17
Naa tiputipu te haisara
(Mt 18.6-7,21-22; Mk 9.42)
I te aso tokotasi raa Jesus ni taratara ake ki ana disaipol, “Te tiputipu teelaa e usu te tama ki ppena naa haisara raa e takoto, tevana iaa nau e aroha iloo i te tama e hakasura te tiputipu naa! E taukareka iloo maa te tama peenaa ki saitia tana ua ki se hatukaraa aa ku hakaterekia i te moana, teenaa i naa haaeo ma ki kauatu kiaa ia, ki mee maa se tamariki i naa tamalliki nei e usuhia a ia ki ppena naa haisara, ma ki llasi iloo. Kootou ki hakamattoni lokoi i naa sosorina kootou!
“Ki mee maa too taina raa e ppena tana sara, nutua te tama naa, aa ki mee maa ia e huri tana manava no tiiake ana haisara, aroha iaa ia. Mt 18.15 Aa ki mee maa ia e hitu hakkaatoa ana saaita i te aso tokotasi e mee ana vana e hakallika kiaa koe, aa i naa saaita naa hakkaatoa a ia e hanatu peenaa no vanaatu maa ia e aroha iaa ia ni sosorina peenaa kiaa koe, koe ki aroha i te tama naa.”
Naa tiputipu te lotu maaoni
Naa aposol raa ki mee ake ki TeAriki, “Haia maatou ki illoa hakaraaoi iaa koe.”
TeAriki ki mee ake, “Ki mee maa te lotu kootou e nnoto koi pee ko naa hua laakau e punaammea iloo raa, te lotu kootou naa e tau te uhuki te hui te laakau e tuu nei no peesia ki te moana.
Naa heheuna te poe
“Ki mee maa se tama i kootou e mee tana poe e heheuna i tana keri, aa seai maa e roorosi i ana sipsip. I te saaita te poe naa e ahe ake i ana heuna, e aa, kootou e mannatu maa tana hakamau raa ma ki mee ake kiaa ia ki hanotonu no kai? Seai iloo! Tana hakamau naa ma ki mee ake are ki hano ia no mee hakaoti ana kaikai raa aa ku ttaa ake ki kai a ia, aa ki oti are a ia ku kai. Te hakamau raa ma ki see lavaa te vanaake ki tana poe maa ia e hiahia i aa ia e hakannoo ki ana taratara. 10 Teenaa kootou hoki, i te saaita kootou ku oti te haia kootou naa heuna TeAtua ni kauatu raa, kootou ki taratara peelaa, ‘Maatou ni poe vare koi e mee naa heuna maatou.’ ”
Te taka sinahuru e haia Jesus no taukalleka
11 I te saaita Jesus ni hano ki Jerusalem raa, a Ia ni hano vaaroto naa matakaaina Samaria ma Galilee. 12 I tana saaita ni uru atu ki te tamaa matakaaina tokotasi raa, a Ia ni ttiri i te taka sinahuru taanata e haia te leprosi. Naa tama naa e ttuu hakammao 13 ka tanitani varo ake, “TeAriki Jesus! Aroha i maatou!”
14 Jesus ni ttoka atu ki laatou no mee ake, “Kootou oo no mee ki mmata naa maatua raa i kootou.”
Teenaa naa tama naa ni taukalleka lokoi i te saaita laatou koi sassare are ka oo. Lev 14.1-32 15-16 Te tama tokotasi i naa tama naa se tama haka Samaria. Te saaita te tama naa ni kite maa ia ku taukareka raa, te tama naa ni ahe ake ki Jesus ka hakanau i TeAtua ki ana varo. A ia ni hano no ttuu ana turi imua Jesus no taratara hakahiahia atu kiaa Ia. 17 Jesus ki vasiri, “Teelaa se taka sinahuru taanata ni haia no taukalleka, aa teehea telaa takasivo? 18 Teenei ko te tama are telaa henua nei teenei ni ahemai no taratara hakahiahia i TeAtua.” 19 Jesus ki huri ake ki te tanata raa no mee ake, “Masike ki aruna no hano; koe ku taukareka i aa koe e lotu iaa nau.”
Te saaita Jesus ma ki ahemai
(Mt 24.23-28,37-41)
