15
Jesus ku toa kimua Pilate
(Mt 27.1-2,11-14; Lk 23.1-5; Jn 18.28-38)
I te tahaata raa, naa maatua hakamaatua raa ni hakavave no hakakkutu ake naa tama hakamaatua naa Jew, naa tisa naa Loo, aa ma naa tama katoo te Kansol raa no taratara i naa vana laatou ki mee. Teenaa saitia iloo laatou naa rima Jesus ka taakina ki Pilate. Teenaa vasiri ake iloo Pilate peenei ki Jesus, “Koe naa ko te tuku naa Jew?”
Jesus ki hakaahe ake, “Teenaa koe e mee mai naa.”
Naa maatua hakamaatua raa ni hai ake ki Pilate maa Jesus ni mee te lopo sara iloo. Teenaa ki vasiri ake hoki Pilate peelaa ki Jesus, “Koe e lono i naa taratara naa tama naa e mee iaa koe? E aa? Koe see hai taratara e mee i naa taratara naa tama naa?”
Jesus ni tuu seemuu koi, see hai taratara e hakaahe ake, teenaa ki oho ai Pilate.
Jesus ku tukua ki mate
(Mt 27.15-26; Lk 23.13-25; Jn 18.39—19.16)
I naa setau hakkaatoa, i te ssao te Kaikai te Pasova raa, Pilate maraa e ffana se karapusi tokotasi, se tama naa Jew raa e fiffai ma ki hanaa. Saaita naa raa teelaa se tama, tana inoa ko Barabas, e moe iloto te hare karapusi ma naa tama teelaa ni taa naa tama laatou no mmate i te saaita laatou ni hetaa ma te kaaman Rome i Jerusalem. Saaita te kanohenua naa ni kkutu ake ki vanaake laatou ki Pilate ki fanaa te karapusi laatou e fiffai raa, Pilate ki vasiri ake ki laatou, “Kootou e fiffai ki hanaa nau te tuku naa Jew?” 10 Pilate ni iloa maa Jesus ni too ake naa maatua hakamaatua raa kiaa ia i laatou e manava haaeo i Jesus.
11 Tevana iaa naa maatua hakamaatua raa ni usuhia laatou naa tama raa ki mee ake ki Pilate ki hanaa Barabas no kauake ki laatou. 12 Teenaa ki vasiri ake hoki Pilate ki naa tama naa, “Kootou e fiffai maa te tama e taapaa kootou ma se tuku naa Jew nei ki haia a nau peehea?”
13 Naa tama naa ki varo atu, “Tuukia ttama naa ki te kros!”
14 Pilate ki vasiri ake hoki, “Aiaa? Teenei se ssara peehea ttama nei ni mee?”
Naa tama naa ki varo ake maaroo iaa, “Tuukia te tama naa ki te kros!”
15 Pilate ni hiihai maa te kanohenua raa ki fiaffia, teenaa hanaa iloo ia Barabas no kauatu ki laatou. Ki oti raa vanaake iloo ki ana soldia raa ki sarua Jesus aa ku toa no tuukia ki te kros.
Naa soldia raa e tautaussua i Jesus
(Mt 27.27-31; Jn 19.2-3)
16 Naa soldia Pilate raa ni taakina laatou Jesus ki te kina iloto te hare Pilate, e ttapa ma ko ‘te Pretorium’, no aru ake aaraa soldia raa hakkaatoa. 17 Teenaa hakao atu iloo te kkahu e mmea poouri raa ki Jesus, ka pena laatou hau ki te laakau tuitui raa no hakao ki tana pisouru. 18 Teenaa kaamata iloo naa soldia naa te tautausua ina laatou Jesus peelaa, “Te Tuku naa Jew!” 19 Ki oti raa naa tama naa ku ffuri atu no sarua laatou tana pisouru ki te laakau ka sasaavare atu kiaa Ia, aa naa tama naa ni ttuu hoki ki naa turi laatou ka hakamaruu atu kiaa Ia. 20 Te saaita naa tama naa ni oti te tautausuaria laatou Jesus raa, uia iloo laatou te kahu e mmea poouri raa no hakao atu hoki ana kkahu raa kiaa ia. Araa taakina iloo laatou ki toa no tuukia ki te kros.
Jesus ku tuukia ki te kros
(Mt 27.32-44; Lk 23.26-43; Jn 19.17-27)
21 I te ara raa, naa tama ni ttiri te tanata haka Sairin, tana inoa ko Simon, e hanake ki loto Jerusalem. Naa soldia raa ni ffuri atu no tauhia laatou te tanata naa no vanaake ki ssau te kros Jesus. Simon naa ko te tamana Alexander ma Rufus. Rom 16.13 22 Teenaa toa iloo laatou Jesus ki te kina e taapaa ma ko Golgota, e mee maa, ‘Te Kina te Ivi Pisouru Tama’. 23 I te kina naa raa, naa soldia raa ni mee ma ki kauatu te wain e hakauru ma te marasini e ttapa ma se ‘myrrh’, araa nei Jesus ni see unumia a ia. 24 Araa teenaa, tuukia iloo laatou Jesus ki te kros, ka mee laatou taffao ki naa tamaa hatu raa ki vaaea laatou ana hekau ni hakao. Ps 22.18 25 Te mee raa ku tae ki te ssivo i te tapataiao, saaita Jesus ni tuukia laatou ki te kros. 26 Te mee naa tama naa e ssii ki hakaari te sara Jesus naa e ssii peenei, “Te Tuku naa Jew”. 27 Naa tama naa ni tuukia hoki laatou te takarua hakallika hakapaa ma Jesus; ttama i te vasi hakamaatau aa telaa tama i te vasi hakamaavii. 28 [Teenei ki ttino te taratara te Laupepa Tapu e mee maa, “A ia ni taia hakapaa ma naa tama e hakallika.”] Is 53.12
