5
Te nnoho iloto te maasina TeAtua
I kootou ko naa tamalliki TeAtua e llee ai tana manava raa, kootou ki mee ki tiputtipu kootou ma ko Ia. Kootou ki tautari ki te ara te laaoi, e mee pee ko Christ ni llee tana manava i taatou teelaa ki hookii ai a Ia tana ora maa taatou, ki mee ma se mee e manoni kkona e hakaara ki TeAtua teelaa e hiahia ai a Ia. Ex 29.18; Ps 40.6
Te mee raa e sara maa naa vana hai huri, naa vana e kerekkere, aa ma naa mee kootou e kaimannako raa e tarataraina kootou. I te aa i kootou ni tamalliki TeAtua. Te mee raa hoki e sara maa kootou e maaisu haaeo, e taratara vvare, aa e taussua mmahi. Kootou ki ffuri are no taratara hiahia i TeAtua. Kootou ki illoa maa see hai tama i naa tama e hai huri, naa tama e mee naa vana e kerekkere, aa ma naa tama e kaimmate i naa mee laatou raa ma ki too ni tuuhana maa laatou i te Nohorana Christ ma TeAtua. Te tama e kaimmate i ana mee raa e mee ma ku lotu ki ana mee naa.
Kootou see tiiake ni tama ki oo atu no hakarereesia kootou ki naa taratara vvare laatou. Teenei ko naa mee nei teelaa ma ki hakappuu ai naa loto TeAtua ki naa tama see hakannoo kiaa Ia. Teenaa kootou ki seai iloo ki hakapaa atu ki naa tama peenaa. Naa tino kootou ni nnoho i te poouri imua, tevana iaa i kootou ku mee ma ko te kanohenua TeAriki raa, kootou ku nnoho iloto te maasina. Teenaa kootou ki nnoho pee ko naa tama teelaa ni ttipu ake iloto te maasina. I te aa i te maasina naa e ssura te kau tiputtipu e taukalleka, e ttonu, aa e hakamaaoni. 10 Kootou mee ki illoa kootou ma se aa e hiahia ai TeAriki. 11 Kootou see anaana atu ki naa vana vvare naa tama naa e hai, teenaa ni mee te poouri. Kootou iaa ki hakassaaina naa mee naa ki te maarama. 12 Te mee raa e hakanapa iloo maa taatou e tarataraina taatou naa vana laatou e mee mmuni. 13 Aa te saaita naa mee hakkaatoa raa e hakassaaina ki te maarama raa, teenaa te tiputipu maaoni naa mee naa ma ki takkoto mallama mai. 14 I te aa, naa mee teelaa e hakassaaina raa ma ki takkoto mallama mai. Teelaa e taratara ai te Laupepa Tapu raa peelaa,
“Maahuru, te tama e matamoemoe nei,
no masike mai i te mate,
ki too te maasina Christ iaa koe!”
15 Teenaa kootou ki roorosi hakaraaoi iloo i naa nnoho kootou. Kootou see nnoho pee ko naa tama see atammai; kootou ki nnoho ma ni tama e atammai. 16 Kootou ki haia kootou ni ara peehea e taukalleka e takkoto mai. I te aa i teenei ni aso e hakallika. Col 4.5 17 Kootou ki see mee ma ni vvare; kootou mee ki ilotia kootou ma se aa TeAriki e hiihai maa kootou ki mee.
18 Kootou see unuunu ma ki vvare kootou i naa vaimmara, naa vai teelaa ma ki oti ku kauatu te hakallika kootou. Kootou ki too TeAitu Tapu ki noho hakamaatua i naa ora kootou. 19 I naa saaita kootou e kkutu hakkaatoa raa, kootou ki huahua naa mako e takkoto i te Laupepa Tapu, naa mako te lotu, aa ma naa mako e ttapu; kootou ki huahua iloto naa hatumanava kootou naa mako te lotu ma naa mako e takkoto i te Laupepa Tapu raa ka hakanau i TeAriki. 20 I loto te inoa TeAriki taatou, Jesus Christ, kootou ki taratara hiahia peenaa ki TeAtua Tamana i naa mee hakkaatoa. Col 3.16-17
Naa hai aavvana
21 Kootou ki tuku ki naa vana telaa tama, i kootou ni tama e lotu i Christ.
22 Naa haahine e aavvana, kootou ki tuku ki naa aavana kootou, e mee pee ko kootou e tuku ki TeAriki. Col 3.18; 1 Pet 3.1 23 I te aa te tanata hai aavana raa e noho hakamaatua i aruna tana aavana, e mee pee ko Christ e noho hakamaatua i aruna te lotu; aa Christ tana tino ko te tama e hakaora te lotu, teenaa ko tana haitino. 24 Aa teenaa, naa haahine hai aavvana raa ki tuku hakaraaoi iloo ki naa aavana laatou, e mee pee ko te lotu raa e tuku ki naa vana Christ.
25 Naa taanata e hai aavvana, kootou ki llee naa manava kootou i naa aavana kootou, e mee pee ko Christ ni llee tana manava i te lotu, teenaa ni mee ai a Ia ma ki mate Ia ki hakaora te lotu. Col 3.19; 1 Pet 3.7 26 A Ia ni mee peenei ki hakatapu te lotu raa ki TeAtua ki tana taratara, teenaa ko tana saaita ma ki oti te huihuia a Ia te lotu raa ki matahua ki te vai, 27 ki te saaita te lotu raa e hookina ake kiaa Ia raa, te lotu raa e hakasoro mmata i aa ia e matahua, see hai sara, see kerekere, e mmore hua, aa see hai vana e sara iaa ia. 28 Naa taanata raa ki llee naa manava laatou i naa aavana laatou, e mee pee ko te llee naa manava laatou i naa tino haitino laatou. Te tanata e llee tana manava i tana aavana raa ko te tanata e llee tana manava i tana tino haitino. 29 See hai tama e hakanniko i tana tino haitino. Taatou maraa e mmata hakaraaoi iloo ki naa haitino taatou, e mee pee ko naa mmata ake Christ hakaraaoi iloo ki te lotu; 30 i taatou ni tama i tana haitino. 31 Te Laupepa Tapu raa e mee maa, “I te ara nei raa te tanata raa ma ki tiiake ia ana maatua no hakapaa ki tana aavana, aa laaua ku mee ma se tama tokotasi.” Gen 2.24 32 E mee te hui te taratara teelaa ni see ilotia, aa teenei e hakailotia mai te Laupepa Tapu nei. Nau e iloa maa te taratara nei e hakatuu ki Christ ma te lotu. 33 Tevana iaa te taratara nei e taratara hoki ki kootou: teenaa naa taanata hakkaatoa ki hai aavana laaoi naa aavana laatou, e mee pee ko ia e hiihai kiaa ia tana tino, aa naa haahine hai aavvana raa ki tuku ki naa aavana laatou.

5.2 Ex 29.18; Ps 40.6

5.16 Col 4.5

5.20 Col 3.16-17

5.22 Col 3.18; 1 Pet 3.1

5.25 Col 3.19; 1 Pet 3.7

5.31 Gen 2.24