8
Jesus e haanai naa tama e lava naa simata e haa
(Mt 15.32-39)
I naa aso naa koi, telaa kuturana e lasi ni oo ake no kkutu ake ki Jesus. Saaita naa kaikai naa tama naa ni oti raa, Jesus ki mee ake ki ana disaipol, “Nau e aroha i naa tama nei, i naa tama nei ku llava iloo naa aso laatou e toru ni nnoho ma nau, aa teenei laatou ku see hai kaikai. Ki mee maa laatou e kaavea a nau see kkai ki naa hare laatou, naa tama naa ma ki takalloo no ssina i te ara, i aaraa tama laatou ni oo mai iloo i naa kina e mmao.”
Teenaa ki vasiri ake ana disaipol, “Taatou ma ki llave ni kaikai peehea i te kina see nohoria nei ki haanai naa tama nei?”
Jesus ki vasiri ake, “E hia naa haraoa e nnoho ma kootou?”
Ana disaipol raa ki mee ake, “E hitu.”
Araa vanaake iloo Jesus ki te kanohenua naa ki nnoho ki laro. Teenaa too iloo Ia naa haraoa e hitu naa no taku ki TeAtua. Ki oti raa, tohitohi iloo naa haraoa raa no kauake ki ana disaipol raa ki vaevae ake ki naa tama. Araa oo iloo naa disaipol raa no vaevae naa haraoa. Naa disaipol naa hoki ni mee naa uruai ika laatou. Jesus ni too naa ika naa no taku ki TeAtua, araa kauake hoki naa ika naa ki ana disaipol raa ki too no vaevae ki naa tama. Naa tama raa hakkaatoa ni kkai no pposu. Teenaa oo iloo naa disaipol raa no ffao ake naa kaikai naa tama naa ni ttoe; laatou raa ni ffao naa kete e hitu no ppii. Te kooina katoo naa taanata i te kina naa e lava naa simata e haa. Ki oti raa heunatia iloo a Ia naa tama naa ka oo ki naa matakaaina laatou. 10 A Ia iaa ku kake ma ana disaipol raa ki te poti laatou raa ka oo ki te matakaaina Dalmanuta.
Naa Faarisi raa ku mee ake ki Jesus ki huri ake naa mahi TeAtua
(Mt 12.38-42; 16.1-4)
11 E mee naa Faarisi ni oo ake ki Jesus no hakatauttau laatou. Naa tama naa ni sessee ara ma ki hakasara se vana maa Jesus, teenaa vanaake iloo laatou ki Jesus ki hakasura se mirakol, ki huri ake peelaa maa naa mahi TeAtua e takkoto i aa Ia. Mt 12.38; Lk 11.16 12 Jesus ni pesi tana maanava no mee ake peelaa ki laatou, “Se vana peehea naa tama i te ssao nei e sessee ma ki kkite laatou maa ni mirakol? Nau e vanaatu ki kootou! See hai vana peenaa ma ki hakasuratia ki kkite naa tama nei!” Mt 12.39; Lk 11.29
13 Teenaa masike iloo Jesus no ahe ki te poti laatou raa no hano ki telaa vasi te namo.
Matamata hakaraaoi naa akonaki hakalellesi naa Faarisi ma Herod
(Mt 16.5-12)
14 Naa disaipol raa ni ssiri ma ki too ake ni haraoa ki llava i laatou; teelaa se haraoa koi tokotasi laatou ni too ake i te poti. 15 Jesus ki mee ake ki laatou, “Kootou ki roorosi hakamattoni lokoi i te iis naa Faarisi raa ma Herod.” Lk 12.1
16 Teenaa kaamata iloo naa disaipol raa te taratara soko laatou: “Ttama nei e taratara peenei i taatou see hai haraaoa.”
17 Jesus ni iloa i naa taratara naa tama naa e hai, teenaa vasiri ake iloo Ia peelaa, “Ai kootou e taratara ai i te see hai haraaoa kootou? Naa pisouru kootou seki massaro iloo? Kootou ku manava makattau peehea? 18 Kootou e mee naa karamata kootou, aa kootou see kkite peehea? Kootou e mee naa kautarina kootou, aa kootou see llono peehea? Kootou se hakamaarona? Jer 5.21; Ezek 12.2; Mk 4.12 19 I taku saaita ni ttohi naa haraoa e rima raa ka haanai naa simata e rima naa taanata, e hia naa kete e ppii kootou ni ffao i naa kaikai ni ttoe?”
Naa disaipol raa ki mee ake, “Sinahuru maa rua.”
20 Jesus ki mee ake hoki, “Aa i taku saaita ni ttohi naa haraoa e hitu ka haanai naa simata e haa, e hia naa kete e ppii kootou ni ffao i naa kaikai ni ttoe?”
Naa disaipol raa ki mee ake “E hitu.”
21 Teenaa ki mee ake Jesus, “Aa teenei kootou seki illoa iloo?”
