2
Nau e hiihai maa kootou ki illoa i aa nau ni heheuna haimahi iloo ki lavaa nau te tokonaki ki kootou ma naa tama i Laodosia ma naa tama hoki seki kkite no illoa iaa nau. Nau e mee naa heuna nei ki lotu hakaraaoi laatou, aa laatou ki hakapaaina iloto te manava laaoi. Aa teenaa laatou ma ki illoa hakaraaoi iloo, i laatou ku atammai maaoni. I te ara nei raa laatou ma ki illoa i te mee TeAtua e huu, teenaa ko Christ tana tino. Teenaa ko Ia soko ia naa e lavaa te huri ake te hakataakoto ma te atamai teelaa e hakalluutia TeAtua.
Nau e hakaari atu naa taratara nei hakaoti ki illoa kootou. Kootou mmata ki see oo atu ni tama no hakarereesia kootou, niaaina maa laatou e hai maa teelaa ni taratara maaoni. Niaaina maa nau see noho ma kootou i te saaita nei raa, taku maanatu e takoto i kootou i te kau saaita. Nau e hiahia i aa nau e iloa maa kootou e tutu raaoi i naa ora kootou aa ma i naa lotu kootou i Christ.
Te ora maaoni e takoto i Christ
I kootou e illoa maa Jesus Christ ko TeAriki raa, teenaa kootou ki ttaka ma te ora teelaa e taka ma Ia. Kootou ki hakataakoto tonu iaa Ia, aa kootou ku penappena naa ora kootou naa no hakatahito kiaa Ia. Kootou mee ki lotu maaoni kootou iaa Ia, e mee pee ko naa akonaki ni kauatu ki kootou, aa kootou ku hakanau ka fiaffia i TeAtua
Kootou mmata ki see oo atu ni tama no usuhia kootou ki hakannoo kootou ki naa taratara kailallao laatou, naa tama e hai maa laatou ni tama e atammai. Te atamai naa ni hano iho iloo i naa tippuna taatou ma naa aitu te maarama nei. Teenaa seai se atamai laatou ni too i Christ. Christ se tama ma ko taatou koi, tevana iaa naa tiputipu e ttapu katoo TeAtua e takkoto iaa Ia. 10 Te ora Christ ku oti te kauatu ki takoto i naa ora kootou. A Ia e takoto i aruna naa aitu hakamaatua ma naa aitu hakamau te maarama nei.
11 Kootou ni too te hakailona Christ i te saaita kootou ni lotu iaa Ia, tevana iaa teenaa seai ko te hakailona teelaa e ssere naa tama te maarama nei naa kina laatou. Seai. Teenaa se hakailona e hakailoa atu maa te tiputipu see tonu ni taka ma kootou raa ku oti te uiia Christ. 12 Saaita kootou ni too te hakaukau tapu raa, kootou ni tanumia hakapaa ma Christ, aa iloto te hakaukau tapu naa raa kootou ni hakamassikeria hakapaa hoki ma Christ, i kootou e hakattina i te haimahi TeAtua, te tama ni hakamasikeria a Ia Christ. Rom 6.4
13 Imua raa, kootou e mee ma ko naa tama kunaa mmate are, i kootou ni tama haisara aa i kootou ni tama naa henua sara see illoa i naa Loo Moses. Aa teenei kootou ku hakaoratia maa Christ. TeAtua ni aroha i taatou hakkaatoa no uiia i naa haisara taatou ni ppena. Eph 2.1-5 14 Naa vana hakallika taatou ni mee imua raa ni uiia a Ia hakaoti, e mee ma ko naa loo e huri ake maa taatou ni tama haisara raa ni uiia a Ia hakaoti no tuukia ki te kros. Eph 2.15 15 I aruna te kros naa raa, naa mahi naa aitu hakamaatua ma naa aitu hakamau raa ni uiia a Ia. Naa tama naa ni hakannaparia a Ia imua naa karamata te henua i tana saaita ni mate i te kros.
16 Teenaa kootou ki roorosi hakaraaoi iloo ki see oo atu ni tama peelaa no hakatonutonu atu ma ni kaikai peehea kootou ki kkai aa ma ni vai peehea kootou ki unu. Kootou ki roorosi hoki ki see hakatonutonu atu laatou ma ni aso e ttapu, ma i te Kaikai te Marama e Ara Hoou, aa ma te Sabat. Rom 14.1-6 17 Naa mee e tarataraina laatou naa, teenaa ni maru koi naa vana maaoni ma ki oti ku hakattino mai imuri; te tahito raa ko Jesus Christ. 18 Kootou mmata ki see haia kootou naa tama naa maa kootou ni tama see hai vana e taunai. Teenaa ni tama e hikkahi maa laatou ni tama hakamaatua i laatou ni hakakkiitea TeAtua ki te lopo vana aitu, aa e hai maa laatou ni tama e ttaka seemuu aa maa kootou ki lotu ki naa ensol. Naa tama naa e ahu iloo i naa mannatu vvare laatou naa. 19 Naa tama naa ku oti te tiiake laatou Christ, te tama hakamaatua te lotu. Christ e anaana hakaraaoi iloo ki naa tama te lotu ka tauhia a Ia ki nnoho hakapaa laatou, ki hakatipu ake te lotu raa i te hiihai TeAtua. Eph 4.16
Te tama e mate aa e ora maa Christ
20 Kootou ku oti te mmate maa Christ, aa kootou ku see takkoto hoki i laro naa mahi naa aitu te maarama nei ma naa aitu te lani. Ai kootou iaa e sosorina koi pee ko kootou ni tama te maarama nei? Ai kootou iaa e tautari ai ki naa loo e mee maa, 21 “Kootou see kkai naa kaikai nei”, “Kootou see mmiti te mee naa”, “Kootou see kaapaa telaa mee”? 22 Teenei ni iloo ma naa akonaki naa tama te maarama nei ni tuku. Naa loo nei e taratara i naa mee taatou e kkai koi aa ku oti. 23 Maaoni. Aaraa tama e mmata maa teenei ni vana e atammai. Naa tama naa ma ki mee te lopo vana ki ttoka kootou maa laatou ni tama e meemee seemuu, ka hakallono isu i naa heuna laatou. Tevana iaa laatou ma ki see kkite ma ni mee taukalleka ma ki ssura i naa vana hakalellesi laatou e mee naa.

2.12 Rom 6.4

2.13 Eph 2.1-5

2.14 Eph 2.15

2.16 Rom 14.1-6

2.19 Eph 4.16