12
Jesus e aamosia i Bethany
(Mt 26.6-13; Mk 14.3-9)
Naa aso e ono koi takkoto mai ki tae ki te aso te Kaikai te Pasova raa, Jesus ni hano ki Bethany, te kina Lazarus, ttama ni hakaoratia a Ia, e noho. Naa tama naa ni mee laatou kaikai maa Jesus. Martha e tattaa naa kaikai, aa Lazarus iaa e nnoho laatou ma Jesus i te kina e kaikkai. Teenaa ki too ake Mary tana kaakaa e taavi mmaha ka manoni kkona raa no aamosi naa tapuvae Jesus. Ki oti raa, hakapakupaku iloo ki ana lauru. Te sauna te kaakaa naa ni haimahi iloo vaaroto te hare naa. Lk 7.37-38 Te disaipol tokotasi, tana inoa ko Judas Iscariot, (teenaa ko te tama ma ki hakaari ake Jesus ki naa hakamau) ki mee ake, “Te kaakaa manoni naa e tau te kauake ki naa tama haimane raa ki tauia ki naa sehua e toru naa siliva, aa ku vaevae naa mane naa ki naa tama e nnoho hakaaroha.” A ia ni see mee te taratara nei maa i aa ia e aroha i naa tama e nnoho hakaaroha. Seai. A ia ni mee te taratara nei i aa ia se tama kailaarao. Naa mane laatou raa maraa e kailaaraotia a ia, i aa ia e roorosi te paeke mane laatou.
Teenaa ki mee ake Jesus, “Tiiake te ffine naa ki taaohi tana kaakaa naa ki tae ki taku aso e tanumia. Naa tama hakaaroha raa ma ki nnoho ma kootou i te kau saaita. Nau iaa ma ki oti ku hakataha i kootou.” Deut 15.11
Naa Jew raa e fiffai ki taia laatou Lazarus ki mate
Tammaki naa Jew ni oo ake ki Bethany i laatou ni llono maa Jesus ku oti te tae ake ki te kina naa. Laatou ni see oo ake ma ki kkite koi laatou i Jesus. Laatou ni oo ake hoki ma ki kkite laatou i Lazarus, ttama ni llono laatou maa ni hakaoratia Jesus. 10 Teenaa ki massike naa maatua hakamaatua raa no roorosi ki taia hoki laatou Lazarus. 11 I te aa, teenaa ko naa taratara i Lazarus naa e ffuro ai te henua i laatou no illoa maa Jesus ko te Mesaea.
Jesus ku hanake ma se Tuku ki loto Jerusalem
(Mt 21.1-11; Mk 11.1-11; Lk 19.28-40)
12 I te ssoa te aso raa, te lopo tama ni oo ake ki te kaikai raa ni llono maa Jesus ku hanake ki Jerusalem. 13 Teenaa ki too laatou naa laanui raa no oo atu ma laatou kiaa Ia ka tanitani varo peelaa, “Hosana! TeAtua ki roorosi hakaraaoi ki Ttama nei, te Tuku naa tama Israel. A Ia e hakasura iho iloto te Inoa TeAtua!” Ps 118.25,26
14 Jesus ni lave te donki raa no kake ki aruna. Teenaa ku hanotonu ma naa taratara te Laupepa Tapu e mee maa,
15 “Naa tamalliki Zion, kootou see mattaku! Zech 9.9
Te Tuku kootou raa ku sare iho i aruna te sukua donki.”
16 Naa disaipol Jesus raa ni hakatuu nataa iloo i naa vana nei. Tevana iaa te saaita Jesus ni masike i te mate raa, laatou ni massaro maa te Laupepa Tapu raa e taratara i Jesus, i naa vana ni mee i laatou nei ku hakassura maaoni iaa Ia.
