9
Jesus e heuna tana taka sinahuru maa te takarua disaipol raa ki oo
(Mt 10.5-15; Mk 6.7-13)
I te aso tokotasi raa, Jesus ni aru ake tana sinahuru maa te takarua disaipol, teenaa uii atu iloo naa mahi TeAtua ki laatou, ki lavaa laatou te hanahana naa tippua aa ki lavaa laatou hoki te uii naa maki. Teenaa heunatia iloo Ia naa tama naa ki oo no hakaea i naa tiputipu te Nohorana TeAtua aa ki hakamasike naa tama e mmaki. A Ia ni taratara ake peelaa ki laatou, “Te saaita kootou e oo raa, kootou seai naa mee kootou e ppiki maa ni tokotoko, ni paeke haohao hekau, ni kaikai, ni mane, aa ma ni ssoa naa kkahu kootou. Lk 10.4-11 Naa hare kootou e toa ki nnoho raa, kootou ku nnoho tonu i naa hare naa ki tae ki te ssao kootou e massike i te matakaaina naa ki oo. Aa ki mee naa tama te matakaaina naa see hii hakannoo ki kootou, kootou ku tiiake te matakaaina naa aa kootou ku oo. Te saaita kootou e oo raa, kootou ku tahitahi naa kerekere e mau i naa ororo vae kootou, ki illoa naa tama naa maa te tiputipu laatou e hakasura naa e sara.” Acts 13.51
Naa disaipol raa ni oo vaaroto naa tamaa matakaaina naa hakkaatoa no hakaea te Lono Taukareka ka hakamasike naa tama e mmaki i naa kina naa.
Herod see iloa i Jesus
(Mt 14.1-12; Mk 6.14-29)
Te saaita Herod, te tuku Galilee, ni lono i naa vana e ssura nei raa, a ia ni vvare hakaoti, i aaraa tama e taratara maa John te Baptis ku ora hoki. E mee aaraa tama e taratara maa Elijah ku hakasura iho, aa aaraa tama iaa e hai ma se pure i naa pure TeAtua iloo imua raa ku oti te ora hoki. Mt 16.14; Mk 8.28; Lk 9.19 Teenaa ki taratara Herod peelaa, “Nau ni vanaake ki naa tama raa ki tuutia te ua John, aa teenei ko ai e lono nau e mee naa vana nei?” Teenaa mee iloo ia ki kite ia i Jesus.
Jesus e haanai te kuturana tama e tammaki
(Mt 14.13-21; Mk 6.30-44; Jn 6.1-14)
10 Te saaita naa aposol raa ni ahe ake raa, naa tama naa ni taratara ake ki Jesus i naa vana laatou ni mee. Teenaa too iloo Jesus naa tama naa ka oo laatou soko laatou ki te matakaaina e ttapa ma ko Bethsaida. 11 Te saaita naa tama i te kina naa ni llono raa, oo atu iloo laatou vaamuri Jesus. Jesus ni hiahia i laatou ni oo ake, teenaa hakaea ake iloo Ia naa taratara i te Nohorana TeAtua ka hakamasike naa tama e mmaki i te kina naa.
12 Te saaita te laa raa ni taupiri ki suru, te taka sinahuru maa te takarua disaipol raa ni oo ake no vanaake peelaa ki Jesus, “Heunatia naa tama nei ki oo ki naa matakaaina e tauppiri mai raa no ssee ni kaikai maa laatou aa ma ni kina maa laatou ki mmoe, i te kina nei see nohoria.”
13 Teenaa ki mee ake Jesus ki laatou, “Kootou kauake ni kaikai maa naa tama naa ki kkai.”
Naa disaipol raa ki mee ake, “Maatou e nnoho koi ma naa haraoa e rima ma naa ika e lua. Koe e hiihai maa maatou ki oo no taavi ni kaikai ki haanai te kuturana tama nei hakkaatoa?” 14 (Naa taanata hakkaatoa i te kina naa e llava naa simata e rima.)
Jesus ki mee ake ki ana disaipol, “Hakanohoria naa tama naa ki nnoho tiki tino rima naa tama e hakapaa i te kina tokotasi.”
