16
Te parapol i te tama e heheuna mattoni
Jesus ni kauake te taratara nei ki ana disaipol, “Teelaa se tama e hai mane e mee te tama e heheuna i aa ia e tarataraina maa e kailaarao ana mane. Teenaa arumia iloo te tama e heheuna raa tana hakamau, no mee ake peelaa, ‘Teelaa se aa e lono nau maa aku mane raa e kailaaraotia a koe? Hakatuu ki se laupepa ki iloa nau i naa takkoto aku mee ni kauatu ki roorosi koe, teenaa i aa koe ku hakaotina a nau i te heuna naa.’ Teenaa ki noho te tama naa no hakataakoto soko ia peelaa, ‘Nau ka mee peehea? Nau ku haia taku hakamau raa ki hakaotina i aku heuna. Nau ku see tau te keri rua, aa nau e napa te kainnoo mee ki telaa tama. Aa teenei nau ku iloa i taku vana ki mee! Teenaa i taku saaita ma ki hakaotina i aku heuna nei raa, nau ma ki mee aku soa teelaa ma ki oomai no toa nau ki naa hare laatou.’
“Teenaa aru iloo ia ki naa tama teelaa seki sui naa mee laatou ni too i tana hakamau. A ia ku mee ake ki te tama mua, ‘E hia too kooina ki kauake ki taku hakamau?’ Te tanata naa ki mee ake, ‘E varu naa rau naa kalon sunu.’ Teenaa ki mee ake te tama e heheuna naa, ‘Too te laupepa naa aa koe ku sissii maa e haa naa rau naa kalon.’ Te tanata e heheuna naa ku vasiri ake ki telaa tama, ‘Ai koe? E hia too kooina ki sui?’ Te tama raa ki mee ake, ‘E simata naa paeke haraaoa.’ Te tanata e heheuna raa ki mee ake, ‘Too te laupepa naa aa koe ku sissii maa e varu naa rau naa paeke haraaoa.’
“Te hakamau raa ni hakanau i te iloa vana te tama e sosorina kailaarao e heheuna i aa ia naa; teenaa i naa tama te maarama nei e illoa sara iloo i naa mee naa vana laatou i te maarama nei, e ttoe iaa i naa tama e tautari i TeAtua.”
Jesus ku ttao atu hoki, “Aa teenei nau ku vanaatu ki kootou: tokonaki ki naa tama see hai mee ki naa mane ma naa hekau te maarama nei ki haisoa kootou. Aa i te saaita naa mee naa ku seai raa, kootou ma ki toa ki te kina kootou ma ki nnoho no nnoho hakaoti. 10 Te tama e iloa te mmata ake hakaraaoi ki naa tamaa mee raa, a ia ma ki iloa te mmata ake hakaraaoi ki naa mee e llasi. 11 Aa ki mee maa kootou ni see illoa te mmata ake hakaraaoi ki naa hekau ma naa mane kootou i te maarama nei, ko ai te tama ma ki lavaa te kauatu naa mane ma naa hekau maaoni raa ki mmata ake kootou? 12 Ki mee maa koe ni see mmata ake hakaraaoi ki naa mane ma naa hekau telaa tama, ko ai te tama ma ki kauatu oo tino mee?
13 “See hai tama ma ki lavaa te heheuna ma naa hakamau e lua; a ia ma ki hiihai ki te tama, aa ma ki lotoffaaeo i telaa tama. A ia ma ki heheuna hakaraaoi maa te tama, aa ma ki see hakannoo ki telaa tama. Kootou see lavaa te heheuna ma TeAtua aa kootou iaa e kaimannako ki te mane.” Mt 6.24
Aaraa taratara akonaki
(Mt 11.12-13; 5.31-32; Mk 10.11-12)
14 Te saaita naa Faarisi raa ni llono i naa taratara nei raa, laatou ni hakaere i Jesus, i te aa i laatou ni tama e fiffai ki te mane. 15 Jesus ki mee ake ki laatou, “Kootou ko naa tama e mee ma ki ttoka te henua maa kootou ni tama e ttonu, tevana iaa TeAtua e iloa i naa tiputtipu naa manava kootou. I naa mee naa tama te maarama nei e mmata maa ni mee hakamaatua raa, teenaa ni mee e hakallika i naa karamata TeAtua.
