8
Naa haahine e ttaka ma Jesus
Kimuri raa, Jesus ni hano no hakaea te Lono Taukareka i te Nohorana TeAtua raa vaaroto naa matakaaina e llasi ma naa tamaa matakaaina. Tana taka sinahuru maa ttakarua disaipol raa ni oo laatou. E mee hoki naa haahine ni mmaki aa naa haahine ni tauria naa tippua, teelaa ni haia Jesus no taukalleka, ni oo laatou hakapaa. Teenaa ko Mary (te ffine ni taapaa ma ko Magdalene), te ffine ni hanaa naa tippua e hitu iaa ia; Joana, te aavana Kusa, te tama e roorosi naa mee te tuku Herod; Susana; aa ma te lopo haahine hoki teelaa ni hookii naa tino mee laatou ki tokonaki atu ki Jesus ma ana disaipol. Mt 27.55,56; Mk 15.40,41; Lk 23.49
Te taratara i te tama e pesipesi naa hua ‘wit’
(Mt 13.1-9; Mk 4.1-9)
E tammaki iloo naa tama i naa matakaaina i te kina naa ni kkutu ake ki Jesus, teenaa ki kauake Jesus te taratara nei:
“Teelaa se tanata ni hano no pesipesi ana hua wit. I tana saaita ni pesipesi ana hua vaaroto te verena naa raa, e mee naa hua wit ni maaoha vaaruna te saarena ka takatakamia, ka llee ake naa manu raa no kaaina. Aaraa hua ni maaoha ki aruna te korohatu, aa i te saaita naa hua wit naa ni kaamata te ssomo ake raa, naa wit naa ni mmate koi, i te kerekere raa e pakupaku. Aaraa hua ni maaoha vaaroto te vao tititai, te saaita naa wit naa ni ssomo raa, naa wit naa ni torohia koi naa tititai naa no uuhia ka mmate. Aaraa hua iaa ni maaoha ki aruna te pela e taukareka; naa ‘wit’ naa ni ssomo hakaraaoi iloo no ppesi naa kaikai laatou, te ‘wit’ tokotasi e tau tana lau i naa hua.”
I tana saaita ni hakaoti ana taratara nei raa, Jesus ki mee ake ki laatou, “Ki mee maa kootou e fiffai ki illoa kootou, kootou ku hakannoo mai!”
Te hakataakoto te parapol
(Mt 13.10-17; Mk 4.10-12)
Naa disaipol Jesus raa ni vasiri ake ki Jesus ki illoa laatou maa te parapol raa e mee maa e aa. 10 Jesus ki mee ake, “Te hakataakoto i naa taratara huu te Nohorana TeAtua raa, teenei e kauatu nau ki kootou, aa ki aaraa tama iaa, nau e taratara ki naa parapol.
‘Niaaina maa laatou e ttoka, laatou ma ki see kkite,
niaaina maa laatou e hakannoo, laatou ma ki see massaro.’ Is 6.9-10 (LXX)
Te hakataakoto te parapol i te tama e pesipesi naa hua ‘wit’
(Mt 13.18-23; Mk 4.13-20)
11 “Te parapol raa e mee maa: naa hua raa, teenaa ko naa taratara TeAtua. 12 Naa hua ni maaoha vaaruna te saarena raa, teenaa ko naa tama e llono i naa taratara TeAtua, araa nei Satan ku hanake no huutia a ia naa taratara naa ki see takkoto iloto naa manava laatou, ki puuia naa tama naa ki see lotu aa ki see hakassaoria laatou TeAtua no ora.
13 “Naa hua ni maaoha ki aruna te korohatu raa, teenaa ko naa tama ni fiaffia i te llono ana laatou i naa taratara TeAtua, araa nei naa taratara naa ni see tauhia laatou ki takkoto iloto naa manava laatou; naa tama naa ni lotu koi i te tamaa saaita, aa i te saaita laatou ni usuusuhiaria raa, naa taratara naa ni tiiake koi laatou.
14 “Naa hua ni maaoha vaaroto te vao tititai raa, teenaa ko naa tama ni llono i naa taratara TeAtua, tevana iaa naa tama naa ni hakaapiapi are ki naa vana te maarama nei, teenaa ko naa mannatu see ttonu laatou, naa hekau laatou, aa ma naa taffao laatou i te maarama nei. Naa tama naa see lavaa iloo te kkite ma ni tiputtipu e taukalleka e ssura i naa ora laatou.
15 “Naa hua ni maaoha ki te pela e taukareka raa iaa, teenaa ko naa tama ni llono naa taratara TeAtua no tauhia laatou ki takkoto iloto naa manava laatou, ki tautari laatou ki naa taratara naa. Naa tama naa ma ki tauhia laatou peenaa naa taratara naa ki sura te tiputipu e taukareka raa i naa ora laatou.
Te parapol i te lamu e ura
(Mk 4.21-25)
16 “See hai tama e hakaura tana lamu no uhi ki te kamete, seai maa e hakatuu ki laro te ssoa. Te tama raa e hakatuu are tana lamu raa ki aruna se mee ki kkite aaraa tama i naa uru ake laatou ki loto te hare. Mt 5.15; Lk 11.33