15 Saaita naa disaipol raa ni oti te hakannoho naa tama raa, 16 Jesus ni too naa haraoa e rima ma naa ika e lua naa, teenaa ttoka iloo Ia ki te lani no taku ki TeAtua. Araa ttohi iloo naa haraoa naa no kauake ki ana disaipol raa ki vaevae atu ki naa tama. 17 Naa tama raa ni kkai hakkaatoa no pposu, aa naa kaikai ni ttoe raa ni haaoa naa disaipol raa ki loto naa kete e sinahuru maa rua.
Peter e pesi tana taratara maa Jesus ko te Mesaea
(Mt 16.13-19; Mk 8.27-29)
18 I te aso tokotasi Jesus ni noho ka taku soko Ia raa, ana disaipol raa ni oo ake kiaa Ia. Teenaa vasiri ake iloo Ia peelaa ki laatou, “Te henua e taratara maa nau ko ai?”
19 Naa disaipol raa ki mee ake, “E mee aaraa tama e hai maa koe ko John te Baptis; aaraa tama e hai maa koe ko Elijah; aa aaraa tama iaa e hai maa koe se pure i naa pure TeAtua imua, teelaa ku ora hoki.” Mt 14.1,2; Mk 6.14,15; Lk 9.7,8
20 Jesus ki vasiri hoki, “Ai kootou e taratara maa nau ko ai?”
Teenaa ki mee ake Peter, “Koe naa ko te Mesaea TeAtua” Jn 6.68,69
Jesus ku taratara i tana mate
(Mt 16.20-28; Mk 8.30—9.1)
21 Teenaa ki ppui ake Jesus ki see taratara ake laatou ki se tama. 22 A Ia ni taratara ake hoki peelaa ki laatou, “Te Tama te Henua raa ma ki hakallono isu i te kau vana; A Ia ma ki hakakkeeina naa tama hakamaatua naa Jew, naa maatua hakamaatua, aa ma naa tisa naa Loo. A Ia ma ki taia no mate, tevana iaa a Ia ma ki hakamasikeria no ora i te ttoru naa aso.”
23 Teenaa ki mee ake Ia peelaa ki laatou hakkaatoa, “Ki mee ni tama e fiffai maa laatou ki oomai no tautari kiaa nau, naa tama naa ki tiiake naa mee laatou e fiffai, aa laatou ku amo naa kros laatou raa i te kau aso hakkaatoa, aa laatou ku tautari kiaa nau. Mt 10.38; Lk 14.27 24 Te tama e hakaseresere tana ora raa, a ia ma ki see kite te ora naa; aa te tama e tiiake mai tana ora kiaa nau raa, a ia ma ki taaohi te ora maaoni. Mt 10.39; Lk 17.33; Jn 12.25 25 Se aa e taukareka ma ki sura i te henua ki mee maa naa mee hakkaatoa i te maarama nei e tauhia laatou, aa laatou iaa see taaohi te ora maaoni? Seai iloo! 26 Ki mee maa te henua e nnapa iaa nau ma aku taratara, te Tama te Henua raa ma ki napa i laatou i tana saaita ma ki au iloto ana mahi ma naa mahi te Tamana, aa ma naa mahi ana ensol e ttapu. 27 Nau e kauatu te taratara maaoni nei: e mee aaraa tama i kootou e ttuu i te kina nei ma ki see vave mmate, teenaa laatou ma ki ttae ake no kkite i te Nohorana TeAtua.”
Te haitino Jesus ku too tana maasina
(Mt 17.1-8; Mk 9.2-8)
28 Ku llaka naa aso e varu i tana saaita ni kauake naa taratara nei raa, Jesus ni toa a Ia Peter, John, aa ko James, ka oo laatou ki aruna te tamaa mouna raa no taku ki TeAtua. 2 Pet 1.17,18 29 I tana saaita ni taku raa, tana taurae ni huri no too tana maasina, aa ana hekau e uru raa ni maasina hakkaatoa. 30-31 Teenaa te takarua taanata, Moses ma Elijah, ni hakassura ake ma te maasina te lani no hai taratara ma Jesus. Takarua raa e taratara ake ki Jesus iaa Ia ma ki mate i Jerusalem, ki ttino te hakataakoto TeAtua.
