11
Jesus e akonaki ana disaipol ki taku
(Mt 6.9-13; 7.7-11)
I te aso tokotasi raa, Jesus ni noho i te kina tokotasi ka taku. I tana saaita ni oti raa, tana disaipol tokotasi ki mee ake kiaa Ia, “TeAriki, aakona maatou ki taku, e mee pee ko John ni ako ana disaipol.”
Jesus ki mee ake, “Te saaita kootou e taku, kootou ki taratara peenei,
‘Tamana maatou i te lani:
Too inoa e tapu raa ki hakanauria;
kau no noho maa se tuku i maatou.
Kaumai ni kaikai maa maatou i naa aso hakkaatoa.
Hanaa naa haisara maatou ni ppena,
e mee pee ko maatou e hanaa maatou naa haisara naa tama hakkaatoa e ppenaa ki maatou.
See tiiake maatou ki lavaa te usuhia naa vana e hakallika.’ ”
Ki oti raa Jesus ku mee ake peelaa ki laatou, “Ki mee se tama i kootou e hano ki te hare tana soa raa i te tuaapoo no vanaake peelaa, ‘Naasoa, kaumai ni haraoa e toru, ki oti nau ku sui atu. Taku soa tokotasi e tae ake koi i te saaita nei ki nnoho maaua i taku hare, aa nau ku see hai kaikai ki kauake!’ Aa ki mee maa too soa naa e mee atu peelaa i tana hare, ‘Koe see au no haarona nau! Taku tootoka nei ku oti te ppui, aa aku tamalliki nei e mmoe ma nau. Nau ku see lavaa te masike atu no kauatu ni kaikai maau.’
“Nau e mee atu ki kootou. Niaaina maa koorua naa se takarua e vaisoa hakaraaoi iloo raa, te tama naa ma ki see lavaa te kauatu ni kaikai maau. Iaa ki mee maa koe e tuu koi ka kainnoo atu peenaa raa, te tama iloto te hare naa ma ki maahuru koi no kauatu oo mee hakkaatoa e ssee.
“Aa teenei nau ku vanaatu ki kootou: Kainnoo, aa koe ma ki kauatu too mee; ssee, aa koe ma ki lave; pakuukuu i te tootoka, aa te tootoka raa ma ki taaraki atu kiaa koe. 10 Naa tama hakkaatoa e kainnoo raa ma ki kauake naa mee laatou, aa naa tama e ssee raa ma ki llave, aa te tootoka raa ma ki taaraki atu ki te tama e pakuukuu iho i te tootoka.
11 “E aa? Koe ma ki lavaa te kauake se kata ki too tamariki ki mee maa ia e kainnoo atu ki kauake se ika? 12 E aa? Koe ma ki lavaa te kauake se huitaarau, ki mee maa ia e kainnoo atu ki kauake se hua? 13 Ki mee maa kootou, naa tammana e sosorina hakallika, e illoa te hookii naa mee e taukalleka ki naa tamalliki kootou, kootou e vana maa te Tamana i te lani raa ma ki see hiahia te hookii TeAitu Tapu ki naa tama e kainnoo ake?”
Jesus laaua ma Belsebul
(Mt 12.2-30; Mk 3.20-27)
14 Jesus ni hanaa Ia te tipua i te tama see lavaa te taratara. I te saaita te tipua naa ni hanaa raa, te tanata naa ni taratara hoki, teenaa ki oho naa tama i te kina naa. 15 Tevana iaa e mee naa tama e taratara peelaa, “Te tama naa e too ana mahi i Belsebul, te tipua hakamaatua naa tippua hakkaatoa, teenaa e lavaa ai a ia te hanahana naa tippua.” Mt 9.34; 10.25
16 Aaraa tama iaa ni mee ma ki haaiteria laatou Jesus, teenaa naa tama naa ni mee ake kiaa Ia ki hakasura ni mahi TeAtua ki illoa laatou maa Ia ni heunatia mai maaoni TeAtua. Mt 12.38; 16.1; Mk 8.11 17 Tevana iaa Jesus ni iloa naa mannatu naa tama naa, teenaa mee ake iloo Ia peelaa ki laatou, “Te henua e nnoho mavaevae ka heheatu soko laatou raa ma ki see takoto rooroa; te haanauna see nnoho no meemee hakapaa raa ma ki oti ku maseu. 18 Aa ki mee maa te nohorana Satan raa e nnoho vaevae ka heheatu soko laatou, te nohorana naa ma ki takoto rooroa peehea? Kootou e hai maa teenei ni mahi e kaumai Belsebul ki hanahana naa tippua. 19 Ki mee maa teenei ni mahi maaoni Belsebul e taka ma nau, naa tama e tautari ki kootou raa e hanahana naa tippua raa ki naa mahi ai? Naa tama e tautari ki kootou naa ma ki hakaari atu maa naa taratara kootou naa e ssara! 20 Nau e hanahana naa tippua raa iloto naa mahi TeAtua, aa te mee nei e hakaari mai peelaa maa te Nohorana TeAtua raa kunaa tae mai are ki kootou.
