14
John te Baptis ku taia no mate
(Mk 6.14-29; Lk 9.7-9)
I te saaita naa raa, Herod te tuku Galilee raa ni lono i naa vana Jesus e mee. Teenaa Herod ki mee ake ki naa tama e heheuna iaa ia, “Teenei maaoni ko John te Baptis ku ora hoki. Teenei ko te vana e lavaa ai te tama nei te hakassura naa mahi TeAtua.”
Teelaa ko Herod raa ni vanaake ki ana soldia raa ki saisaitia Jesus aa ku peesia ki loto te hare karapusi. A ia ni mee tana vana naa i teenaa ko te hiihai tana aavana, Herodias, te aavana tana taina, Philip, teelaa ni aavanatia a ia. Lk 3.19-20 John te Baptis maraa e hai ake peenaa ki Herod i te kau saaita, “Te mee raa e sara ma koe e aavanatia a koe te aavana too taina!” Lev 18.16; 20.21 Herod ni hiihai ma ki taia a ia John ki mate, tevana iaa a ia ni mataku i te kanohenua naa Jew, i naa tama naa e hai maa John se pure TeAtua.
I te aso Herod ni mee tana kaikai e lasi ki maatino i tana aso ni haanau mai raa, te tamariki ffine Herodias raa ni hanake no anu imua naa tama ni arumia ki te kaikai. Herod ni hiahia iloo, teenaa vanaake iloo ki te taupu, “Kainnoo mai too mee e hiihai, aa nau ma ki kauatu kiaa koe!”
Teenaa kauake iloo te taupu naa naa taratara tana tinna raa ni mee ake: “Nau e hiihai maa koe ki haaoa mai te pisouru John te Baptis ki loto se peesini aa ku toomai kiaa nau i te saaita nei lokoi!”
Te manava te tuku raa ni hakallika iloo i te taratara te taupu raa ni kauake, tevana iaa a ia ku see lavaa te sahea a ia te taupu naa, i teelaa se taratara aana ni tuku ka llono katoo naa tama ni oo ake ki te kaikai naa. 10 Teenaa heuna iloo Herod ana soldia raa ki oo ki te hare karapusi raa no tuutia te ua John. 11 Araa haaoa iloo laatou te pisouru raa ki loto te peesini no kauake ki te taupu. Teenaa hano iloo te tamariki ffine naa no kauake te pisouru raa ki tana tinna. 12 Naa disaipol John raa ni oo ake no toa iloo laatou te haitino John no tanumia, araa oo iloo no hakaari ake ki Jesus.
Jesus e haanai naa tama e tammaki iloo
(Mk 6.30-44; Lk 9.10-17; Jn 6.1-14)
13 Te saaita Jesus ni lono i te vana ni mee i John raa, a Ia ni kake ki te poti raa no hano no noho i tana kina soko ia. Naa tama i te kina naa ni llono maa Ia ku noho i te kina naa, teenaa massike iloo laatou i naa matakaaina laatou raa no oo atu vaauta kiaa Ia. 14 I te saaita Jesus ni sepu i te poti raa no kite i te tammaki ttama e ttuu ake raa, a Ia ni aroha iloo i naa tama naa, teenaa huri atu iloo no haia naa tama e mmaki raa no taukalleka.
15 I te laasuru naa raa, ana disaipol raa ni oo atu no mee ake kiaa Ia, “Taatou ka poonia i te kina see nohoria nei. Heunatia naa tama nei ki oo ki naa matakaaina e tauppiri mai raa ki oo no taavi ni kaikai ma laatou.”
