COLOSSIANS
TE PAS PAUL KI NAA TAMA TE LOTU I KOLOSE
TE HAKATAAKOTO TE PAS NEI
Te Pas Paul ki naa tama i Kolose ni sissii ki te lotu i Kolose, teenaa se matakaaina e tuu iloto Asia. Te lotu i te kina naa ni see kaamataria Paul, tevana iaa i te saaita Paul ni noho i Epises, te henua e lasi i Asia raa, a ia ni heuna ana tama ka oo no mee naa heuna laatou i naa matakaaina vaakina naa. Teenaa naa tama naa ni ttae atu hoki ki Kolose. Paul ni lono maa e ttaka naa tisa hakalellesi i te lotu i Kolose, teenaa maa naa tisa naa e hai ma ki mee te henua e fiffai maa laatou ki illoa i TeAtua aa ki hakassaoria hakaraaoina laatou, e mattino naa “aitu hakamaatua” laatou ki lotu. Naa tisa naa hoki e hai maa te henua ki ssere naa kina laatou aa laatou hoki ki tautari ki naa loo e taratara i naa kaikai e taukalleka ki kkai aa ma aaraa vana hoki.
Paul e sissii te pas nei ki sahea naa taratara naa tama naa aa ku kauake naa taratara maaoni Christ. Tana tahito taratara raa e mee maa Jesus Christ e lavaa te hakasao te tama no ora, teenaa maa te henua ma ki hakkeeina no mmao i Jesus Christ ki mee maa laatou e hakannoo ki naa taratara naa tisa hakalellesi naa. TeAtua ni penapena te maarama nei iloto naa mahi Christ, aa iloto hoki naa mahi Christ, naa tama te maarama nei ku hakaahea ake Ia kiaa Ia. Naa tama te maarama nei ma ki hakassaoria koi no ora ki mee maa laatou e hakappae ki Christ. Ki oti raa Paul ku taratara ake i naa vana teelaa ma ki ssura i naa ora naa tama e lotu i naa tautari laatou ki naa akonaki nei.
Paul ni kauake tana pas nei ki hano ma Tikikus, teenaa Onesimus ni oo laaua. Onesimus raa ko te poe teelaa ni tarataraina Paul i tana pas ni sissii ki Filemon.
Naa takkoto naa taratara iloto te pas nei
Te hakataakoto te pas nei 1.1–8
Te tiputipu ma naa heuna Christ 1.9—2.19
Te ora hoou iloto Christ 2.20—4.6
Naa taratara hakaoti 4.7–18
1
A nau Paul ni hakamaatinoria i te hiihai TeAtua ki heheuna nau ma se aposol Jesus Christ, aa Timothy, te taina taatou nei e sissii maaua te pas nei.
Maaua e sissii atu ki kootou naa tama TeAtua e nnoho i Kolose, naa taaina ma naa kave maaoni maaua iloto te ora Christ.
Maaua e taku ki TeAtua Tamana ki roorosi hakaraaoi ki kootou aa ki nnoho laaoi kootou.
Paul e taku ka hakanau i TeAtua
Maaua e hakanau peenaa i TeAtua, te Tamana taatou Ariki Jesus Christ, i te kau saaita maaua e taku ka mannatu ki kootou. I te aa, i maaua ku oti te llono maa kootou e lotu maaoni i Jesus Christ aa i te llee naa manava kootou i naa tama hakkaatoa TeAtua. Saaita te taratara maaoni, teenaa ko te Lono Taukareka, ni kauatu mua lokoi ki kootou raa, kootou ni llono i te mee taukareka te taratara naa e takoto maa kootou. Teenaa te laaoi ma te lotu kootou naa e hakatahito ki te mee taukareka e nnoho ai kootou ka ttari ki kauatu. Te mee naa e tukua mai maa kootou i te lani. Te Lono Taukareka nei ni kaumai te lopo mee e taukalleka, aa ku ttoha katoo ki naa kina hakkaatoa i te maarama nei, ku mee pee ko te llono mua ana kootou i naa tiputipu te laaoi TeAtua. Teenaa ko te saaita kootou ni oomai no illoa maaoni i te tiputipu naa. Kootou ni illoa i te laaoi naa i Epafras, te tama e heheuna hakapaa ma maaua. A ia ni haia a ia naa heuna Christ raa i te ssao maaua. Col 4.12; Phlm 23 A ia ni taratara mai i te laaoi TeAitu ni kauatu ki kootou.
