3
John te Baptis e hakaea naa taratara TeAtua
(Mt 3.1; Mk 1.1-8; Jn 1.19-28)
Teenaa ko te sinahuru maa rima naa setau Tiberius ni tuku i Rome. Te saaita naa raa Pontius Pilate ko te hakamau i Judea, Herod ko te hakamau i Galilee, aa Philip, te taina Herod raa ko te hakamau i Ituria ma Trakonitis; Lisanias ko te hakamau i Abilene, aa Annas laaua ma Kaiapas ko naa maatua hakamaatua. I te saaita naa raa, te taratara TeAtua raa ku pakuu ake ki John, te tama Zechariah, iloto mouku. Teenaa ki hano John vaaroto naa kina hakkaatoa e taupiri ki te Riva Jordan raa no hakaea ki te henua peelaa, “Kootou tiiake naa haisara kootou naa aa kootou ku mee ki too te hakaukau tapu, teenaa TeAtua ma ki uiia a Ia naa haisara kootou.” E mee ma ko Isaiah, te pure TeAtua raa ni sissii mai iloto tana Laupepa:
“Teelaa se tama e tanitani varo mai i mouku:
‘Penapenaa te ara TeAriki,
hakatonu tana ara raa ki tonu ki au Ia.
Tanumia naa kina e nnoto,
aa ku saaria naa tutu aa ma naa mouna raa ki hakanaatasi.
Hakattonu naa ara e ppiko,
aa ku hakamoremore naa ara see mmore laaoi.
Naa kanohenua hakkaatoa i te maarama nei ma ki kkite i te ara TeAtua e hakasao te tama no ora!’ ” Is 40.3-5 (LXX)
Turaa tama iloo ni oo ake ki John ma ki hakaukau tapu John i laatou. Tevana iaa John ni vanaake peelaa ki naa tama naa, “Naa kata! Ko ai te tama e vana maa kootou e lavaa te mmuni i naa haaeo TeAtua ma ki kauatu ki kootou? Mt 12.34; 23.33 Kootou mee naa mee e taukalleka, ki huri ake peelaa maa kootou ku oti te tiiake naa haisara kootou. Aa kootou ki see ahu maa kootou ni mokopuna Abraham. Nau e vanaatu ki kootou, TeAtua e lavaa te huri naa hatu nei ki mee ma ni mokopuna Abraham. Jn 8.33 Te takuu raa e takoto mai hakaoti ki tuutia naa laakau raa i naa patiaka laatou; naa laakau hakkaatoa see ffua taukalleka raa ma ki tuutia ki laro, ka peesia ki loto te ahi.” Mt 7.19
10 Teenaa ki vassiri ake naa tama raa kiaa ia, “Maatou ki mee peehea?”
11 John ki hakaahe ake, “Te tama e mee ana kkahu e lua raa ki kauake se kkahu maa te tama see hai kkahu, aa te tama e hai kaikai raa ki vvae ana kaikai naa.”
12 E mee naa tama e aoao naa takis ni oo ake ma ki hakaukauria laatou. Teenaa naa tama naa ni vasiri ake peelaa ki John, “Ttisa nei, maatou ki mee peehea?” Lk 7.29
13 John ki mee ake, “Kootou see hakattoe te kooina naa takis kootou e too i naa kanohenua, ki laka i aruna te kooina naa hakamau i Rome raa ni vanaatu ki kootou.”
14 Aaraa soldia ni vasiri hoki peelaa, “Ai maatou? Maatou ki mee peehea?”
John ki mee ake, “Kootou see hakamatakuria kootou telaa tama ka toa kootou ana mane, aa kootou ki see taratara haaeo i telaa tama. Te nnoho kootou naa ki tau koi ma te kooina kootou e tauia.”
15 Naa hakataakoto te henua ni haimmahi iloo, teenaa ki kaamata laatou te mee naa mannatu laatou ma John nei pee ko te Mesaea raa koi. 16 Teenaa ki mee ake John ki laatou, “Nau e hakaukau tapu kootou ki te vai, tevana iaa e mee te tama e hakamaatua are iaa nau ma ki au imuri. Nau nei iloo see tau te suru atu no vvete naa uka ana taka e hakao. Teenaa ko Ia naa ma ki hakaukau tapu kootou ki TeAitu Tapu aa ki te ahi. 17 A Ia e taaohi tana reik raa ki ttahi tana kina e hakakkutu naa hua wit raa ki vaaea naa hua wit i naa penu. Teenaa ki toa ia naa kaikai wit raa no tuku ki loto tana hare e tukutuku ana kaikai. Naa penu raa iaa ma ki peesia ki loto te ahi e ura see mate.”
