka. 30 Aa kootou ki see haia kootou TeAitu Tapu TeAtua ki noho hakaaroha. TeAtua ni kaumai TeAitu raa ki illoa taatou maa taatou ni tama aana, aa ki illoa taatou maa te aso raa ma ki tae mai, teenaa ko te saaita taatou ma ki hakassaoria a Ia. 31 Kootou tiiake te manava utiuti i telaa tama, te manava haaeo, aa te manava e lotoloto nauhie. Kootou tiiake te pukua kkaa ma te pukua saakiri, aa kootou ku tiiake te manava e lotoffaaeo i telaa tama. 32 Kootou ki manava laaoi ka manava aroha i telaa tama; kootou ki alloha i naa tama teelaa e ppena naa haisara ki kootou, e mee pee ko TeAtua ni aroha ki kootou i kootou e tautari ki Christ. Col 3.13

4.2 Col 3.12-13

4.8 Ps 68.18

4.16 Col 2.19

4.22 Col 3.9

4.24 Gen 1.26; Col 3.10

4.25 Zech 8.16

4.26 Ps 4.4 (LXX)

4.32 Col 3.13