22
Naa hakamau naa Jew raa e sessee ara seemuu ki taia Jesus
(Mt 26.1-5; Mk 14.1-2; Jn 11.45-53)
Te ssao te Kaikai te Haraoa See hai Iis raa ku taupiri, teenaa ko te Kaikai e ttapa ma ko te Pasova. Ex 12.1-27 Naa maatua hakamaatua ma naa tisa naa Loo raa ni sessee ara seemuu ki taia Jesus, teenaa i laatou e mattaku maa te henua ma ki ffuri ake ki laatou.
Judas e hakaari ake Jesus ki naa tama hakamaatua naa Jew
(Mt 26.14-16; Mk 14.10-11)
Teenaa te tama tokotasi i te taka sinahuru maa ttakarua disaipol Jesus raa, tana inoa ko Judas Iscariot, ku tauria Satan. Judas ni hano no taratara ake ki naa maatua hakamaatua aa ma naa hakamau naa wasi te Hare Tapu maa ia ma ki hakaari ake Jesus ki laatou. Naa tama naa ni fiaffia, teenaa mee ake iloo maa Judas ma ki tauia laatou ki naa mane. Judas ni hiihai ki te vana naa tama naa e mee ake, teenaa tokatoka iloo ia se ara ki taakina ake ia Jesus ki naa tama naa, i te saaita te henua see nnoho ma Ia.
Te Kaikai te Pasova
(Mt 26.17-25; Mk 14.12-21; Jn 13.21-30)
Te aso te Kaikai te Haraoa See hai Iis raa ku tae, teenaa ko te saaita naa sukua sipsip te Pasova raa ku mee ki taa. Jesus ni kannaatia a Ia Peter ma John no taratara ake peelaa, “Koorua oo no mee mai hakaoti te kaikai te Pasova ki oo taatou no kkai hakapaa.”
Te takarua raa ki vasiri ake, “Maaua ki oo no mee mai te kaikai naa i hea?”
Jesus ki mee ake ki laaua, 10 “Te saaita koorua e uru atu ki loto Jerusalem, koorua ma ki ttiri te tanata e amo te huaarani vai. Teenaa koorua ku oo atu vaamuri te tanata naa ki tana hare e hano, 11 aa koorua ku mee ake ki te tama e mee tana hare: ‘Te tisa raa e vasiri ki iloa Ia i tana kina ma ki kai te kaikai te Pasova ma ana disaipol.’ 12 Te tanata naa ma ki hakaari atu te kina e moemoe e tuu ki aruna i te hare naa. Naa mee hakkaatoa koorua e ssee raa ma ki takkoto i te kina naa, teenaa koorua ku mee mai hakaoti naa kaikai taatou, i taatou ma ki kkai i te kina naa.”
13 Te takarua raa ni oo no kkite i naa takkoto mai naa mee raa pee ko naa taratara ake Jesus ki laaua. Teenaa penapena hakaoti iloo laaua te kaikai te Pasova.
Te kaikai hakaoti TeAriki
(Mt 26.26-30; Mk 14.22-26; 1 Cor 11.23-25)
14 Te saaita te mee raa ku tae ki kkai laatou te kaikai te Pasova raa, Jesus ni hano no noho ma ana aposol i te kina e kaikkai naa. 15 Teenaa mee ake iloo ki ana aposol, “Nau ni hiihai iloo maa nau ki kai te kaikai te Pasova nei ma kootou, i aa nau seki hakallono isu are! 16 Iaa nau e vanaatu ki kootou, nau ma ki see kai hoki te kaikai nei imuri, teenaa ki tae iloo ki te saaita TeAtua ma ki hakaari te hakataakoto maaoni te mee nei i tana Nohorana.”
17 Jesus ki too te kap raa no taku ki TeAtua, teenaa taratara ake iloo ki ana disaipol, “Kootou too te kap nei aa kootou ku unu. 18 Nau e vanaatu ki kootou, nau ma ki see unu hoki te wain nei, ki tae iloo ki te saaita te Nohorana TeAtua e tae mai.”