Teenei ko te vana maaua ni taku peenaa ki TeAtua ki tokonaki atu ki kootou, kaamata iloo i te saaita maaua ni llono i naa tiputtipu kootou. Maaua e taku ki TeAtua ki haaoa naa manava kootou ki te atamai ma te hakataakoto TeAitu, ki illoa hakaraaoi kootou i tana hiihai. 10 Teenaa kootou ma ki lavaa te nnoho tautari ki te hiihai TeAriki, aa kootou ma ki haia kootou naa vana e hiahia ai a Ia. Naa ora kootou ma ki hakassura te kau sosorina e taukalleka, aa te iloa kootou i TeAtua ma ki hanake lokoi no lasi. 11-12 Maaua e taku ki tokonaki atu TeAtua ki haimmahi kootou te nnoho hakalavatoa i naa ssura atu te kau vana. Aa ki fiaffia kootou ka hakanau i te Tamana, te tama ni mee ki tau kootou te too naa tuuhana kootou i naa mee TeAtua ni tuku mai maa ana tama i te nohorana te maasina. 13 Taatou ni hakassaoria TeAtua i naa mahi te poouri no hakanohoria i te nohorana tana Tama e llee ai tana manava, 14 te tama teenei e ssao ai taatou, teenaa TeAtua ni aroha i taatou no uiia naa haisara taatou. Eph 1.7
Te tiputipu ma naa heuna Christ
15 TeAtua se aitu. See hai tama ku oti te kite i ana tiputipu. Tevana iaa te tiputipu TeAtua e takoto i tana Tama, Christ. A Ia naa ko te tama mua TeAtua, e noho hakamaatua i naa mee katoo ni penapenaa. 16 Naa mee hakkaatoa e takkoto i te lani ma te maarama nei ni mee TeAtua ni penapena iloto naa mahi Jesus Christ, naa mee taatou e kkite ma naa mee taatou see kkite, e hakapaa ma naa aitu haimmahi, naa ariki, naa tuku, aa ma naa tama hakamau. Naa mee hakkaatoa i te lani ma i te maarama nei ni mee TeAtua ni penapena iloto naa mahi Christ, aa naa mee naa ni penaa TeAtua ki takkoto i laro te roorosi Christ. 17 Saaita te lani ma te maarama nei seki ssura raa, Christ kunaa noho mai iloo, aa naa mee hakkaatoa e tauhia a Ia ki mmoe tonu. 18 A Ia naa ko te tama hakamaatua naa tama te lotu. Te ora naa tama e lotu raa e takkoto i ana rima. A Ia naa ko te Tama mua i te haanauna TeAtua, te tama ni hakamasikeria i te mate, teelaa e noho hakamaatua ai a Ia soko ia i naa mee hakkaatoa. Eph 1.22-23 19 TeAtua ni hiihai maa tana tiputipu hakkaatoa ki takoto i tana Tama naa. 20 Christ ni mate i aruna te kros no pesi iho tana ttoo, teelaa ni taukareka ai te manava TeAtua no mee tana maanatu ki hakaahe ake naa mee hakkaatoa kiaa Ia, teenaa ko naa mee i te kerekere ma naa mee i te lani. Eph 2.16
21 I te saaita tokotasi raa kootou ni nnoho hakakkee i TeAtua, aa kootou ni tautau haaeo ma Ia i naa vana hakallika kootou ni mee aa ma naa mannatu hakallika kootou ni ttaka ma kootou. 22 Tevana iaa i te mate tana Tama raa, kootou ku haia TeAtua ma ni soa aana, ki oo ake kootou ma ni tama e ttapu, e mataffua, aa ma ni tama see haisara, no nnoho imua aana. 23 Kootou ki lotu hakamattoni peenaa iaa Ia, e mee pee ko te hare e hakatuu ki naa pou e mmau, ki see tiiake kootou te lotu teelaa ni toa kootou i te saaita kootou ni llono i te Lono Taukareka. Teenei ko te Lono Taukareka nei teelaa a nau, Paul, ni heunatia TeAtua ma ki hakaea nau.
Paul e heheuna maa te lotu
24 Saaita nei raa, nau e hiahia i aa nau ni hakallono isu maa kootou, i te aa i te hakallono isu taku haitino nei raa, nau e hakasoaina a nau te hakallono isu ana Christ ki tokonaki Ia ki tana tinotama, teenaa ko te lotu. 25 Nau ni tukua TeAtua ki heunatia naa heuna te lotu ka tokonaki ki kootou, ki hakaea nau ana taratara hakkaatoa. 26 Teenaa ko ana taratara huu ni see ilotia mai iloo imua naa tama te maarama nei, aa teenei ku hakailotia ki tana kanohenua. 27 Teenei ko te hakataakoto TeAtua, ki hakailotia Ia tana kanohenua raa i tana taratara hakamaatua e huu nei, i teenei se taratara aana ni tuku maa te henua hakkaatoa. Te taratara raa e mee maa Christ e takoto iloto naa ora kootou, teenaa e mee maa kootou ku ttaka ma te tiputipu te haimahi TeAtua. 28 Teenaa maatou e tarataraina maatou Christ ki illoa te henua hakkaatoa. Maatou e taratara hakaapo ka akonaki ake maa te atamai TeAtua ni kaumai, ki hookina maatou naa tama naa ma naa ora e ttonu ki TeAtua iloto te inoa Christ. 29 Teenei ko taku vana e uu taku kauae ki lavaa nau naa heuna nei ki naa mahi Christ e takkoto iaa nau.

1.7 Col 4.12; Phlm 23

1.14 Eph 1.7

1.18 Eph 1.22-23

1.20 Eph 2.16