17 Naa tama ni ttaka ma Ia no kkite i tana vana ni mee ki Lazarus raa ni hakaea i te vana Jesus ni mee. 18 Teenaa ko te vana te henua ni oo atu kiaa Ia, i te aa i laatou ni llono i naa mahi TeAtua ni hakasuratia a Ia nei. 19 Naa Faarisi raa ki taratara soko laatou, “Kootou mmata! Taatou ku seai iloo se ara e tonu. Naa tama hakkaatoa te maarama nei ku tautari kiaa ia!”
Jesus e taratara i tana mate
20 Teelaa ni tama haka Greece e ttaka i naa tama ni oo ake no lotu i Jerusalem i te ssao te Kaikai. 21 Laatou ni oo ake ki Philip, (teenaa se tama i Bethsaida iloto Galilee) no vanaake kiaa ia, “Maatou e fiffai ki mmata maatou i Jesus.”
22 Philip ni hano no toa a ia Andrew ka oo laaua no taratara ake ki Jesus. 23 Teenaa ki mee ake Jesus, “Ssao Ttama te Henua ni tukua ki hakanauria raa ku tae mai. 24 Nau e taratara atu maaoni. Te hua laakau raa see lavaa te somo i tana saaita koi mata. Te hua laakau raa e tanumia iloto te kerekere raa ki para imua. Ki oti raa, te laakau hoou raa ku somo no ppesi ana hua e tammaki. 25 Naa tama e kaimannako ki naa ora laatou raa ma ki see lavaa te taaohi naa ora laatou. Ttama see kaimanako ki tana ora raa iaa, a ia ma ki oti ku taka ma te ora e ora hakaoti. Mt 10.39; 16.25; Mk 8.35; Lk 9.24; 17.33 26 Ttama e hiihai maa ia ki heheuna i aa nau raa ki tautari mai kiaa nau. A ia ma ki nnoho maaua i taku kina e noho. Taku Tamana raa ma ki hakanau i naa tama e heheuna iaa nau.”
27 Jesus ki mee ake hoki, “Taku manava e sopo. Nau ka taratara peehea? Nau ki vanaake ki taku Tamana raa ki hakasaoria nau? Seai iloo! Nau e iloa maa nau ma ki oti ku hakallono isu. Teenei ko taku vana ni heunatia mai taku Tamana. 28 Taku Tamana, hakasura mai naa mahi too Inoa.”
Teenaa ki taratara mai te reo raa i te lani, “Nau ku oti te hakasura naa mahi taku Inoa. Teenei nau ku mee hoki ki hakasura naa mahi taku Inoa.”
29 Naa tama ni ttuu i te kina naa ni llono hakkaatoa i te reo ni taratara mai i te lani. Aaraa tama ni ttau maa teelaa se hatturi e takattuu. Aaraa tama iaa ni mannatu maa teelaa se ensol e taratara ake ki Jesus.
30 Tevana iaa Jesus ni mee ake ki laatou, “Te reo e taratara mai i te lani nei see mee ma ki lono nau, te reo naa e taratara mai ki llono kootou. 31 Ssao TeAtua e hakatonutonu naa tama te maarama nei ku tae mai. Ssao te tuku te maarama nei ma ki kerekereia raa ku tae mai. 32 Taku sao ma ki saaua ki aruna i te kerekere nei raa, nau ma ki hakakkutu mai te henua hakkaatoa kiaa nau.” 33 A Ia ni pesi tana taratara nei ki illoa naa tama te maarama nei i tana ara ma ki mate.
34 Teenaa ki mee ake naa tama naa, “Naa Loo maatou raa e taratara mai maa te Mesaea raa ma ki ora hakaoti. Teenaa ni taratara peehea maa te Tama te Henua raa ma ki saaua ki aruna? Ko ai te tama e tarataraina koe ma ko te Tama te Henua?” Ps 110.4; Is 9.7; Ezek 37.25; Dan 7.14