32 Peter ma ana soa raa ni mmoe mannuu, teenaa i te saaita laatou ni maffuru raa, laatou ni kkite te maasina Jesus ma te takarua taanata teelaa e ttuu maa Ia. 33 Te saaita te takarua taanata raa ni mee ki hakattaha i Jesus raa, Peter ni mee ake peelaa ki Jesus, “E taukareka iloo i maatou e nnoho i te kina nei! Maatou ku hakatuu ni tamaa hare e toru, too hare, te hare Moses, aa te hare Elijah.” (Teenei se taratara vvare koi aana ni pesi, i aa ia ni see iloa maa ia e taratara i te aa.)
34 Te saaita Peter koi taratara raa, te uruaoa raa ni irihia ake no too tana maru i aruna naa tama naa, teenaa naa disaipol raa ni mattaku i te saaita naa tama naa ni uuhia te uruaoa naa. 35 Teenaa ki taratara mai te reo raa iloto te uruaoa, “Teenei taku Tama ni hakamaatino; kootou hakannoo kiaa Ia!” Is 42.1; Mt 3.17; 12.18; Mk 1.11; Lk 3.22
36 Saaita te reo raa ni oti te taratara raa, teelaa ko Jesus soko Ia raa ku tuu mai. Naa disaipol naa ni seai iloo ki taratara ake ki se tama i te saaita naa i te mee laatou ni kkite nei.
Jesus e hanaa a Ia te tipua hakallika i te tamariki tanata
(Mt 17.14-18; Mk 9.14-27)
37 I telaa aso raa, Jesus ma te takatoru disaipol naa ni ahemai ki laro te mouna naa, teenaa te kuturana tama e tammaki raa ni oo ake no ttiri i Jesus. 38 Te tanata tokotasi iloto te kuturana naa ni tanitani varo ake peelaa, “Tisa nei! Mmata i taku tamariki tanata nei, teenei ko taku tamariki koi tokotasi! 39 Te saaita te tama nei maraa e uruhia te tipua raa, a ia maraa e kappisi ana varo no moe ka ppore, teenaa naa pepeau raa maraa e ssura iho i tana pukua. Te tipua nei e hainattaa iloo te hakataha i te tamariki nei; te tamariki nei e mee pakavaina iloo ia. 40 Nau ni hai peenaa ki oo disaipol raa ki hanaa te tipua nei, tevana iaa laatou ni see lavaa.”
41 Jesus ki mee ake ki naa tama e ttuu i te kina naa, “Kootou ni tama e aa e sosorina hakallika ka see lotu tonu! E aa? Teenei se ssao huapotopoto taatou ni ttaka hakapaa ka tokonaki nau ki kootou?” Teenaa huri iloo Ia no mee ake ki te tanata, “Toomai too tamariki tanata naa.”
42 Te saaita te tamariki tanata naa koi sare atu ki Jesus raa, te tipua e tau i te tamariki naa ni peesia a ia te tamariki naa ki te kerekere ka moe te tamariki naa ka ppore. Jesus ni varo atu ki te tipua hakallika naa, teenaa taukareka iloo te tamariki tanata naa. Ki oti raa hakaahea atu iloo Ia te tamariki tanata raa ki tana tamana. 43 Naa tama naa hakkaatoa ni oho i naa haimahi TeAtua.
Jesus ku taratara hoki i tana mate
(Mt 17.22-23; Mk 9.30-32)
Te saaita naa tama raa koi tarataraina laatou naa vana hakkaatoa Jesus ni mee nei raa, Jesus ki mee ake ki ana disaipol, 44 “Kootou hakamaarona i taku taratara e mee ki kauatu nei! Ttama te Henua raa ma ki hookina ki naa rima naa tama te maarama nei.” 45 Tevana iaa naa disaipol raa ni see illoa maa Jesus e taratara ake ma e aa. Te hakataakoto te taratara naa ni huuina TeAtua ki see illoa naa tama naa, aa laatou ni mattaku te vasiri atu ki Jesus i te mee naa.
Se tama peehea e haia ma se hakamau i naa tama hakkaatoa?
(Mt 18.1-5; Mk 9.33-37)