17 “Naa vana huu hakkaatoa ma ki oti ku ilotia, aa naa vana e ttanu raa ma ki oti ku laavea no hakassuratia ki te maarama. Mt 10.26; Lk 12.2
18 “Teenaa kootou ku mmata ki hakannoo hakaraaoi iloo kootou; te tama ni kauake ana mee TeAtua raa, TeAtua ma ki kauake hoki aaraa mee, aa te tama seai ana mee ni kauake TeAtua raa iaa, naa mee iloo ni maanatu ia maa ni mee aana raa, ma ki toa iaa ia.” Mt 25.29; Lk 19.26
Naa taaina aa ma te tinna Jesus
(Mt 12.46-50; Mk 3.31-35)
19 Naa taaina Jesus ma tana tinna raa ni oo ake ma ki mmata laatou i Jesus, araa nei laatou ni see ssao atu kiaa Ia, i te kina naa ni kkapi i te tama. 20 Teenaa ki mee ake te tama tokotasi peelaa ki Jesus, “Too tinna ma oo taaina raa e ttuu mai i haho ki mmata laatou iaa koe.”
21 Jesus ki mee ake ki laatou, “Taku tinna ma aku taaina raa, teenaa ko naa tama e hakannoo no tautari ki naa taratara TeAtua.”
Jesus e tiinai te matani
(Mt 8.23-27; Mk 4.35-41)
22 I te aso tokotasi raa, Jesus ni vanaake peelaa ki ana disaipol, “Taatou ki tere ki telaa vasi te namo nei.” Teenaa kkake iloo laatou i te poti tokotasi no tere. 23 I te saaita laatou koi tere raa, Jesus ni hakatipe no moe. Teenaa ki ttiri iloo laatou te matani e lasi. Te poti laatou naa ni kaamata te utuhia no taupiri laatou ki appuru. 24 Naa disaipol naa ni ffano i Jesus no mee ake, “TeAriki, TeAriki! Taatou ka mallemo!”
Jesus ni masike no varo ake iloo ki te matani ma te peau raa ki ttuku. Te matani raa ni ttuku no marino kkii iloo te moana. 25 Teenaa ki mee ake Ia ki ana disaipol, “Kootou e lotu peehea?”
Naa tama naa ni oho iloo ka taratara soko laatou, “Teenei se tama peehea, ma te matani ma naa peau raa ki tuku ki ana vana?”
Te tanata e tauria naa tippua e haia Jesus no taukareka
(Mt 8.28-34; Mk 5.1-20)
26 Jesus ma ana disaipol raa ni tere no tae iloo ki te matakaaina Gerasa, i telaa vasi te namo Galilee. 27 Te saaita Jesus ni sepu iho no hano ki uta raa, e mee te tanata i te matakaaina naa, e tauria naa tippua, ni hanake no ttiri iaa Ia. Te tanata nei ku rooroa iloo i ana sasare hua ka taka vao; a ia e moemoe peenaa i naa kava. 28 I tana saaita ni kite i Jesus raa, a ia ni kappisi ana varo no hakaleiho atu kimua Jesus no tanitani varo atu peelaa, “Jesus, te Tama TeAtua i-Aruna! Se aa koe e mee iaa nau? Koe see au no mee pakavaina nau!” 29 A ia e tani atu peenaa i Jesus ku oti te vanaake ki te tipua raa ki hakataha iaa ia.
Te tanata naa ni tauria te tipua hakallika i te lopo saaita, aa niaaina maa ia ni saisaitia peenaa ana rima ma ana vae ki naa seni raa, naa seni naa e mossia koi a ia no tere kina a ia te tipua naa ki loto mouku.
30 Jesus ki vasiri ake, “Ko ai too inoa?”
Te tanata raa ki mee ake, “Taku inoa ko ‘te Kaavena’,” i te aa i aa ia e tauria te lopo tippua. 31 Naa tippua naa ni ttani atu ki Jesus ki see peesia laatou ki te rua e hotu iloo ki laro ka poouri tanutanu.
32 Teelaa ni poi e tammaki e ttuu ka kkai i te vasi te mouna. Naa tippua raa ni ttani ake ki Jesus ki tiiake laatou ki oo no tau i naa poi, teenaa ki tiiake ai laatou ka oo. 33 Naa tippua raa ni hakattaha i te tanata naa no tau i naa poi, teenaa ffuro iloo naa poi raa hakkaatoa ki te hakattoo ana te mouna raa ki loto te namo no mallemo.
34 Naa taanata e roorosi naa poi naa ni kkite i te vana ni mee nei, teenaa ki ffuro laatou no hakatere te lono raa ki naa tama te matakaaina naa ma naa tama e nnoho i naa tautaha te matakaaina naa. 35 Te henua ni oo ake no mee ki mmata laatou i te vana e hakasura naa. Te saaita laatou ni ttae ki Jesus raa, laatou ni kkite i te tanata teelaa ni tauria naa tippua raa e noho ma Jesus. Te tanata raa ku tara tana maro aa ku atamai hoki. Naa tama naa ni mattaku hakkaatoa. 36 Naa tama ni kkite i te vana ni mee naa ni taratara ake i te ara te tanata naa ni haia Jesus no taukareka. 37 Naa tama i te matakaaina naa ni ffuri no vanaake iloo ki Jesus ki hakataha i laatou, i laatou ni mattaku hakallika iloo. Teenaa kake iloo Jesus ki loto te poti raa no hano. 38 Te tanata ni haia Jesus no taukareka raa ni hanake no vanaake ki Jesus ki oo laaua.