35 Jesus ki mee ake, “Te maasina raa ma ki takoto tana tamaa saaita i kootou. Kootou mee naa heuna kootou i te saaita te maasina raa koi takoto, ki see taea kootou te ssao poouri. Naa tama e ttaka i te poouri raa see illoa naa kina laatou e oo. 36 Ttaka i te maasina, i tana saaita koi takoto, ki mee kootou ma ni tama te maasina.”
Naa tama see illoa Jesus
Kimuri koi ana taratara nei, Jesus ni hano no mmuni i laatou. 37 Niaaina maa Ia ni hakasura te lopo mahi TeAtua imua naa karamata laatou, naa tama naa ni see fiffai ki illoa laatou maa ia ko te Mesaea. 38 Teenei e hanotonu ma naa taratara te pure TeAtua, Isaiah, ni mee imua. Teenaa ko te taratara e mee maa,
“Ko ai ttama ni hakannoo ki naa taratara maatou ni hakaea?
Naa mahi TeAtua raa ni hakassura ki kkite ai?” Is 53.1 (LXX)
39 Laatou ni see lavaa te illoa iaa Ia, i te aa, i naa taratara Isaiah raa e mee maa,
40 “Naa karamata laatou ni hakappunitia TeAtua ki see kkite laatou. Is 6.10 (LXX)
Naa mannatu laatou hoki ni puuia TeAtua ki see atammai laatou,
ki see ffuri laatou ki TeAtua ma ki haia laatou ki taukalleka.”
41 Isaiah ni mee ana taratara nei i aa ia ni kite i naa mahi Jesus, teenaa ki taratara ia i naa tiputipu te Tama naa.
42 Maaoni iaa, e tammaki naa hakamau naa Jew ni illoa maa Jesus ko te Mesaea, tevana iaa laatou ni see taratara imua te henua, i te aa, i laatou e mattaku maa laatou ma ki puuia naa Faarisi raa i te hare lotu. 43 Laatou ni kaimannako ki naa ahu naa tamavare. Laatou ni see kaimanakotia laatou naa ahu TeAtua.
Te tiputipu te hakatonu TeAtua
44 Jesus ni taratara vaaruna peelaa ki laatou, “Te tama e hakannoo kiaa nau raa, a ia see hakannoo koi kiaa nau soko nau. A ia e hakannoo hoki ki te Tama ni heuna ma ki au nau. 45 Ttama e kite i aa nau raa, a ia e kite hoki i te Tama ni heuna ma ki au nau. 46 Nau ni hakasura mai ki te maarama nei ma ko te maasina e lasi ki see nnoho peenaa naa tama e hakannoo ki aa nau raa iloto te poouri.
47 “Naa tama e llono i aku taratara, aa see tautari kiaa nau raa, laatou ma ki see tuku haaeo ina a nau. I te aa, nau ni see au no tuku haaeo ki naa tama te maarama nei. Nau ni au no hakasao laatou. 48 Naa tama see fiffai kiaa nau aa see hakannoo ki aku taratara raa ma ki mee te tama tokotasi ma ki hakatonutonu laatou. Aku taratara nei ma ki hakatonutonu laatou i te aso hakaoti. 49 Teenei se vana maaoni. Teenei seai ni taratara aaku e mannatu. Teenei ni taratara e kaumai taku Tamana ki kauatu ki kootou. 50 Nau e iloa maa te ora e ora hakaoti raa e takoto i naa taratara TeAtua. Aku taratara e kauatu nei ni taratara e kaumai te Tamana ki tarataraina.”

12.3 Lk 7.37-38

12.8 Deut 15.11

12.13 Ps 118.25,26

12.15 Zech 9.9

12.25 Mt 10.39; 16.25; Mk 8.35; Lk 9.24; 17.33

12.34 Ps 110.4; Is 9.7; Ezek 37.25; Dan 7.14

12.38 Is 53.1 (LXX)

12.40 Is 6.10 (LXX)