46 Naa disaipol raa ni hakatauttau soko laatou maa ko ai te hakamau i laatou. Lk 22.24 47 Jesus ni iloa i naa mannatu naa tama naa, teenaa saaua iloo a Ia te tamariki tokotasi no hakatuuria i tana vasi. 48 Teenaa ki mee ake Jesus ki naa tama naa, “Te tama e tautari ki aku tiputipu aa e hiihai ki te tamariki peenei raa, te tama naa e hiihai hoki kiaa nau; aa te tama e hiihai kiaa nau raa, te tama naa e hiihai hoki ki te tama ni heuna ma ki au nau. Te tama teelaa see ilotia maa se tama iloto kootou raa, teenaa ko te hakamau i kootou.” Mt 10.40; Lk 10.16; Jn 13.20
Te tama see taukaa ma kootou raa, teenaa se tama kootou
(Mk 9.38-40)
49 John ki mee ake, “TeAriki, maatou ni kkite te tanata e hanahana naa tippua iloto too inoa, aa te tanata naa ni puuia maatou i aa ia see hai te kaavena maatou e tautari kiaa koe.”
50 Teenaa ki mee ake Jesus kiaa ia ma aaraa disaipol, “Kootou see puuia kootou te tama naa, i te aa te tama see taukaa maa kootou raa, teenaa se tama kootou.”
Te matakaaina tokotasi i Samaria see fiffai ki Jesus
51 I te saaita Jesus ku taupiri ki toa ki te lani raa, a Ia ni mee hakaoti tana maanatu no hano Ia ki Jerusalem. 52 A Ia ni heuna ana tama ki oo imua ki te matakaaina tokotasi i Samaria, no hakatonu mai hakaoti tana kina ki noho. 53 Araa nei naa tama i te matakaaina naa ni see fiffai maa Ia e hanake, teenaa i laatou ni illoa maa Jesus e hano are ki Jerusalem. 54 Saaita James laaua ma John ni llono i te taratara nei raa, laaua ni ffuri no mee ake ki Jesus, “TeAriki, koe e hiihai ma ki kannaatia maatou te ahi te lani raa ki ura mai no tuunia naa tama nei ki vvela?” 2 Kgs 1.9-16
55 Teenaa ki hakatahuri atu Jesus no nutua laaua. 56 Araa oo iloo laatou ki telaa matakaaina.
Naa tama e vana maa laatou e fiffai ki tautari i Jesus
(Mt 8.19-22)
57 I te saaita laatou koi sassare ka oo raa, te tanata tokotasi ni vanaake peelaa ki Jesus, “Nau ma ki tautari atu i oo kina hakkaatoa e hano.”
58 Jesus ki mee ake, “Naa manu vao raa e mee naa rua laatou, aa naa manu lellere raa e mee naa ohana laatou, te Tama te Henua raa iaa see hai kina ki moe no hakamarooroo.”
59 A Ia ki mee ake ki telaa tama, “Tautari mai kiaa nau.”
Araa nei te tanata naa ku mee ake, “TeAriki, ttari ki ahe nau no tanu taku tamana.”
60 Teenaa ki mee ake Jesus, “Tiiake naa tama ku oti te mmate raa ki ttanu naa tama laatou e mmate. Tere no hakaea i naa tiputipu te Nohorana TeAtua.”
61 Telaa tama iaa e mee ake peelaa ki Jesus, “TeAriki, nau ma ki tautari atu kiaa koe, tevana iaa koe ku ttari ki ahe nau imua no purepure ki taku haanauna.” 1 Kgs 19.20
62 Jesus ki mee ake, “Te tama ku oti te kaamata te heheuna i ana paena, araa nei ku mamaanatu tammaki ma ki tiiake tana paena naa raa, te tama naa see tau te heheuna i te Nohorana TeAtua.”

9.3 Lk 10.4-11

9.5 Acts 13.51

9.8 Mt 16.14; Mk 8.28; Lk 9.19

9.19 Mt 14.1,2; Mk 6.14,15; Lk 9.7,8

9.20 Jn 6.68,69

9.23 Mt 10.38; Lk 14.27

9.24 Mt 10.39; Lk 17.33; Jn 12.25

9.28 2 Pet 1.17,18

9.35 Is 42.1; Mt 3.17; 12.18; Mk 1.11; Lk 3.22

9.46 Lk 22.24

9.48 Mt 10.40; Lk 10.16; Jn 13.20

9.54 2 Kgs 1.9-16

9.61 1 Kgs 19.20