3
Te ora e tonu maaoni
Aku taaina ma aku kave nei, teenei nau ku hakaoti atu aku taratara raa peenei: Kootou ki fiaffia i kootou e ttaka ma TeAriki. Nau see kkaro te hakahekahe atu aku taratara ni sissii atu imua. Naa ora kootou ma ki takkoto taukalleka ki mee maa nau e kauatu peenaa naa taratara nei. Kootou roorosi hakaraaoi iloo i naa tama e hai ki naa vana e hakallika, teenaa ko naa poi teelaa e hai lokoi maa kootou ki ssere naa kina kootou. Teenei are ko taatou, seai ko laatou, teelaa ni too te ssere maaoni, teenaa i taatou e lotu ki TeAtua iloto naa mahi tana Aitu Tapu, aa i taatou e ahu i naa ora taatou e hakauu ki Jesus Christ. Taatou see illoa atu ki naa vana aaraa tama e mee ki naa haitino laatou. Tevana iaa nau e lavaa te ttoka atu ki naa vana peenaa. Aa ki mee ni tama e mannatu maa laatou e lavaa te mmata i naa vana e mee ki naa haitino laatou raa, nau e laka are i aruna laatou. I te aa i aa nau ni ssere i te varu aku aso, i taku haanau mai ana. Nau nei e au i te manava Israel, i te haanauna Benjamin. Teenaa nau ni haanau iho iloto te ttoo te Jew. Nau ni haia a nau naa vana hakkaatoa e tarataraina i naa loo teelaa e tautari naa Jew, aa nau ni heheuna ma se Faarisi. Acts 23.6; 26.5; Rom 11.1 Nau ni makkaa iloo i aku heuna naa, teenaa nau ni huri no mee pakavaina te kanohenua TeAtua. Nau ni tautari hakaraaoi iloo ki naa Loo naa Jew, teenaa nau ni seai iloo ki tarataraina maa ni sara aaku ni mee. Acts 8.3; 22.4; 26.9-11 Imua raa nau ni ttau maa naa vana nei ni vana hakamaatua iloo, aa teenei i te saaita nei raa, nau ku mmata maa teenaa ni mee vare koi i aku hakatuu ki naa vana Jesus Christ ni mee. See mee ma ko naa mee naa koi; nau e mmata peelaa maa naa mee hakkaatoa ni mee vare koi i aku hakatuu ki te taukareka ni kaumai vare i taku illoa ana i Jesus Christ taku Ariki. Naa mee naa hakkaatoa ku oti te tiiake nau. Nau e mmata maa teenaa ni mee e hakallika koi, teenei e tauhia ai nau te ora Christ, ki tautari maaoni nau iaa Ia. Taku ora nei see mee maa e tonu imua TeAtua ma i aa nau e tautari ki naa Loo, seai. Nau nei ku tonu imua TeAtua i aa nau e iloa maaoni i Christ. Teenaa ko te tiputipu e tonu teelaa e kaumai TeAtua aa e hakatahito i te lotu te tama. 10 Nau e hiihai koi maa nau ki iloa hakaraaoi i Christ. Teenaa nau e hiihai maa nau ki tauhia nau naa mahi teelaa ni hakamasike Christ i te mate, aa maa nau ki hakallono isu pee ko Ia. Nau e hiihai hoki maa nau ki iloa hakaraaoi i Christ ki haia nau pee ko Ia i tana saaita ni mate, 11 teenaa ki lavaa nau te hakamasikeria i te mate no ora hoki pee ko Ia.
Nau koi tere ki tae nau ki te hakaoti ana
12 Nau see mee maa nau ku oti te lavaa nau te tiputipu naa, aa maa taku ora kunaa tonu iloo imua TeAtua. Seai. Nau koi hakamakkii ki lavaa te tauhia a nau te ora teelaa ni hakasaoria ai nau Jesus Christ ki too. 13 Aku taaina ma aku kave nei, nau see mee maa te ora naa ku oti te lavaa nau. Seai. Te vana tokotasi e noho nau ka mee raa, teenaa, nau ku see maanatu ki naa vana imua teelaa ku oti te llaka. Nau nei ku hakamakkii ki lavaa nau naa vana teelaa koi takkoto mai imua. 14 Nau e tere tonu ki tae nau ki te hakaoti ana, ki too nau taku tuuhana, teenaa ko taku saaita ma ki kannaatia TeAtua ki hanake nau ki te lani, i aa nau e tautari ki Jesus Christ.
15 Taatou hakkaatoa, naa tama ku mattua ma te lotu raa, ki ttaka ma te hakataakoto tokotasi nei. Aa ki mee ni tama i kootou e kkee naa hakataakoto laatou, TeAtua ma ki hakaari atu ki illoa hakaraaoi kootou. 16 Taatou koi ki mmata hakaraaoi iloo ki tautari maaoni taatou ki te hakamaaoni teelaa ni ttaka mai ma taatou no tae ki te ssao nei.
17 Aku taaina ma aku kave nei, kootou ki sosorina lokoi peenaa ma ko nau. Kootou mmata hakaraaoi iloo ki illoa kootou i naa sosorina naa tama teelaa e tautari ki te tiputipu maatou ni hakasura ma ki kkite kootou. 1 Cor 4.16; 11.1 18 Taku mee e mee ma ki taratara atu nei raa, teenei ni taratara ni kauatu nau i te lopo saaita imua. Teenei nau ku hakaahe atu naa taratara nei ma te tani, i aa nau e aroha te mee atu hoki maa e mee te lopo tama ku ffuri no taratara hakallikaina laatou te mate Christ i aruna te kros. 19 Naa tama naa ma ki peesia ki te kina te mate ki hakallono isu laatou, i laatou e anaana koi ki naa mee naa tinotama laatou e kaimannako. Naa tama naa e ffuri are no ahu ki naa vana teelaa e tau laatou ki nnapa, aa laatou e hakataakoto koi ki naa mee te maarama nei. 20 Taatou iaa, te henua maaoni taatou raa e takoto i te lani, aa teenei taatou ku nnoho ka ttari ki TeAriki Jesus Christ ki au i te lani no hakassaoria taatou. 21 Naa haitino taatou e takkoto ki ppara nei ma ki suia a Ia ki mataora, ki mee pee ko tana haitino e mataora. Ttama naa ma ki heheuna ki ana mahi, teenaa ko naa mahi teelaa e lavaa ai a Ia te hakakkutu mai naa mee hakkaatoa no takkoto i laro tana roorosi.

3.5 Acts 23.6; 26.5; Rom 11.1

3.6 Acts 8.3; 22.4; 26.9-11

3.17 1 Cor 4.16; 11.1