15
Naa akonaki naa tippuna
(Mk 7.1-13)
E mee naa Faarisi ma naa tisa naa Loo ni oo ake i Jerusalem no vasiri ake ki Jesus, “Ai oo disaipol raa see tautari ai ki naa taratara ni kaumai naa tippuna taatou imua? Ai laatou e kkai ai ma naa rima e kerekkere laatou?”
Jesus ki hakaahe ake, “Ai naa Loo TeAtua raa e tiiake ai kootou no ffuri kootou no tautari ki naa tino akonaki kootou? TeAtua e taratara peelaa, ‘Hakannoo ki naa tammana ma naa tinna kootou,’ aa e taratara hoki peelaa, ‘Ttama e mee hakallika tana tamana ma tana tinna raa ki taia ki mate.’ Ex 20.12; 21.17; Deut 5.16; Lev 20.9 Tevana iaa kootou e akonaki aaraa tama ma ki mee se tama e taratara ake peelaa ki tana tamana ma tana tinna, ‘Naa mee koorua e lavaa te kauatu nau ma ki tokonaki ki koorua raa, teenaa ni mee TeAtua.’ Teenaa te tama naa ku haia kootou ki seai ana vana ki mee ma ki kauatu naa mee raa ki ana maatua. I te ara nei raa, naa taratara TeAtua raa ku tiiake kootou, teenaa ki lavaa kootou te tautari ki naa tino akonaki kootou. Naa tama e kaikailua! Isaiah ni taratara tonu iloo i ana taratara ni sissii i tana laupepa i kootou:
TeAtua e mee maa, ‘Naa tama nei e lotu mai koi ki naa maaisu laatou,
aa naa manava laatou iaa e mmao haaeo iloo i aa nau.
Naa tama naa e lotu huri koi,
i laatou e tautari are ki naa loo naa tamavare,
ka hai maa teenaa ko naa Loo TeAtua!’ ” Is 29.13 (LXX)
Naa mee e mee te tama ki kerekere
(Mk 7.14-23)
10 Ki oti raa Jesus ku kannaake ki naa tama raa ki oo ake, teenaa a Ia ki mee ake, “Kootou hakannoo mai aa kootou mee ki illoa kootou i te mee nei! 11 Naa mee te tama e ppono ki loto tana pukua raa see lavaa te mee te tama ki kerekere i te vasi naa Loo. Teelaa ko naa mee are e oo iho ki taha tana pukua raa e mee te tama naa no kerekere.”
12 Teenaa ooake iloo naa disaipol raa no mee ake ki Jesus, “Koe e iloa maa naa Faarisi raa ni lloto iloo i oo taratara ni mee?”
13 Jesus ki mee ake, “Naa laakau katoo teelaa ni see toria taku Tamana raa ma ki utania. 14 Kootou ki see mannatu i naa taratara naa Faarisi naa. Naa tama naa e ssau koi ma ko naa tama e ppuni naa karamata e hakattaki telaa tama e ppuni hoki ana karamata, teenaa te takarua naa ma ki maaoha hakapaa ki loto te rua.” Lk 6.39
15 Teenaa ki taratara ake Peter, “Hakaari mai te hakataakoto te parapol naa.”
16 Araa Jesus ku mee ake, “E aa? Kootou hoki ku vvare pee ko naa tama naa, anii? 17 Kootou see illoa maa te mee te tama e ppono ki loto tana pukua raa e hanotonu ki loto tana koopuu aa ki oti ku au ki taha tana haitino? 18 Aa naa mee e oo iho i te pukua te tama raa iaa e oo iho i tana hatumanava. Teenaa ko naa mee e mee te ora te tama ki kerekere. Mt 12.34 19 I te aa, naa mannatu e hakallika raa e ssura iho i te hatumanava te tama; te tama naa e usuhia ki taa tama, ki see noho tonu ki tana aavana, ki hai huri, kailaarao, ki taratara hakareeresi, aa ki taratara hakallika i telaa tama. 20 Teenei ko naa mee teelaa e mee te tama ki kerekere. Tevana iaa te tama raa see kerekere maa iaa ia e kai aa see huihui ana rima.”
Te ffine e taaohi manava i Jesus
(Mk 7.24-30)
21 Jesus ni masike i te kina naa no hano iloo ki te matakaaina e taupiri atu ki Tyre ma Saidon. 22 Te ffine tokotasi e noho i te matakaaina naa ni hanake kiaa Ia no tani ake, “Te mokopuna David nei, aroha iaa nau! Taku tamariki ffine raa e uruhia te tipua; a ia e meemee ffaaeo iloo.”