21 “Te saaita te tama e haimahi raa e tuu ma ana hana ka roorosi i tana hare raa, ana hekau iloto tana hare naa ma ki takkoto taukalleka. 22 Aa ki mee se tama e haimahi are i aa ia e hanatu no hetaa laaua ka taia te tama naa raa, te tama e haimahi i laaua naa ma ki toa a ia naa hana hakkaatoa telaa tama no vaaea a ia naa hekau te tama naa e kailaaraotia a ia.
23 “Te tama see tuu i taku vasi raa, teenaa ko te tama e huri mai no taukaa maaua; te tama see tokonaki mai ki hakakkutu naa sipsip raa, teenaa ko te tama e seu naa sipsip raa ki ffuro huri. Mk 9.40
Te saaita te tipua hakallika e ahe ki te tama
(Mt 12.43-45)
24 “Te saaita te tipua hakallika e hakataha i te tama, te tipua naa ma ki hakataka vaaroto mouku ka sessee se kina maana ki noho. Aa ki mee see hai kina aana e lave, a ia ma ki taratara soko ia peelaa, ‘Nau ku ahe ki taku hare mua.’ 25 Teenaa te tipua naa ku ahe no kite i naa tuu matahua ka maarama te hare. 26 A ia raa ku hano no toomai telaa takahitu tippua e hakallika iaa iaa ia, no nnoho laatou hakapaa. Teenaa te ora te tama e uruhia naa tippua naa ku hakallika iaa i tana noho ana imua.”
Te hiahia maaoni
27 Te saaita Jesus ni oti te taratara raa, te ffine tokotasi iloto te kuturana raa ku kannake, “Se hiahia peehea te ffine ni haanau no anaana iaa koe!”
28 Teenaa ki mee ake Jesus, “Naa tama are ki fiaffia raa, teenaa ko naa tama e hakannoo no tautari ki naa taratara TeAtua!”
Te henua e fiffai ki kkite ni mahi TeAtua
(Mt 12.38-42)
29 Te saaita te henua ni kkutu ake ki Jesus raa, a Ia ni huri atu no taratara ake peelaa, “Naa tama i te ssao nei ku hakallika iloo! Laatou e ssee ma ki kkite laatou ma ni mahi TeAtua, tevana iaa laatou ma ki see hai vana e kkite, teelaa ko te mirakol koi TeAtua ni mee i Jona. Mt 16.4; Mk 8.12 30 Jona, te pure TeAtua imua raa e mee ma se hakailoa TeAtua ki naa tama i Niniveh, aa teenei Ttama te Henua raa e mee ma se hakailoa TeAtua ki naa tama te ssao nei. Jon 3.4
31 “I te Aso te Hakatonu TeAtua raa, te ffine e tuku i Sheba raa ma ki masike mai no tuku haaeo ki naa tama e nnoho i te maarama i te ssao nei, teenaa i aa ia ni masike mai iloo i tana henua e mmao raa no hakannoo ki te atamai te Tuku Solomon. Aa teenei nau ku taratara atu ki kootou: e mee te tama e noho hakamaatua iaa i Solomon e noho ma kootou i te kina nei. 1 Kgs 10.1-10; 2 Chr 9.1-12
32 “I te Aso te Hakatonu TeAtua raa, te kanohenua Niniveh raa ma ki massike no tuku haaeo ki naa tama e nnoho i te ssao nei, teenaa i laatou ni ffuri no tiiake naa haisara laatou i te saaita laatou ni llono i naa hakaea ake Jona i naa taratara TeAtua. Aa teenei nau ku taratara atu ki kootou: e mee te tama e noho hakamaatua iaa i Jona e noho ma kootou i te kina nei. Jon 3.5
Te parapol i te lamu
(Mt 5.15; 6.22-23)
33 “See hai tama e hakaura tana lamu no hakalluu ki laro se kamete. Te tama naa e hakatuu are te lamu raa ki aruna se aruna, ki kkite naa tama raa i naa uru mai laatou ki loto te hare. Mt 5.15; Mk 4.21; Lk 8.16
34 “Naa karamata kootou e mee ma ni lamu naa haitino kootou. Ki mee maa naa karamata kootou e taukalleka, naa haitino kootou e mallama; aa ki mee naa karamata kootou e hakallika, naa haitino kootou ma ki poouri. 35 Kootou mmata hakaraaoi iloo ki see mee maa te maasina e vana kootou maa e takoto i naa haitino kootou naa, ko te poouri raa koi. 36 Ki mee maa naa haitino kootou e mallama, see hai kina e poouri, teenaa naa haitino kootou ma ki maasina hakkaatoa, e mee pee ko naa too te maasina te lamu e ura raa i kootou.”
Jesus e nutua a Ia naa Faarisi aa ma naa tisa naa Loo