18 John ni taratara i te lopo vana iloo i tana saaita ni hakaea te Lono Taukareka raa ki te henua ki ffuri naa sosorina laatou. 19 Tevana iaa John ni nutua a ia Herod, te hakamau e roorosi i Galilee, i aa ia ni aavanatia a ia Herodias, te aavana tana taina, aa i aaraa vana aana e hakallika ni mee. 20 Teenaa ki huri Herod no mee telaa vana e hakallika iaa, John ku ponotia a ia ki loto te hare karapusi. Mt 14.3,4; Mk 6.17,18
John e hakaukau tapu i Jesus
(Mt 3.13-17; Mk 1.9-11)
21 Te saaita John ni oti te hakaukau tapu naa tama te kanohenua naa hakkaatoa raa, a ia ni hakaukauria hoki a ia Jesus. I te saaita Jesus koi taku raa, te lani ni taaraki. 22 Teenaa ki hano iho TeAitu Tapu raa ma se rupe no takoto iaa Ia. Araa taratara iho iloo te reo raa i te lani peelaa, “A koe naa ko taku tino tama e llee ai taku manava. Nau e hiahia iaa koe.” Gen 22.2; Ps 2.7; Is 42.1; Mt 3.17; Mk 1.11; Lk 9.35
Te manava Jesus
(Mt 1.1-17)
23 Te saaita Jesus ni kaamata ana heuna raa, ana setau ku matatoru. Te henua e illoa iaa Ia maa Ia se tama Joseph.
Joseph te tama Heli.
24 Heli te tama Mattat,
Mattat te tama Levi,
Levi te tama Melkai,
Melkai te tama Janai,
Janai te tama Joseph,
25 Joseph te tama Matataias,
Matataias te tama Amos,
Amos te tama Nahum,
Nahum te tama Esli,
Esli te tama Nagai,
26 Nagai te tama Meiat,
Meiat te tama Matataias,
Matataias te tama Semein,
Semein te tama Josek,
Josek te tama Joda,
27 Joda te tama Joanan,
Joanan te tama Risa,
Risa te tama Serubabel,
Serubabel te tama Shealtiel,
Shealtiel te tama Neri,
28 Neri te tama Melkai,
Melkai te tama Adi,
Adi te tama Kosam,
Kosam te tama Elmadam,
Elmadam te tama Er,
29 Er te tama Joshua,
Joshua te tama Elieser,
Elieser te tama Jorim,
Jorim te tama Mattat,
Mattat te tama Levi,
30 Levi te tama Simeon,
Simeon te tama Judah,
Judah te tama Joseph,
Joseph te tama Jonam,
Jonam te tama Eliakim,
31 Eliakim te tama Melea,
Melea te tama Menna,
Menna te tama Matataa,
Matataa te tama Nathan,
Nathan te tama David,
32 David te tama Jesi,
Jesi te tama Obed,
Obed te tama Boaz,
Boaz te tama Salmon,
Salmon te tama Naason,
33 Naason te tama Aminadab,
Aminadab te tama Admin,
Admin te tama Arni
Arni te tama Hezron,
Hezron te tama Peres,
Peres te tama Judah,
34 Judah te tama Jacob,
Jacob te tama Isaac,
Isaac te tama Abraham,
Abraham te tama Tera,
Tera te tama Nahor,
35 Nahor te tama Serug,
Serug te tama Ruu,
Ruu te tama Peleg,
Peleg te tama Eber,
Eber te tama Shela,
36 Shela te tama Kainan,
Kainan te tama Arpaxad,
Arpaxad te tama Shem,
Shem te tama Noah,
Noah te tama Lamek,
37 Lamek te tama Metusela,
Metusela te tama Enoch,
Enoch te tama Jared,
Jared te tama Mahalalial,
Mahalalial te tama Kainan,
38 Kainan te tama Enos,
Enos te tama Seth,
Seth te tama Adam,
Adam te tama TeAtua.

3.6 Is 40.3-5 (LXX)

3.7 Mt 12.34; 23.33

3.8 Jn 8.33

3.9 Mt 7.19

3.12 Lk 7.29

3.20 Mt 14.3,4; Mk 6.17,18

3.22 Gen 22.2; Ps 2.7; Is 42.1; Mt 3.17; Mk 1.11; Lk 9.35