16 “Te henua ni tautari mai iloo ki naa Loo Moses ma naa taratara naa pure TeAtua ni sissii, teenaa no tae mai iloo ki te ssao John te Baptis. Kaamata mai i te ssao naa raa, te Lono Taukareka i te Nohorana TeAtua raa ni tarataraina, teenaa te henua hakkaatoa ni hai ki naa mahi laatou ki uru atu ki te Nohorana naa. Mt 11.12,13 17 Naa tamaa taratara iloo iloto naa Loo raa e takkoto haimahi iaa i te lani ma te kerekere nei, i naa taratara naa ma ki takkoto no takkoto hakaoti. Mt 5.18
18 “Te tanata e huri no tiiake ia tana aavana ka aavana i telaa ffine raa, te tanata naa e mee tana haisara i te aavana huri; aa te tanata e huri no aavana i te ffine ni tiiake tana aavana raa e mee tana haisara i te aavana huri. Mt 5.32; 1 Cor 7.10,11
Lazarus ma te tanata hai mane
19 “Teelaa se tanata e hai mane, aa te tanata naa e hakao peenaa ki naa kkahu e taukalleka ka noho ma te kau mee i naa aso hakkaatoa. 20 Aa teelaa hoki se tama e noho hakaaroha, tana inoa ko Lazarus. Te haitino te tama naa e ppara hakkaatoa, aa a ia maraa e saaua no hakanohoria i te tootoka te hare te tama e hai mane, 21 teenaa ki kai a ia naa kaikai e ttoe te tama haimane raa e maaoha i tana teevoo. Naa poi i te kina naa maraa e oo ake no ariari naa kina e ppara te tama naa.
22 “Te saaita Lazarus ni mate raa, a ia ni saaua naa ensol raa no hakanoho i te vasi Abraham i te kaikai e lasi te lani. Te tama haimane raa hoki ni mate no tanumia i te kerekere, 23 teenaa tana manu ni toa ki te kina te mate no moe a ia ka hakallono ki te isu. A ia ni ttoka ki aruna no kite i naa noho mai Abraham i te kina e mmao, aa Lazarus e noho i tana vasi. 24 Teenaa kannaa iloo ia ki Abraham, ‘Abraham taku tamana! Aroha iaa nau. Heunatia mai Lazarus ki au no ttoko tana mataarima ki loto se vai aa ku au no hakapara taku arero ki saumakallii. Nau ku mate i aku hakallono isu iloto te ahi nei!’
25 “Araa nei Abraham ku mee ake, ‘Taku tama, maanatu i too saaita ni taka i te maarama raa, koe ni noho ma te kau mee e taukalleka, aa Lazarus iaa ni noho ma naa mee e hakallika. Aa teenei a ia ku noho no hiahia, aa koe iaa ku noho ka hakannoo ki te isu. 26 Aa teelaa hoki se rua raa e moe vaaroto taatou, teenaa maatou see lavaa te hakahiti atu ki te vasi naa, aa kootou hoki see lavaa te hakahiti mai ki te vasi nei.’ 27 Te tama haimane raa ki mee ake, ‘Abraham taku tamana, nau e tani atu kiaa koe, heunatia Lazarus ki hano ki te hare taku tamana. 28 Nau e mee aku taaina e rima, aa nau e hiihai maa Lazarus ki taratara ake ki taku tamana raa ki hakaari ake ki aku taaina naa i te hakallika te kina nei. Nau see hiihai maa laatou ki oomai hoki ki te kina nei.’
29 “Abraham ki mee ake, ‘Naa Loo Moses ma naa taratara naa pure TeAtua raa e takkoto ki tautari laatou; laatou ki hakannoo ki naa taratara naa tama naa.’ 30 Te tama haimane raa ki mee ake, ‘Abraham taku tamana, naa tama naa ma ki see lavaa te ffuri naa manava laatou! Ki mee iloo ma se tama e masike i te mate no hanatu no taratara atu ki laatou raa, teenaa naa tama naa ma ki ffuri no tiiake naa haisara laatou.’ 31 Tevana iaa Abraham ni huri atu no taratara ake peelaa, ‘Ki mee maa naa tama naa see hakannoo ki Moses ma naa pure TeAtua, laatou ma ki see lavaa hoki te hakannoo ki te tama e masike mai i te mate.’ ”

16.13 Mt 6.24

16.16 Mt 11.12,13

16.17 Mt 5.18

16.18 Mt 5.32; 1 Cor 7.10,11