16 Jesus ki mee ake, “Tiiake naa tama naa ki nnoho, aa kootou ku kauatu ni kaikai ma laatou ki kkai!”
17 Naa disaipol raa ki mee ake, “Maatou e nnoho koi maa naa haraoa e rima aa ma naa ika e lua.”
18 Jesus ki mee ake, “Toomai naa kaikai naa.” 19 Teenaa mee ake iloo Jesus ki naa tama raa ki nnoho ki te vvee i laro. Teenaa too iloo Ia naa haraoa e rima ma naa ika e lua naa no ttoka ki te lani no taku ki TeAtua. Ki oti raa tohitohi iloo Ia naa haraoa raa no kauake ki ana disaipol raa ki vaevae ake ki naa tama. 20 Naa tama naa hakkaatoa ni kkai no pposu. Teenaa oo atu iloo naa disaipol raa no ffao naa kete e sinahuru maa rua no ppii ki naa kaikai ni ttoe. 21 Te kooina naa taanata hakkaatoa ni kkai i te kina naa e lava naa simata e rima.
Jesus e sasare vaaruna te kirikiri ttai
(Mk 6.45-52; Jn 6.15-21)
22 Ki oti raa heuna iloo Jesus ana disaipol raa ki oo no kkake i te poti laatou raa aa laatou ku oo imua ki Bethsaida, i telaa vasi te namo, a Ia iaa ku noho ki heunatia a Ia naa tama raa ki oo ki naa matakaaina laatou. 23 I te saaita naa tama naa ni oti te heunatia a Ia ka oo raa, hano iloo Ia ki aruna te tamaa mouna tokotasi no taku. I te saaita te laa ni suru raa, Jesus koi noho ka taku soko Ia i aruna te mouna. 24 I te saaita naa raa te poti naa disaipol raa ku mmao iloo ki loto te namo, teenaa te poti naa tama naa ni sausaua naa peau raa i te matani raa e oko mai imua.
25 I te ssao naa manu maraa e ttani i te tahaata raa, Jesus ni sasare ake vaaruna te kirikiri ttai raa ki te poti ana disaipol. 26 Te saaita ana disaipol raa ni kkite i ana sasare ake vaaruna te kirikiri ttai raa, naa tama naa ni mattaku iloo ka kappisi naa varo laatou peelaa, “Te tipua!”
27 Jesus ni huri atu i te saaita naa lokoi no mee ake ki laatou, “Kootou see mattaku, teenei ko nau!”
28 Teenaa ki mee atu Peter kiaa Ia, “TeAriki, ki mee maa teenaa ko koe maaoni, koe ku mee ki sare atu nau vaaruna te kirikiri ttai kiaa koe.”
29 Jesus ki mee ake, “Kau!” Teenaa sepu iloo Peter i te poti raa no sare atu ki Jesus vaaruna te kirikiri ttai. 30 Araa nei i te saaita Peter ni kite i naa haimahi te matani raa, a ia ni mataku, teenaa kaamata iloo ia te tere ki loto te ttai ka tanitani varo atu ki Jesus, “TeAriki, hakasaoria nau!”
31 Jesus ni haaroo atu no tauhia lokoi a Ia Peter no mee ake, “Koe ku hakatina nataa peehea? Ai koe ku mamaanatu tammaki ai?”
32 Takarua naa ni kkake ki aruna te poti raa no marino lokoi te matani. 33 Teenaa ffuri iloo naa disaipol raa no lotu kiaa Ia, “Koe maaoni ko te Tama TeAtua!”
Jesus e haia a ia naa tama e mmaki i Genesaret raa no taukalleka
(Mk 15.1-9)
34 Naa tama naa ni oo ki telaa vasi te namo naa no ttae iloo ki Genesaret, 35 aa i te kina naa raa, naa tama i te kina naa ni mmate maa teelaa ko Jesus. Teenaa ffuro iloo naa tama naa vaaroto naa matakaaina katoo i te kina naa no too ake naa tama e mmaki raa ki Jesus. 36 Naa tama naa ni oo atu no hai ake ki Jesus ki tiiake naa tama e mmaki raa ki ppaa koi naa rima laatou ki te ttapa tana kkahu. Teenaa naa tama katoo ni ppaa naa rima laatou ki tana kkahu naa ni malolloo hakkaatoa.

14.3 Lk 3.19-20

14.4 Lev 18.16; 20.21