7
Te akonaki naa tippuna
(Mt 15.1-9)
E mee naa Faarisi ma naa tisa naa Loo ni oo ake i Jerusalem no kkutu ake ki Jesus. Naa tama naa ni kkite maa aaraa disaipol e kkai koi ma naa rima laatou see fuiffui hakaraaoi ki mataffua; te tiputipu e haia naa Jew maa e hakallika.
Teenaa i naa Faarisi ma naa Jew raa hakkaatoa e tautari ki naa sosorina naa tippuna laatou imua. Naa tama naa e fuiffui hakaraaoi iloo naa rima laatou i te saaita laatou ku mee ki kkai. Aa ki mee maa ni kaikai naa tama naa e taavi mai i te maket raa, naa tama naa e fuiffui naa haitino laatou imua ki mataffua, aa ka see kkai ai laatou. Laatou e tautari hoki ki aaraa loo laatou ni kauake naa tippuna laatou, teenaa ki huihui hakaraaoi laatou naa kap, naa sosopana, naa peesini, aa ma naa ketol laatou.
Teenaa vasiri ake iloo naa Faarisi ma naa tisa naa Loo raa peelaa ki Jesus, “Ai oo disaipol raa see tautari ai ki naa taratara ni kaumai naa tippuna taatou imua? Ai laatou e kkai ai ma naa rima e kerekkere laatou?”
Jesus ki hakaahe ake, “Naa tama e kaikailua! Isaiah ni taratara tonu iloo i ana taratara ni sissii i tana laupepa i kootou:
‘Naa tama nei e lotu mai koi ki naa maaisu laatou,
aa naa manava laatou iaa e mmao haaeo iloo i aa nau.
Naa tama naa e lotu vare koi,
i laatou e tautari are ki naa loo naa tamavare,
ka hai maa teelaa ko naa Loo TeAtua!’ Is 29.13 (LXX)
“Naa Loo TeAtua raa e hakakkeeina kootou no tautari are kootou ki naa akonaki naa tamavare te maarama nei.”
Jesus ku ttao atu hoki, “Kootou e illoa iloo ma ki hakakkee ina kootou naa Loo TeAtua ki lavaa kootou te taaohi ki naa akonaki naa tippuna kootou. 10 Teenaa i kootou e mee maa i Moses ni taratara peelaa, ‘Hakannoo ki too tamana ma too tinna. Ttama e mee hakallika tana tamana ma tana tinna raa ki taia ki mate.’ Ex 20.12; 21.17; Lev 20.9; Deut 5.16 11 Tevana iaa kootou e hai maa ki mee se tama e taratara ake peelaa ki tana tamana ma tana tinna, ‘Naa mee koorua e kauatu nau ma ki tokonaki ki koorua raa, teenaa ni mee ni kauatu nau ki TeAtua.’ 12 Teenaa te tama naa ku haia kootou ki seai ana vana ki mee maa ana maatua. 13 I te ara nei raa, naa taratara TeAtua raa ku tiiake kootou i naa akonaki kootou e kauake ki aaraa tama. Kootou maraa e mee te lopo vana peenei.”
Naa mee e mee te tama ki kerekere
(Mt 15.10-20)
14 Ki oti raa Jesus ku kannaake hoki ki te kuturana raa peelaa, “Kootou katoo hakannoo mai ki illoa kootou. 15 Te mee i taha e too te tama ki loto tana manava raa, see lavaa te mee te ora te tama naa ki kerekere. Teelaa are ko te mee e au ki taha te maaisu te tama, teelaa e mee te ora te tama ki kerekere. 16 [Ki mee maa kootou e fiffai ki illoa kootou, kootou ku hakannoo mai!”]
17 Teenaa i tana saaita ni masike i te kuturana raa no uru ki loto te hare raa, ana disaipol raa ni vasiri ki illoa laatou i te hakataakoto tana taratara ni kauake. 18 Jesus ki mee ake, “E aa? Kootou hoki e vvare ma ko naa tama naa? Te mee te tama e kai ka hano ki loto tana manava raa see lavaa te mee te ora te tama ki kerekere. 19 I te aa, naa kaikai naa see oo ki tana hatumanava; naa kaikai naa e uru koi ki tana manava, aa ki oti koi ku oomai ki taha.” (I ana taratara e mee nei raa, Jesus e mee maa naa kaikai hakkaatoa e taukalleka te kkai.)