20 I te aso tokotasi raa, e mee naa Faarisi ni vasiri ake ki Jesus, “Te Nohorana TeAtua raa ma ki tae mai i te saaita hea?” Teenaa ki mee ake Jesus, “See hai vana ma ki hakailoa ake ki te henua maa te Nohorana TeAtua raa ku takoto. 21 See hai tama ma ki mee peelaa, ‘Kootou mmata mai, teenei te Nohorana TeAtua!’ Aa see hai tama hoki ma ki mee peelaa, ‘Kootou ttoka atu, teelaa te Nohorana TeAtua!’ I te aa, te Nohorana TeAtua raa e takoto iloto kootou.”
22 Teenaa mee ake iloo Ia ki ana disaipol, “Te ssao raa ma ki tae mai, teenaa kootou ma ki fiffai ki kkite kootou se aso tokotasi i naa aso te Tama te Henua, tevana iaa kootou ma ki see lavaa. 23 E mee aaraa tama ma ki mee atu ki kootou, ‘Kootou ttoka atu, teelaa a Ia!’ Aaraa tama iaa ma ki mee atu peelaa, ‘Kootou mmata mai, teenei a Ia!’ Tevana iaa kootou ki see hakannoo ki naa taratara naa tama naa ka hurohuro kootou vaamuri laatou ka sessee iaa Ia. 24 I te aso te Tama te Henua ma ki ahemai raa, te henua hakkaatoa ma ki kkite iaa Ia, e mee pee ko naa ttoka laatou i naa taaraki te uila no maasina hakkaatoa te lani ma te kerekere. 25 Tevana iaa te Tama te Henua raa ma ki mee pakavaina no hakallono isu imua, teenaa a Ia ma ki hakakkeeina naa tama te maarama nei.
26 “Te saaita te Tama te Henua ma ki hakasura mai raa, naa tama te maarama nei ma ki haia pee ko naa haia naa tama i te ssao Noah. Gen 6.5-8 27 I te ssao Noah raa, te henua ni nnoho koi no kkai ka unu, aa naa taanata ma naa haahine raa e aavanavvana, no tae iloo ki te aso Noah ni uru ki loto te vaka e lasi. Teenaa ki hakaffuta te ttai raa no loohia te henua hakkaatoa no mmate. Gen 7.6-24
28 “Te aso naa hoki ma ki mee pee ko te ssao Lot ni noho. Te henua ni nnoho koi no kkai ka unu; laatou e nnoho ka taavi hekau peenaa ka ttori kaikai ka hakatuu hare. 29 I te aso Lot ni hakataha i Sodom raa, te ahi raa ni ura mai i te lani ka maaoha mai naa korokorohatu e mallaa, e mee pee ko naa too te ua, ki naa tama te matakaaina naa no mmate laatou hakkaatoa. Gen 18.20—19.25 30 Teenaa te aso te Tama te Henua ma ki hakasura iho raa ma ki tiputipu peenaa hoki.
31 “I te aso naa raa, te tama e noho i haho tana hare raa ma ki see hai saaita ki tere ki loto tana hare raa no too ana hekau; peelaa hoki, te tama e heheuna i ana verena raa ma ki see hai saaita ki tere ki tana hare. Mt 24.17,18; Mk 13.15,16 32 Kootou mannatu i te vana ni sura ki te aavana Lot! Gen 19.26 33 Te tama e hakaseresere tana ora raa, a ia ma ki see kite te ora maaoni; aa te tama e tiiake mai tana ora kiaa nau raa, a ia ma ki taaohi ki te ora maaoni. Mt 10.39; 16.25; Mk 8.35; Lk 9.24; Jn 12.25
34 “Nau e vanaatu ki kootou. I te poo naa raa, te takarua ma ki mmoe i te moelana tokotasi: te tama tokotasi ma ki toa, aa telaa tama ma ki tiiake ka moe. 35 Te takarua haahine ma ki haikai hakapaa: te ffine tokotasi ma ki toa, aa telaa ffine ma ki tiiake ka noho. 36 [Te takarua taanata ma ki heheuna hakapaa i naa verena laaua: te tanata tokotasi ma ki toa, aa telaa tanata ma ki tiiake ka noho.”]
37 Naa disaipol raa ki vasiri ake, “TeAriki, naa vana nei ma ki ssura i hea?”
Jesus ki mee ake, “Te kina taatou e kkite maa naa manu lellere raa e ttuu purina raa, taatou e illoa maa teelaa se tama e mate e moe i te kina naa.”

17.3 Mt 18.15

17.14 Lev 14.1-32

17.26 Gen 6.5-8

17.27 Gen 7.6-24

17.29 Gen 18.20—19.25

17.31 Mt 24.17,18; Mk 13.15,16

17.32 Gen 19.26

17.33 Mt 10.39; 16.25; Mk 8.35; Lk 9.24; Jn 12.25