2
Taatou e ora i naa mahi Christ
Imua, i te saaita kootou ni see hakannoo ki te taratara ka ttaka kootou ma naa haisara kootou raa, kootou e mee pee ko naa tama ku oti te mmate. I te saaita naa kootou ni tautari ki te ara e hakallika te maarama nei. Kootou ni hakannoo ki te tama hakamaatua i naa mahi aitu i te lani, teenaa ko te aitu e heheuna iloto naa tama teelaa see hakannoo ki TeAtua. Maaoni iaa, taatou hakkaatoa ni mee ma ko naa tama naa; taatou maraa e hai ki naa vana taatou e kaimannako. Teenaa te kau vana naa tinotama taatou ma naa hakataakoto taatou e oti manava raa, naa mee naa maraa e haia taatou. I te tiputipu taatou nei raa, taatou ni tukua hakaoti ki hakallono isu taatou i te saaita TeAtua e loto, e mee pee ko te henua hakkaatoa.
Tevana iaa te manava aroha TeAtua e lasi ffaaeo iloo, aa tana laaoi i taatou see taea. Teenaa te saaita naa tinotama taatou ni mmate i te see llono taratara taatou raa, taatou ni hakaoratia a Ia ma Christ. Kootou nei ni hakaoratia i TeAtua e manava laaoi i kootou. Col 2.13 Taatou ni hakamassikeria TeAtua ma Jesus Christ ki nnoho hakamaatua taatou ma Ia i te maarama i aruna i te lani, i taatou e tautari ki Christ. A Ia ni hakasura te vana nei ki takoto te mee nei i naa saaita hakkaatoa e oomai imuri, teenaa ki ilotia naa tiputipu tana manava laaoi teelaa ni hakasuratia mai a Ia i Jesus Christ. 8-9 Teenaa ko te laaoi TeAtua teelaa ni ssao ai kootou, i kootou e lotu. Kootou ni see hakassaoria maa i naa vana taukalleka kootou e mee, seai. Teenaa se taukareka TeAtua e hookii vare ki kootou, aa kootou ki see lavaa te ahu i te mee naa. 10 TeAtua ni penapena taatou ki tiputtipu taatou peenei, teenaa taatou ni penapenaa a Ia ki ttaka taatou ma naa sosorina e taukalleka, i taatou e tautari ki Jesus Christ. A Ia kunaa hakatonu mai are te tiputipu naa ki haia taatou.
Te manava tokotasi i Christ
11 Kootou naa tama ni hannau i naa henua sara, kootou naa ko naa tama e kannaatia naa Jew raa ma ko “naa tama see ssere,” aa maa laatou iaa ko “naa tama e ssere.” (Teenaa ko te hakamaatino naa taanata e mee ki naa kina laatou) Kootou ki hakamaarona i naa tiputtipu kootou imua. 12 I te saaita naa raa, kootou ni nnoho hakakkee i Jesus Christ. Kootou ni horau aa kootou ni see nnoho ma ni tama TeAtua. Kootou ni see llave i naa taratara hakamaatua e takkoto, teelaa e hakatahito ki naa purepure TeAtua ni tuku ki ana tama. Kootou ni nnoho poouri iloto te maarama nei; kootou ni see hai mee e taaohi manava ai kootou aa kootou hoki ni see nnoho ma TeAtua. 13 Aa i te saaita nei, i kootou ku tautari ki Jesus Christ, teenaa kootou naa tama ni nnoho mmao raa ku oti te hakaahea mai te ttoo Christ ki nnoho tauppiri kootou ki TeAtua. 14 I te aa i taatou ni haia Christ tana tino ki nnoho hakapaa taatou, teenaa ko naa Jew raa aa ma naa tama teelaa seai ma ni Jew, ma ni tama te kanohenua tokotasi. Te mee ni takoto ka ppui iloto naa kanohenua e lua naa, teelaa e nnoho hakakkee laatou ki laatou ka hakatauttau ki laatou raa, ku oti te seua Christ i tana saaita ni mate. 15 A Ia ni hakaotina a Ia naa Loo naa Jew hakapaa ma naa taratara iloto naa Loo naa, ki hakatipu mai iloto naa kanohenua e lua naa se kanohenua hoou tokotasi teelaa e tautari kiaa Ia. Teenaa te henua e haia a Ia ki nnoho laaoi. Col 2.14 16 I te saaita Christ ni mate i aruna te kros raa, a Ia ni puuia a Ia naa kanohenua e lua naa ki see nnoho no hakatauttau soko laatou. Aa teenaa ko tana mate i aruna te kros naa teelaa ni hakapaaria ai a Ia naa kanohenua e lua naa no mee ma se kanohenua tokotasi ka hakaahea ki TeAtua. Col 1.20 17 Christ ni au no hakaea te Lono Taukareka i te nnoho laaoi raa ki te henua hakkaatoa: ki kootou naa tama teelaa seai ma ni Jew, naa tama ni nnoho mmao i TeAtua, aa ma naa Jew, naa tama ni tauppiri kiaa Ia. Is 57.19 18 Teenei ko Christ teelaa ni haia a Ia taatou hakkaatoa, naa Jew ma naa tama seai ma ni Jew, ki lavaa te oomai taatou hakapaa ma TeAitu tokotasi no nnoho imua naa karamata te Tamana.
19 Aa teenaa, kootou naa tama teelaa seai ma ni Jew raa ku see mee hoki ma ni horau aa ma ni tama see ilotia i naa kina laatou ni oomai; kootou ku nnoho hakapaa ma naa tama TeAtua, aa kootou ku ffai i te haanauna TeAtua. 20 Kootou hoki e tuu pee ko te hare e hakatuu ki naa pou teelaa ni hakatuuria naa aposol ma naa pure TeAtua, aa Jesus Christ tana tino e tuu pee ko te pou hakamaatua te hare naa. 21 A Ia naa e taaohi te hare raa ki mmau, aa e hakamasike te hare naa ki tipu ma se Hare Tapu e hakatapu ki TeAriki. 22 I kootou e tautari kiaa Ia, teenaa kootou hoki e hakatuuria hakapaa ma aaraa tama ki mee ma se kina TeAitu TeAtua raa ki noho.

2.5 Col 2.13

2.15 Col 2.14

2.16 Col 1.20

2.17 Is 57.19