20 A Ia ki mee ake hoki, “Te mee are e sura iho i te ora te tama raa, teenaa te mee e mee te tama ki kerekere. 21 I te aa, naa tiputtipu e hakallika nei e ssura iho i te hatumanava te tama: naa mannatu e hakallika, te tiputipu hai huri, manava kailaarao, te maanatu ki taa tama, hai huri ma te aavana telaa tama, 22 te manava kaimmate i te mee, te sosorina hakallika ki telaa tama, taratara kailaarao, manava see napa, manava ssano, manava e tupetupe tama, manava ahu, aa te sosorina vvare. 23 Naa tiputtipu hakallika nei hakkaatoa e ssura iho i te ora te tama, teenaa e mee ai te tama naa no kerekere.”
Te ffine haka Syria
(Mt 15.21-28)
24 Teenaa hano iloo Jesus ki te kina e taupiri ki te matakaaina Tyre. A Ia ni hano no noho iloo i te hare tokotasi, aa a Ia ni see hiihai maa ni tama ki illoa maa Ia i te kina naa. Araa nei a Ia ni ilotia koi. 25 Te ffine tokotasi, e mee tana tamariki ffine e uruhia te tipua hakallika, ni lono maa Jesus ku noho i te kina naa. Teenaa te ffine naa ni hanake i te saaita naa lokoi no tuu ki ana turi imua naa vae Jesus. 26 Te ffine naa seai se Jew, a ia ni haanau i te matakaaina Fonisia iloto Syria. A ia ni tani ake ki Jesus ki hanaa te tipua i tana tamariki ffine. 27 Teenaa ki mee ake Jesus, “Naa tamalliki maatou raa ki tiiake ki kkai no pposu imua. Te mee raa see tonu ma naa kaikai naa tamalliki naa e toa no peesia ki naa poi.”
28 Te ffine raa ki mee ake, “TeAriki, naa poi e moemmoe vaararo naa teevoo raa maraa e kkai hoki naa kaikai e ttoe naa tamalliki!”
29 Teenaa ki mee ake Jesus kiaa ia, “Too maanatu naa e tonu. Ahe ki too hare, koe ma ki kite maa te tipua raa ku oti te hakataha i too tamariki!”
30 Te ffine naa ni hano ki hare no kite iloo i naa moe tana tamariki raa i ana moelana; te tipua raa ni hakataha maaoni i aa ia.
Jesus e haia a Ia te tama e tturi ana kautarina, aa see iloa te taratara
31 Ki oti raa Jesus ku masike i naa kina i Tyre naa no hano vaaroto Saidon ki te Namo Galilee, teenaa a Ia ni hano vaaroto te kina e ttapa ma ko Dekapolis* Dekapolis; teenaa ko te taratara e mee maa, ‘naa Matakaaina e Sinahuru’. 32 E mee naa tama ni too ake laatou te tanata ki Jesus; ttama naa e tturi ana kautarina aa see iloa te taratara. Naa tama naa ni mee ake ki Jesus ki hakapiri tana rima ki aruna te tanata raa ki taukareka ia. 33 Jesus ni ttaki te tanata naa hakavasi i taha te kuturana no ppono ana mataarima ki loto ana kautarina, ki oti raa saavare iloo ki ana mataarima no hakapaa ki te arero te tanata naa. 34 Teenaa ttoka iloo Jesus ki te lani no pesi tana maanava ka mee ake peelaa ki te tanata, “Effata!” e mee maa, “Taraki!”
35 Saaita naa lokoi raa te tanata naa ku lono. A ia hoki ku lavaa te taratara hakaraaoi. 36 Teenaa mee ake iloo Jesus ki naa tama raa ki see oo no taratara ake ki ni tama i tana vana ni mee nei. Tevana iaa, niaaina maa Jesus e hai ake lokoi peenaa ki see taratara laatou raa, te henua ni hakaea peenaa i ana vana ni mee. 37 Naa tama katoo ni llono i te vana ni mee naa ni oho naa mouri laatou. Laatou ni mee naa taratara laatou peelaa, “Naa vana katoo te tama nei e mee nei e taukalleka. Naa tama hoki e tturi naa kautarina laatou aa see illoa te taratara raa e haia a Ia no taukalleka.”

7.7 Is 29.13 (LXX)

7.10 Ex 20.12; 21.17; Lev 20.9; Deut 5.16

*7.31 Dekapolis; teenaa ko te taratara e mee maa, ‘naa Matakaaina e Sinahuru’