Araa nei a ia ni heunatia Jesus ki hano, ka mee ake Jesus peelaa kiaa ia, 39 “Tere ki too hare no taratara i too vana ni haia TeAtua.”
Teenaa hano iloo te tanata naa no sare taratara vaaroto te matakaaina naa i tana vana ni haia Jesus.
Te tamariki ffine e mate ma te ffine e tere tana ttoo
(Mt 9.18-26; Mk 5.21-43)
40 I te saaita Jesus ni ahe hoki ki Galilee raa, naa tama i te kina naa ni oo atu no pureppure laatou, i laatou hakkaatoa ni ttari atu kiaa Ia. 41 Teenaa sura atu iloo te tanata e ttapa ma ko Jairus; a ia naa se hakamau te hare lotu i te kina naa. Te tanata naa ni hanatu no tuu ki ana turi imua Jesus no mee ake ki Jesus ki hanake ki tana hare, 42 i tana tamariki ffine koi tokotasi, ana setau e sinahuru maa rua, ku taupiri ki mate.
I te saaita Jesus ni sare atu ki te hare raa, te henua ni muimui ake kiaa Ia. 43 I loto te kuturana tama naa raa, teelaa see ffine e tere tana ttoo peenaa, teenei ku lava ana setau e sinahuru maa rua. Ana mane ni oti hakkaatoa ki naa tokta, tevana iaa ni see hai tama ni lavaa te haia a ia no taukareka. 44 Te ffine naa ni hanake ma te kuturana raa vaamuri Jesus no kaapaa ia te ttapa te maro Jesus, teenaa tana ttoo ni motu hua lokoi i te saaita naa. 45 Jesus ki vasiri, “Teelaa ko ai te tama e kkapa mai kiaa nau?”
Naa tama raa ni see illoa hakkaatoa, teenaa ki mee ake Peter, “TeAriki, te henua e muimui atu hakkaatoa i oo vasi.”
46 Tevana iaa Jesus ni mee ake peelaa, “Teelaa se tama raa e kkapa mai kiaa nau. Nau e iloa i teelaa ni mahi raa e maffana iaa nau.” 47 Saaita te ffine naa ni iloa maa ia ku ilotia raa, a ia ni porepore i tana mataku. Teenaa hanatu iloo ia no pesi ki laro imua i naa vae Jesus. Araa taratara ake iloo ki Jesus, imua naa tama naa hakkaatoa, i tana vana ni kkapa ai kiaa ia, aa i aa ia ni taukareka lokoi i te saaita naa. 48 Jesus ki mee ake kiaa ia, “Taku tama, koe nei ku taukareka i aa koe e mau too manava iaa nau; aa tere no noho hakaraaoi.”
49 Te saaita Jesus koi taratara ake ki te ffine raa, te tama tokotasi i te hare Jairus raa ku tae ake no vanaake ki Jairus, “Too tamariki ffine raa ku mate; koe see anaana ma ki vanaake koe ki te Tisa naa ki au.”
50 Araa nei Jesus ni lono i naa taratara ake te tama naa ki Jairus, teenaa ki mee ake Ia peelaa ki Jairus, “Koe see mataku; taaohi manava iaa nau, aa too tamariki ffine naa ku taukareka.”
51 I te saaita laatou ni ttae atu ki te hare raa, Jesus ni toa koi a Ia Peter, John, James, aa naa maatua te tamariki raa ka oo laatou ki loto te hare. Naa tama raa iaa ni haia a Ia ki ttuu i haho. 52 Naa tama i te kina naa ku mmate hakaoti te ttani i te tamariki ffine naa. Teenaa ki mee ake Jesus, “Kootou see ttani; te tamariki naa see mate, a ia e moe koi!”
53 Naa tama naa ni hakasakammini koi naa kaisu laatou iaa ia, i laatou ni illoa maa te tamariki raa ku mate. 54 Jesus ki taaohi te rima te tamariki raa no kannaa iaa ia, “Taku tama, masike ki aruna!” 55 Te tamariki naa ni ora hoki no masike ki aruna i te saaita naa lokoi. Teenaa vanaake iloo Jesus ki naa tama naa ki kauake ni kaikai maa te tamariki raa ki kai. 56 Naa maatua te tamariki raa ni llee naa mouri laaua, tevana iaa Jesus ni mee ake ki laaua ki see taratara ki se tama i tana vana e mee nei.

8.3 Mt 27.55,56; Mk 15.40,41; Lk 23.49

8.10 Is 6.9-10 (LXX)

8.16 Mt 5.15; Lk 11.33

8.17 Mt 10.26; Lk 12.2

8.18 Mt 25.29; Lk 19.26