23 Jesus ni see hai taratara ni mee ake ki te ffine naa, teenaa ooatu iloo ana disaipol raa no mee ake ki Jesus, “Heunatia te ffine naa ki hano! Ttama naa e sare tanitani koi vaamuri taatou.”
24 Araa Jesus ku vanaake, “Nau ni heunatia mai TeAtua ki au nau no tokonaki ki naa tama i te kanohenua Israel teelaa e mee pee ko naa manu ssiri.”
25 Teenaa ki hanake te ffine raa no tuu ki ana turi imua Jesus no mee ake, “TeAriki, tokonaki mai kiaa nau.”
26 Araa vanaake iloo Jesus “Te mee raa see tonu ma naa kaikai naa tamalliki raa e toa no kauake ki kkai naa poi.”
27 Te ffine raa ki mee ake, “E tonu, TeAriki. Tevana iaa naa poi raa hoki e kkai naa kaikai e ttoe e maaoha i te teevoo naa hakamau laatou.”
28 Teenaa ki mee ake Jesus kiaa ia, “Koe se ffine e haimahi too hakataakoto i TeAtua! Too tamariki ffine naa ma ki taukareka.” Teenaa te tamariki te ffine naa ni taukareka i te saaita naa lokoi.
Jesus e haia a Ia te lopo tama e mmaki no taukalleka
29 Jesus ni masike i te kina naa no hano vaatai te Namo Galilee. A Ia ni hano no kake iloo ki aruna te tamaa mouna no noho ki laro. 30 E tammaki iloo naa tama ni oo atu ma naa tama see lavaa te sassare, naa tama e ppuni naa karamata laatou, naa tama e ppiko naa vae laatou, naa tama see lavaa te taratara, aa ma te kau maki hoki no hakannohoria imua Jesus. Teenaa naa tama naa ni haia Jesus no taukalleka. 31 Naa tama raa ni massaro iloo i naa tama ni see lavaa te taratara raa ku tarattara, naa tama ni ppiko naa vae laatou raa ku taukalleka, naa tama ni see lavaa te sassare raa ku sassare, aa naa tama ni see kkite raa ku kkite; naa tama naa ni hakannau katoo i te Atua Israel.
Jesus e haanai telaa kuturana tama e tammaki
(Mk 8.1-10)
32 Jesus ni aru ake ana disaipol raa no mee ake, “Nau e aroha i naa tama nei; naa tama nei ku llava iloo naa aso laatou e toru ni nnoho ma nau, aa teenei laatou ku see hai kaikai e kkai. Naa tama nei see lavaa nau te heunatia ki oo see kkai, i laatou ma ki poouri koi naa karamata laatou no ssina iloto te ara.”
33 Naa disaipol raa ki mee ake, “Taatou ma ki llave ni kaikai i hea i te kina see nohoria nei ki haanai naa tama nei?”
34 Teenaa ki vasiri ake Jesus ki laatou, “E hia naa haraoa e nnoho ma kootou?”
Naa tama naa ki mee ake, “Teenei ni haraoa e hitu aa ma naa tamaa ika.”
35 Teenaa mee ake iloo Jesus ki naa tama raa ki nnoho ki te kerekere. 36 Teenaa too iloo Ia naa haraoa e hitu naa no taku ki TeAtua. Ki oti raa, ttohi iloo naa haraoa raa no kauake ki ana disaipol raa ki vaevae atu ki naa tama. Araa oo iloo naa disaipol raa no vaevae naa haraoa raa ki naa tama. 37 Naa tama raa hakkaatoa ni kkai no pposu. Teenaa oo iloo naa disaipol raa no ffao ake naa kaikai naa tama naa ni ttoe; laatou raa ni kete e hitu ni ffao no ppii. 38 Te kooina katoo naa tama ni kkai i te kina naa e lava naa simata e haa. Teenaa ko naa taanata raa koi; naa haahine ma naa tamalliki raa see taaua.
39 Ki oti raa, heunatia iloo a Ia naa tama naa ka oo, a Ia iaa ku kake ki loto te poti raa no hano ki te matakaaina Magadan.

15.4 Ex 20.12; 21.17; Deut 5.16; Lev 20.9

15.9 Is 29.13 (LXX)

15.14 Lk 6.39

15.18 Mt 12.34