29 Naa tama e llaka vaararo raa, ni ruuruu naa pisouru laatou ka taratara hakallika peenei ki Jesus: “E aa? Teenei ttama e mee ma ki seua a ia te Hare Tapu raa aa ku hakatuu hoki iloto naa aso e toru? Ps 22.7; 109.25; Mk 14.58; Jn 2.19 30 Sepu mai ki laro i te kros naa soko kkoe no hakasao i aa koe!”
31 Naa maatua hakamaatua raa ma naa tisa naa Loo raa hoki ni kkata seemuu i Jesus, ka taratara soko laatou peelaa, “A ia ni hakassao aaraa tama, a ia iaa see lavaa te hakasao tana tino soko ia! 32 Tiiake ki mmata taatou te Mesaea, te tuku Israel, e sepu mai i te saaita nei i te kros, aa taatou ku illoa maaoni maa ia ko te Mesaea!”
Takarua hoki ni tuukia hakapaa ma Jesus raa ni ffuri atu hoki no taratara hakallika ki Jesus.
Te mate Jesus
(Mt 27.45-56; Lk 23.44-49; Jn 19.28-30)
33 I te laaraatea* telaaraatea: teenaa te saaita te peeloo te kkai, te henua naa ni tuu poouri hakkaatoa no tae iloo ki te ttoru i te laasuru. 34 I te ttoru te laasuru naa raa, Jesus ni kappisi ana varo, ka tani peelaa, “Eloi, Eloi, lema sabaktani?” teenaa ko te taratara naa Jew e mee maa, “Taku Atua, Taku Atua, A nau e tiiake koe raa ko te aa?” Ps 22.1
35 E mee aaraa tama i te kina naa ni llono iaa Ia ka taratara peelaa, “Hakannoo, Ttama raa e kannaa i Elijah!” 36 Teenaa tere ake iloo te tama tokotasi i laatou no hakapara te tapaa maro raa ki te wain raa ka saisai iloo ki te mata te laakau. Teenaa usu atu iloo ki naa maaisu Jesus, ka mee ake peelaa, “Ttari ki mmata taatou ma ki mee ma Elijah e au no tukua mai ttama nei ki laro te kros!” Ps 69.21
37 Jesus ni kappisi ana varo no mate iloo.
38 Te maro e tautau iloto te Hare Tapu raa ni saaea i lotottonu, e kaamata mai i aruna no hakasopo ki laro. Ex 26.31-33 39 Te hakamau naa soldia ni tuu imua te kros no kite i te mate ana Jesus raa, ni mee tana taratara peelaa, “Ttama nei maaoni ko te Tama TeAtua.”
40 E mee aaraa haahine i te kina naa ni ttuu ake hakammao ka ttoka. E ffai iloto naa haahine naa raa, teelaa ko Mary Magdalene, Mary te tinna James, te tama taane, laaua ma Joseph, aa ko Salome. Lk 8.2-3 41 Naa haahine nei ni ttaka mai iloo ma Jesus ka tokonaki atu kiaa Ia i tana saaita ni noho i Galilee. Te kina naa e tammaki hoki aaraa haahine ni oomai laatou ma Jesus i Jerusalem.
Jesus ku tanumia
(Mt 27.57-61; Lk 23.50-56; Jn 19.38-42)
42-43 I te laasuru raa Joseph, te tama i Arimatia raa, ku tae ake. Joseph se tama hakamaatua iloo iloto te Kansol, aa a ia naa e noho peenaa ka ttari ki tae mai te Nohorana TeAtua. Teenei ko te aso naa Jew maraa e penapena hakaoti naa kaikai te Sabat, i te aa, te ssoa te aso raa teenaa ko te Sabat. Teenaa Joseph ni hano see ppore no tuu imua Pilate no kainnoo ake ki kauake te haitino Jesus. 44 Pilate ni teki iloo i tana saaita ni lono maa Jesus ku oti te mate. Teenaa kannaatia ake iloo ia te hakamau naa soldia raa no vasiria ki mee maa Jesus ku oti te mate maaoni. 45 Te saaita Pilate ku oti te lono i naa taratara ake te hakamau naa soldia raa, vanaake iloo ki Joseph ki hano no too te haitino Jesus. 46 Teenaa hano iloo Joseph no taavi te maro e makkini, araa tukua iho iloo ia te haitino Jesus ki laro no miinia ki te maro naa. Ki oti raa saaua iloo ia no hakamoeria ki loto te taaruma e hakahotu i te vasi te mouna hatu. Araa hakatipe ake iloo te hui te hatu raa no ppui i te mata te taaruma naa. 47 Mary Magdalene laaua ma Mary, te tinna Joseph raa, ni ttuu ka kkite i te kina te haitino Jesus e hakamoeria.

15.21 Rom 16.13

15.24 Ps 22.18

15.28 Is 53.12

15.29 Ps 22.7; 109.25; Mk 14.58; Jn 2.19

*15.33 telaaraatea: teenaa te saaita te peeloo te kkai

15.34 Ps 22.1

15.36 Ps 69.21

15.38 Ex 26.31-33

15.40 Lk 8.2-3