(Mt 23.1-36; Mk 12.38-40)
37 Te saaita Jesus ni oti te taratara raa, a Ia ni arumia te Faarisi tokotasi ki tana hare ki kkai laaua, teenaa hanatu iloo Ia ki te hare te tama naa no noho ki kai. 38 Te Faarisi raa ni teki iloo i tana saaita ni kite maa Jesus ni see huihui ana rima imua iaa ia ku mee ki kai. 39 Teenaa ki mee ake TeAriki kiaa ia, “Kootou naa Faarisi raa e huihui koi vaataha naa kap ma naa peleti kootou, aa iloto naa manava kootou iaa, kootou ni tama e sosorina hakallika ka kailallao. 40 Naa vvare! Kootou see illoa maa TeAtua ni penapena i taha naa mee ma iloto hoki? 41 Kootou ki hookii naa mee kootou e kaimmate raa ki naa tama e nnoho hakaaroha, teenaa naa ora kootou ma ki mallama hakaoti.
42 “Aroha iloo i kootou naa Faarisi! Kootou maraa e vvae naa laakau marasini kootou, pee ko naa ‘mint’, naa ‘rue’, aa ma aaraa laakau marasini hoki i naa tuuhana e sinahuru, no kauake te tuuhana tokotasi ki TeAtua, aa kootou iaa see manava laaoi i TeAtua ka tiiake kootou te tiputipu e tonu TeAtua. Teenei te tiputipu ki tauhia kootou, aa kootou hoki ki hookii aaraa mee kootou ki TeAtua. Lev 27.30
43 “Aroha iloo i kootou naa Faarisi! Kootou e fiffai maa kootou ki nnoho i naa nohonoho hakamaatua raa iloo iloto naa hare lotu, aa kootou hoki e fiffai maa te henua ki meemee maa kootou ni tama hakamaatua, i naa ttiri kootou i naa kina te henua e nnoho.”
44 “Aroha iloo i kootou! Kootou e mee pee ko naa taruma see hai heturi e ttuu teelaa e takatakamia koi te henua i laatou see illoa.”
Jesus e nutua a Ia naa tisa naa Loo
45 Te tisa tokotasi naa Loo raa ki mee ake, “Te tisa nei, maatou nei hoki e tuku haaeoina a koe i oo taratara e kaumai nei!”
46 Jesus ki mee ake, “Aroha hoki iloo i kootou, naa tisa naa Loo! Te henua e haia kootou ki amo te kau mmaha teelaa see lavaa laatou te amo, aa kootou iaa see lavaa iloo te ssau se rima no tokonaki ki laatou.”
47 “Aroha iloo i kootou! I te aa i kootou ni ppena naa taruma e taukalleka iloo maa naa pure TeAtua, aa teenaa iaa ko naa pure ni taaia naa tippuna kootou imua. 48 Kootou soko kootou e hakaari peelaa maa naa vana naa tippuna kootou ni mee raa e ttonu; laatou ni taaia laatou naa pure TeAtua, aa teenei kootou ku ffuri no penapena naa taruma laatou. 49 Teenei te taratara TeAtua ni mee i kootou i tana atamai, ‘Nau ma ki heuna atu aku pure ma naa tama e heheuna iaa nau raa ki laatou; e mee aaraa tama i aku tama naa ma ki taaia, aa aaraa tama iaa ma ki hai haaeoina laatou.’ 50 Naa tama te ssao nei ma ki haia ki llono i naa pure hakkaatoa ni taaia no mmate, kaamata mai iloo i te saaita TeAtua ni penapena te maarama nei. 51 Teenaa e kaamata mai iloo i te taia ana Abel no tae ki te saaita Zechariah ni taia i te ssao te olta ma te Ahana Tapu iloto te Hare Tapu TeAtua. Ni maaoni, nau e vanaatu ki kootou, naa tama i te ssao nei ma ki hakkaitoa ina i te mmate naa tama naa hakkaatoa! Gen 4.8; 2 Chr 24.20,21
52 “Aroha iloo i kootou, naa tisa naa Loo! Kootou ni huuina kootou te iloa i te ara TeAtua e hakaora te tama ki see illoa te henua; naa tino kootou seki uru atu i te ara naa, teenaa naa tama e fiffai maa laatou ki uru atu raa e puuia kootou!”
53 Te saaita Jesus ni masike i te kina naa no hano raa, naa tisa naa Loo ma naa Faarisi raa ni kaamata te taratara hakallika iaa Ia ka vasirisiri te kau vana kiaa Ia. 54 Teenaa naa tama naa ni sessee ara ki hakasara se taratara maa Jesus.

11.15 Mt 9.34; 10.25

11.16 Mt 12.38; 16.1; Mk 8.11

11.23 Mk 9.40

11.29 Mt 16.4; Mk 8.12

11.30 Jon 3.4

11.31 1 Kgs 10.1-10; 2 Chr 9.1-12

11.32 Jon 3.5

11.33 Mt 5.15; Mk 4.21; Lk 8.16

11.42 Lev 27.30

11.51 Gen 4.8; 2 Chr 24.20,21