4
Nau e kauatu haimahi taku taratara nei imua naa karamata TeAtua aa imua naa karamata Jesus Christ, Ttama ma ki hakatonutonu naa tama e ora aa ma naa tama e mmate i tana saaita ma ki au no noho ma se tuku i tana Nohorana: Hakaea peenaa naa taratara TeAtua i te kau saaita hakkaatoa, i te ssao e taukareka aa i te ssao e hakallika. Akonaki atu hakaraaoi iloo ki naa tama naa ki hakattonu naa sosorina laatou, aa koe ku nutua naa tama e hai ki naa sosorina see ttonu; hakatipuria naa manava naa tama naa ki taaohi peenaa ki naa taratara TeAtua.
Kimuri te henua ma ki see hakannoo ki naa akonaki e ttonu maaoni, naa tama naa ma ki hai ki naa vana laatou e kaimannako. Teenaa naa tama naa ma ki sessee ni tisa maa laatou soko laatou ki kauake naa akonaki teelaa e fiffai laatou ma ki hakannoo. Naa tama naa ma ki tiiake laatou naa akonaki maaoni, teenaa laatou ma ki ffuri are no hakannoo ki naa kkai imua. A koe iaa ki mmata lokoi ki maarama too hakataakoto i naa vana katoo; koe ki hakalavatoa i oo noho ka hakallono isu ka mee oo heuna ma se tama e hakaea te Lono Taukareka, aa koe ku heheuna hakaraaoi iloo ki maatino koe maa koe se tama e heheuna i TeAtua.
A nau iaa, taku sao ki tiiake taku ora nei ku tae; taku ora e mee maa ku oti te hakaaratia ki TeAtua i aruna te olta. Nau ni hai iloo ki aku mahi no hakaoti taku haiva ni tere, teenaa nau ni lavaa te taaohi peenaa ki taku lotu. Aa teenei taku tuuhana raa ku tukua mai hakaoti, teenaa ko te ora e tonu e taka ma TeAtua. Te tuuhana naa ma ki kaumai TeAriki, Ttama e hakatonutonu te henua, i tana aso ma ki hakasura mai. Tevana iaa teenaa seai maa ko taku tuuhana raa koi, teenaa ko na tuuhana hoki naa tama hakkaatoa e nnoho ka kkana ki hakasura mai a Ia.
Naa tino taratara Paul
Hakavave ki au koe kiaa nau. 10 Demas ku oti te tere ka tiiake nau no hano ki Tesalonaika, teenaa i aa ia ni oti manava ki naa mee te maarama nei. Kresens ni hano ki Galesia, aa Titus ni hano ki Dalmatia. Col 4.14; Phlm 24; 2 Cor 8.23; Gal 2.3; Tit 1.4 11 Luke soko ia e nnoho maaua. Too saaita e au raa koe ku toomai koe Mark, i aa nau ma ki hakasoa ina ttama naa i aku heuna nei. Col 4.14; Phlm 24; Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Col 4.10 12 Tikikus ni heunatia a nau ki hano ki Epises. Acts 20.4; Eph 6.21-22; Col 4.7-8 13 Too saaita e au raa koe ku ppiki mai taku kkahu makallii ni tiiake i te hare Carpus i Troas; ppiki mai hoki aku laupepa, mmata ki see tiiake koe naa laupepa e pena ki naa huru naa manu. Acts 20.6
14 Alexander, te tama e heheuna ma naa katana raa, ni mee ana vana e hakallika iloo kiaa nau. Teenaa a ia ma ki suia TeAriki i ana vana ni mee naa. 1 Tim 1.20; Ps 62.12; Rom 2.6 15 Koe ki poopoo tonu hakaraaoi iloo i ttama naa, i te aa, ttama naa e hai te lopo taratara iloo maa naa akonaki taatou nei e ssara.
16 I taku saaita mua ni taakina ki te koti raa, see hai tama ni tuu mai no tokonaki kiaa nau; naa tama raa ni ffuro katoo iaa nau. Nau e taku maa TeAtua ki aroha i naa tama naa! 17 Tevana iaa TeAriki ni pare mai no tokonaki kiaa nau, ki lavaa nau te hakaea te Lono Taukareka katoo raa ki naa tama naa henua sara hakkaatoa; teenaa nau ni hakasaoria ki see taia nau no mate. 18 Nau ma ki hakasaoria TeAriki i te kau vana e hakallika no toa ki tana Nohorana i te lani. A Ia ki hakanauria peenaa i te kau saaita hakkaatoa! Amen.
Naa purepure hakaoti
19 Kauatu aku purepure ki Priscilla laaua ma Aquila aa ko te haanauna Onesiforus. Acts 18.2; 2 Tim 1.16-17 20 Erastus ni noho ake i Corinth, aa Trofimus ni tiiake nau i Militas i aa ia ni maki. Acts 19.22; Rom 16.23; Acts 20.4; 21.29 21 Hakavave ki tae mai koe imua te ssao te saumakallii e lasi.
Iubilus laatou ma Pudens, Linus, aa ko Claudia e kkave atu naa purepure laatou hakapaa ma aaraa tama katoo te lotu.
22 TeAriki ki noho ma koe, aa te laaoi TeAtua ki takoto i kootou.

4.10 Col 4.14; Phlm 24; 2 Cor 8.23; Gal 2.3; Tit 1.4

4.11 Col 4.14; Phlm 24; Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Col 4.10

4.12 Acts 20.4; Eph 6.21-22; Col 4.7-8

4.13 Acts 20.6

4.14 1 Tim 1.20; Ps 62.12; Rom 2.6

4.19 Acts 18.2; 2 Tim 1.16-17

4.20 Acts 19.22; Rom 16.23; Acts 20.4; 21.29