16
Paul e purepure ki naa tama i Rome
Nau e hiihai maa kootou ki illoa i maatou kave, Fiibi, e heheuna i te lotu i Senkria. Kootou mmata atu hakaraaoi kiaa ia i te inoa TeAriki, i kootou ni tama TeAtua. Kootou tokonaki atu ki ana heuna. A ia ni mmata ake hakaraaoi iloo ki maatou ma te lopo tama hoki.
Nau e purepure atu ki Priscilla ma Aquila, takarua e heheuna maatou hakapaa i naa heuna Jesus Christ. Acts 18.2 Laaua pui mmate i taku saaita ni hakasaoria laaua. Nau e llee iloo taku manava i laaua. Naa tama naa lotu i naa henua sara raa e hakanau hoki i laaua. Nau e purepure hoki ki naa tama e lotu laatou i te hare laaua.
Nau e purepure ki taku soa, Epenetus, te tama mua i te matakaaina Asia ni iloa i Christ. Nau e purepure ki Mary, te tama ni heheuna haimahi maa kootou. Nau e purepure ki Adronikas ma Junias, takarua Jew ni mmoe maatou iloto te hare karapusi. Naa aposol raa e illoa i laaua. Laaua ni illoa i Christ imua i taku saaita ni iloa i Ttama naa.
Nau e purepure ki Ampliatus, taku soa iloto TeAriki. Nau e purepure ki Urbanus, ttama e heheuna ma taatou i Christ. Nau e purepure hoki ki Stakis, taku soa. 10 Nau e purepure ki Apeles, i aa ia e taka hakamau ma Christ. Nau e purepure ki naa tama te haanauna Aristobulus. 11 Nau e purepure ki Herodion te Jew, aa ma naa taaina taatou i Christ iloto te haanauna Narsisus.
12 Nau e purepure ki Trifina ma Trifosa, takarua e ttaka iloto naa heuna TeAriki. Nau e purepure atu ki taku kave, Persis, ttama ni mee te lopo heuna maa TeAriki. 13 Nau e purepure ki Rufus te tama e llasi ana heuna ni mee maa TeAriki. Nau e purepure hoki ki tana tinna, ttama ni mmata ake hakaraaoi iloo kiaa nau ma se tino tama aana. Mk 15.21 14 Nau e purepure hoki ki Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, aa ma naa taaina hoki taatou e ttaka ma laatou. 15 Nau e purepure ki Filologus ma Julia, Nerus ma tana kave, aa ko Olimpas ma naa tama katoo TeAtua e nnoho laatou.
16 Kootou ki ffuri no pureppure ma naa taaina kootou i te kina naa. Naa tama hakkaatoa e lotu i te kina nei e pureppure atu ki kootou.
Naa taratara hakaoti Paul
17 Aku taaina. Nau ku hakaapo atu te taratara nei: Kootou roorosi hakaraaoi iloo i naa tama e ttaka ka usuusu tama no mee naa tama raa ki ffuri no see lotu i TeAtua. Naa taratara hakalellesi naa tama naa e kkee ma naa akonaki ni kauatu ki kootou. Kootou see hakatauppiri atu ki naa tama peenaa. 18 Naa tama naa seai ni tama e heheuna maaoni i taatou Ariki, Christ. Seai. Laatou maraa e heheuna koi i naa kaikai laatou e fiffai. Laatou ma ki usuhia laatou te lopo tama taukalleka ki ffuri naa mannatu laatou. 19 Tevana iaa, te henua hakkaatoa ku oti te llono i naa tautari hakaraaoi iloo kootou i te Lono Taukareka. Teenei e hiahia ai nau i kootou. Nau e hiihai maa kootou ki atammai i naa mee e taukalleka, tevana iaa kootou ki see atammai i naa mee e hakallika. 20 TeAtua e tokonaki ki kootou ki nnoho laaoi kootou. A Ia ma ki repua a Ia te pisouru Satan ki maseu i laro naa vae kootou.
Te laaoi TeAriki Jesus ki takoto i kootou.
21 Timothy, te tama e heheuna ma nau i te kina nei e purepure atu ki kootou. Naa Jew hoki e nnoho i te kina nei, Lusius, Jason, aa ko Sosipater e pureppure atu ki kootou. Acts 16.1
22 A nau, Tertius, te tama e sissii naa taratara Paul nei, e purepure atu ki kootou hakkaatoa.
23 Gaius, te tama maraa e lotu maatou i tana hare raa e purepure atu ki kootou. Erastus hoki, te tama e roorosi naa mane te henua nei, laaua ma Kwartus te taina maatou, e pureppure atu ki kootou. Acts 19.29; 1 Cor 1.14; 2 Tim 4.20 24 [Te laaoi taatou Ariki, Jesus Christ, ki noho ma kootou hakkaatoa. Amen.]
Paul e taku hakanau i TeAtua
25 Taatou ki hakanau i TeAtua! A Ia e lavaa te saapai atu ki lotu maaoni kootou pee ko te Lono Taukareka Jesus Christ e hakaea ai nau. Te Lono Taukareka nei ni huuina imua. 26 Saaita nei te Lono nei ku hakailotia mai TeAtua ki naa tama te maarama nei. Naa taratara naa e takkoto iloto naa laupepa naa pure TeAtua raa ni sissii. TeAtua ni heunatia a Ia ana pure raa ki hakailotia te Lono Taukareka nei ki naa tama te maarama nei hakkaatoa, teenaa ki illoa hakaraaoi laatou katoo no tautari kiaa Ia.
27 Taatou ki hakanau i taatou Atua maaoni, teenaa ko TeAtua tokotasi e atamai i te kau vana. Taatou ki hakanau iaa Ia i te kau saaita i te ara Jesus Christ ni pena nei! Amen.

16.3 Acts 18.2

16.13 Mk 15.21

16.21 Acts 16.1

16.23 Acts 19.29; 1 Cor 1.14; 2 Tim 4.20