19 Araa Jesus ku too te haraoa raa no taku ki TeAtua, teenaa ttohi iloo te haraoa raa no kauake ki laatou ka mee ake peelaa, “Teenei ko taku haitino, e hookii atu maa kootou. Kootou kkai no mannatu mai kiaa nau.” 20 I te ara raa hoki, Jesus ki kauake te kap raa ki laatou i te saaita laatou ni oti te kkai. A Ia ki mee ake, “Te kap nei e takoto ma ko te purepure TeAtua e tuku maa te ssao nei, teenei e ttino ki taku ttoo ma ki pesi maa kootou. Jer 31.31-34
21 “Tevana iaa te tama teelaa ma ki taakina mai a ia naa tama e lotoffaaeo iaa nau no tauhia nau raa, teenei e noho ka kai ma nau. Ps 41.9 22 Ttama te Henua raa ma ki mate, i teenaa ko te hakataakoto TeAtua. Tevana iaa nau e aroha iloo i te tama ma ki taakina mai a ia naa tama e lotoffaaeo iaa nau raa no tauhia nau. Te tama naa ma ki haia hakallikaina iloo!”
23 Teenaa ki nnoho naa disaipol raa no vasirisiri ki laatou soko laatou, maa teelaa ko ai te tama i laatou ma ki mee tana vana naa.
Te tiputipu te tama e haia ma se hakamau
(Mt 20.25-26; Mk 10.42-43)
24 Teenaa kaamata iloo naa disaipol naa te hakatauttau soko laatou, maa ko ai te tama e hakamaatua i laatou. Mt 18.1; Mk 9.34; Lk 9.46 25 Jesus ki mee ake ki laatou, “Naa tuku naa kanohenua i te maarama nei e meemee hakatannata i naa nnoho laatou maa ni tuku i naa kanohenua laatou, teenaa naa tama naa e fiffai maa laatou ki taapaa te henua ma ni ‘Tuku Kaimallie.’ Mt 20.25-27; Mk 10.42-44 26 Kootou iaa ki see mee peenaa. Te tama e hakamaatua i kootou raa, ki sosorina ma se tamavare, aa te hakamau i kootou raa, ki mee pee ko naa tama e heheuna maa telaa tama. Mt 23.11; Mk 9.35 27 Ko ai te tama e mee ma se tama hakamaatua i te tama e noho ki kai aa ma te tama e tattaa naa kaikai? Teenaa kootou e illoa maa teelaa ko te tama e noho ki kai raa ko te tama hakamaatua i laaua. Nau iaa see mee peenaa ki kootou; nau nei e heheuna i kootou. Jn 13.12-15
28 “Kootou nei ni ttaka mai iloo ma nau i aku saaita ni ttiri i te kau haaeo. 29 Kootou ma ki hakanohoria a nau ma ni tuku, e mee pee ko nau ni hakanohoria taku Tamana ma se tuku. 30 Taatou ma ki nnoho no kkai ka unu hakapaa i taku Nohorana, aa kootou ma ki nnoho i naa nohonoho maatua ka mee ma ni tuku i naa noho e sinahuru maa rua i Israel. Mt 19.28
Jesus e taratara i Peter
(Mt 26.31-35; Mk 14.27-31; Jn 13.36-38)
31 “Simon. Hakannoo mai! Satan ku oti te mee ake ki TeAtua ki tiiake ia ki haaiteria kootou, e mee pee ko naa hiri te tama raa naa hua naa wit i naa penu laatou. 32 Tevana iaa nau ku oti te taku ki TeAtua ki saapai atu kiaa koe, ki see huri sara too manava iaa nau. Aa too saaita e ahe no huri mai too manava kiaa nau raa, koe ku tokonaki ake ki oo taaina.”
33 Peter ki mee ake, “TeAriki, nau e lavaa te hano no karapusi ma koe aa nau e lavaa te mate ma koe!”
34 Jesus ki mee ake, “Peter, nau e vanaatu kiaa koe, te saaita te moa te tahaata seki tani raa, koe ma ki mee oo saaita iloo e toru maa koe see iloa iaa nau.”
Naa vana ma ki ssura imuri
35 Ki oti raa Jesus ku mee ake ki ana disaipol, “Te saaita kootou ni heunatia a nau ki oo raa, nau ni vanaatu ki see ppiki ni mane, ni paeke hekau, aa ni taka ma kootou. E aa, kootou ni hai mee peelaa hoki ni ssee?”