Te tama e ppuni ana karamata e haia Jesus no taukareka i Bethsaida
22 Jesus ma ana disaipol raa ni oo no ttae iloo ki Bethsaida, teenaa e mee naa tama i te kina naa ni too ake laatou te tanata tokotasi e ppuni ana karamata no ttaro ake ki Jesus ki paa tana rima i te tanata raa ki taukareka. 23 Jesus ki ppiki ki te rima te tanata raa no hakattaki ki taha te henua naa. Teenaa saavare iloo ki naa karamata te tanata raa ka ppoo atu ana rima ki ana karamata. Araa vasiri ake iloo Ia peelaa ki te tanata, “Koe e hai mee e kite?”
24 Te tanata raa ni ttoka ki aruna no mee ake peelaa, “Uee, nau e kite i naa tama, tevana iaa laatou e tiputtipu ma ni laakau e sassare.”
25 Jesus ki ppoo hoki ana rima ki ana karamata. Saaita nei raa te tanata naa ku lavaa te ttoka, teenaa a ia ku lavaa te kite hakaraaoi i naa mee hakkaatoa. 26 Teenaa heunatia iloo Jesus te tanata naa ka hano, tevana iaa a Ia ni vanaake peelaa ki te tanata naa, “Koe see ahe atu ki te matakaaina naa.”
Peter e taratara maa Jesus ko te Mesaea
(Mt 16.13-20; Lk 9.18-21)
27 Jesus ma ana disaipol raa ni massike i Galilee ka oo iloo ki naa matakaaina e ttuu tauppiri ki Sisaria Filipai. Saaita laatou ni sassare ka oo raa, Jesus ni vasiri ake ki laatou, “Te henua e taratara maa nau ko ai?”
28 Ana disaipol raa ki mee ake, “E mee naa tama e hai maa koe ko John te Baptis, aa aaraa tama e hai maa koe ko Elijah. Aaraa tama iaa e hai maa koe se pure i naa pure TeAtua.” Mk 6.14-15; Lk 9.7-8
29 Teenaa vasiri ake iloo Jesus ki laatou, “Ai kootou? Kootou e mee maa nau ko ai?”
Peter ki mee ake, “Koe naa ko te Mesaea.” Jn 6.68-69
30 Teenaa taratara ake iloo Jesus ki laatou, “Kootou see taratara ake ki ni tama i aa nau.”
Jesus e taratara hakaoti i tana mate
(Mt 16.21-28; Lk 9.22-27)
31 Teenaa kaamata iloo Jesus te akonaki ake ana disaipol: “Ttama te Henua raa ma ki hakallono iloo ki te isu, aa ma ki hakakkee ina naa tama hakamaatua naa Jew, naa maatua hakamaatua, aa ma naa tisa naa Loo. Ttama naa ma ki taia no mate, tevana iaa a Ia ma ki masike no ora hoki i te ttoru naa aso.” 32 Jesus ni taratara ake hakaraaoi iloo i tana mate naa ki naa tama naa. Teenaa huri atu iloo Peter no ttaki iaa Ia ki te vasi no nutua. 33 Jesus ni karopa no ttoka iloo ki ana disaipol, teenaa huri atu iloo no nutua a Ia Peter: “Satan, hakataha iaa nau. Teenaa seai ni mannatu TeAtua naa e taka ma koe, teenaa ni mannatu naa tama te maarama nei!”
34 Araa kannaa iloo Jesus ki ana disaipol aa ma naa tama e ttuu i te kina naa no mee ake peelaa, “Ki mee se tama e hiihai maa ia ki tautari kiaa nau, a ia ki see hakataakoto kiaa ia soko ia, aa ia ku ssau tana kros raa no tautari mai kiaa nau. Mt 10.38; Lk 14.27 35 I te tama e hakaseresere tana ora raa, a ia ma ki see kite te ora maaoni; aa te tama e tiiake mai tana ora ki haia a ia aku heuna aa ma naa heuna te Lono Taukareka raa, ttama naa ma ki taaohi te ora maaoni. Mt 10.39; Lk 17.33; Jn 12.25 36 Se aa e taukareka ma ki sura i te henua, ki mee maa naa mee katoo i te maarama nei e tauhia laatou, aa laatou iaa see taaohi te ora maaoni? Seai iloo! 37 See hai mee hoki te henua e lavaa te hookii ma se uruhana ki hakaahe ake naa ora laatou. 38 Ki mee maa se tama e napa iaa nau aa i aku akonaki, i te nnoho taatou ma naa tama see illoa i TeAtua aa e sosorina hakallika i te ssao nei raa, teenaa te Tama te Henua raa ma ki napa iaa ia i tana saaita ma ki au iloto naa mahi tana Tamana ma naa ensol e ttapu.”

8.11 Mt 12.38; Lk 11.16

8.12 Mt 12.39; Lk 11.29

8.15 Lk 12.1

8.18 Jer 5.21; Ezek 12.2; Mk 4.12

8.28 Mk 6.14-15; Lk 9.7-8

8.29 Jn 6.68-69

8.34 Mt 10.38; Lk 14.27

8.35 Mt 10.39; Lk 17.33; Jn 12.25