4
Naa akonaki Paul ki naa tama te lotu i Filipai
Aku taaina ma aku kave nei, teenei se llee peehea taku manava i kootou! Nau e hiihai iloo maa nau ki hanatu no mmata i kootou, aa nau e hiahia iloo ka ahu peenaa i naa tiputtipu kootou! Aku taaina ma aku kave nei, kootou ki taaohi peenaa ki naa ora kootou i TeAriki.
Nau e taratara atu ki koorua, Iodia ma Sintike. Koorua ki taratara hakapaa ma se haanau iloto te haanauna TeAriki. Teenaa koe hoki, taku hakasoa ni heheuna hakapaa mai iloo ma nau; nau e hiihai maa koe ki tokonaki atu ki te takarua haahine naa, i laaua ni heheuna hakaraaoi iloo ma nau ka hakaea maatou te Lono Taukareka. Teenaa ko maatou ma Clement aa ko aaraa tama hoki teelaa e heheuna hakapaa ma nau. Naa inoa naa tama naa e takkoto iloto te laupepa TeAtua teelaa e mmau naa inoa naa tama e ora hakaoti.
Kootou ki ttaka ka fiaffia peenaa i naa nnoho hakapaa kootou ma TeAriki. Teenei nau e hakaahe atu hoki: kootou ki fiaffia!
Kootou ki meemee hakaraaoi naa tama hakkaatoa, ki kkite te henua i naa tiputtipu naa manava kootou. TeAriki ku taupiri ki ahemai. Kootou see mamannatu tammaki i te lopo vana, tevana iaa i naa taku kootou raa, kootou ki kainnoo ma te manava laaoi ki TeAtua ki kauatu ni aa kootou e ssee. Ki mee kootou e mee peenei, teenaa te laaoi TeAtua ma ki takoto iloto naa hatumanava kootou. Te laaoi naa e laka i aruna are naa mee naa tama te maarama nei e illoa, teenaa naa manava kootou ma naa hakataakoto kootou ma ki takkoto taukalleka i naa ttaka kootou hakapaa ma Jesus Christ.
Aku taaina ma aku kave nei, teenei nau ku hakaoti atu aku taratara raa peenei. Kootou ki hakataakoto ki naa vana e taukalleka, naa vana teelaa ki ffuri te henua no hakanau i kootou. Teenaa ko naa vana maaoni, naa vana hakamaatua, naa vana e ttonu i naa karamata TeAtua, naa vana e mataffua, naa mee e hakaoti manava, aa ma naa mee teelaa te henua e hii hakannoo. Ni aa kootou ni ako, ni too, ni llono, aa ni kkite iaa nau, kootou ki tautari mai hoki peenaa. Teenaa TeAtua, te tama e kaumai te laaoi ki taatou, ma ki noho ma kootou.
Paul e taratara hiahia i naa tama i Filipai
10 I taku noho e noho hakapaa ma TeAriki nei raa, nau e hiahia iloo i kootou ku lavaa te ffuri mai no anaana ma ki tokonaki mai hoki kootou kiaa nau. Nau see mee maa kootou kunaa see anaana mai iloo ma ki tokonaki mai kiaa nau, seai. Nau e iloa maa kootou koi ni see hai ara ki tokonaki mai kootou. 11 Aa nau hoki see taratara atu peenei ma i aa nau e tuutuu haaeo, seai. Niaaina maa nau e hai mee aa maa nau see hai mee, nau ku pana koi te noho ka lava ma ni aa e noho ma nau. 12 Nau ku oti te kite i te tiputipu te noho peelaa see hai mee, aa nau ku oti te kite hoki i te tiputipu te noho ma te lopo mee. Teenei nau ku oti te ilotia a nau te mee e mee maa e noho ka lava, niaaina maa taku noho raa e tiputipu peehea, niaaina maa nau e kai no posu aa maa nau e hiikai, niaaina maa nau see hai mee maaoni aa maa nau e taka ma te lopo mee raa, nau ma ki lavatoa koi te noho. 13 Nau e lavaa te mee naa mee hakkaatoa iloto naa mahi Christ e kaumai kiaa nau.
14 Tevana iaa e taukareka iloo i kootou ni tokonaki mai i aku saaita e tuutuu haaeo. 15 Kootou naa tama i Filipai naa e illoa hakaraaoi iloo maa i taku saaita ni masike i Masedonia no horau ki aaraa henua raa, kootou naa ko naa tama koi te kanohenua TeAtua ni tokonaki mai kiaa nau; teenaa ko aku aso mua lokoi ni hakaea te Lono Taukareka raa i naa matakaaina kootou naa. Teenaa ko kootou naa koi, naa tama te kanohenua TeAtua teelaa ni tokonaki mai kiaa nau i te vasi naa mane. 2 Cor 11.9 16 Aa i taku saaita hoki ni noho i Tesalonaika raa, kootou ni tokonaki mai peenaa i aku saaita ni noho see hai mee. Acts 17.1 17 Nau see taratara atu peenei maa i aa nau e mee koi ma ki kaumai ni mee maaku kootou, seai. Nau e hiihai maa kootou ki suia hakaraaoi iloo TeAtua i naa manava laaoi kootou. 18 Aku mee ni kaumai kootou raa e llavattoe iloo! Nau nei ku kaatoa katoo i aku mee e ssee, i teenei Epafroditus ku oti te kaumai naa mee kootou ni kauake kiaa ia. Naa mee kootou e kaumai nei e mee ma ni mee e mannoni kootou e hakaara, teelaa TeAtua e hiihai maa Ia ki sunu. Ex 29.18 19 Aa teenaa ko TeAtua naa koi, teenei e mee nau ana heuna nei, teelaa ma ki kauatu naa mee katoo kootou e fiffai, i naa mee katoo e taukalleka e ssura iaa Ia. I te aa, i kootou e tautari ki Jesus Christ. 20 Taatou ki hakanau i TeAtua, te Tamana taatou, i te kau saaita hakkaatoa! Amen.
Naa taratara hakaoti Paul
21 Nau e purepure atu ki naa tama TeAtua teelaa e lotu maaoni i Jesus Christ i te kina naa. Naa taaina ma naa kave taatou i te kina nei hoki e pureppure atu ki kootou. 22 Naa tama katoo TeAtua i te kina nei e pureppure atu ki kootou, e mua ki naa tama e heheuna i te hare te tuku hakamaatua i Rome.
23 Nau e taku maa TeAriki Jesus Christ ki roorosi hakaraaoi naa ora kootou.

4.15 2 Cor 11.9

4.16 Acts 17.1

4.18 Ex 29.18