Naa tama naa ki mee ake, “Seai iloo.” Mt 10.9,10; Mk 6.8,9; Lk 9.3; 10.4
36 Jesus ki mee ake, “I te saaita nei, kootou ki too naa mane aa ma naa paeke hekau kootou, aa ki mee kootou see hai komu taa tama, kootou ku kauake naa hekau kootou ki tauia aaraa tama, aa kootou ku taavi ni komu taa tama maa kootou. 37 Te Laupepa Tapu raa e sissii peelaa, ‘Te henua e hai maa Ttama naa e hai hoki i naa tama haisara.’ Teenaa naa taratara e taratara iaa nau nei ma ki ttino kiaa nau.” Is 53.12
38 Naa disaipol raa ki mee ake, “TeAriki! Ttoka mai! Teenei naa komu taa tama e lua.”
Teenaa ki mee ake Jesus, “Tuku peenaa naa taratara naa!”
Jesus e taku i aruna te Mouna naa Oliv
(Mt 26.36-46; Mk 14.32-42)
39 Jesus ni masike i Jerusalem no hano ma ana disaipol raa ki te Mouna naa Oliv, pee ko naa saaita hakkaatoa. 40 I te saaita laatou ni ttae atu ki te kina naa raa, Jesus ki mee ake ki ana disaipol, “Kootou taku ki tokonaki atu TeAtua, ki see usuhia kootou ni vana hakallika.”
41 Teenaa hakataha iloo Ia i naa tama naa no tuu ki ana turi ka taku, 42 “Tamana, ki mee koe e hiihai, koe ku mee ki see hakallono isu nau. Tevana iaa see mee maa koe ki tuku mai ki taku hiihai, nau ma ki tuku koi ki too hiihai.” 43 Teenaa te ensol tokotasi i te lani ni tuu ake no saapai ake kiaa Ia. 44 Te manava Jesus ni hakallika hakaoti i naa vana ma ki ssura iaa Ia, teenaa a Ia ni tani ka taku hakappuru iloo; tana kahota ni llohi maa ni puku ttoo ki te kerekere.
45 I te saaita Jesus ni oti te taku raa, masike iloo Ia no ahe ki ana disaipol. A ia ni hanatu no kite iloo i naa mmoe mannuu naa tama naa, e naennae i te hakallika naa manava laatou i naa taratara Jesus ni mee ake. 46 Jesus ki mee ake ki laatou, “Kootou e mmoe ki aa? Massike aa kootou ku taku ki see usuhia kootou naa vana e hakallika.”
Jesus ku tauhia
(Mt 26.47-56; Mk 14.43-50; Jn 18.3-11)
47 Te saaita Jesus koi taratara raa, te kuturana tama raa ku ttae ake, teenaa e taakina ake Judas, te tama tokotasi i te taka sinahuru maa ttakarua disaipol Jesus. A ia ni sare ake no mee ma ki vaisoni ia ki Jesus. 48 Teenaa ki mee ake Jesus kiaa ia, “Judas, teenei koe e vaisoni ma ki hakailotia Ttama te Henua raa ki naa tama hakamaatua naa Jew?”
49 Te saaita naa disaipol Jesus raa ni kkite i te vana ku mee ki sura naa raa, laatou ki mee ake ki Jesus, “TeAriki, maatou ki hetaa ma naa komu maatou?” 50 Te disaipol tokotasi ni huri atu no tuutia iloo te kautarina hakamaatau te poe te Maatua Hakamau raa no motu.
51 Teenaa ki mee ake Jesus, “Ku lava peenaa!” Jesus ki kkapa atu ki te kautarina te tanata naa no haia iloo no taukareka.
52 Ki oti raa Jesus ku mee ake ki naa maatua hakamaatua, naa hakamau naa wasi te Hare Tapu, aa ma naa tama hakamaatua naa Jew teelaa ni oo ake no mee ma ki tauhia Ia, “Ai kootou e oomai ai ma naa komu aa ma naa laakau pee ko nau se tama e hakallika? 53 I te kau aso hakkaatoa raa, nau e noho peenaa ma kootou i te Hare Tapu, tevana iaa nau ni see tauhia kootou. Aa teenei are te ssao kootou e mee naa vana kootou naa; te ssao naa mahi te poouri raa e heheuna.” Lk 19.47; 21.37
Peter e huu maa ia see iloa i Jesus
(Mt 26.57-58,69-75; Mk 14.53-54,66-72; Jn 18.12-18,25-27)
54 Jesus ni tauhia laatou no taakina iloo ki te hare te Maatua Hakamau; Peter ni hanake vaamuri, tevana iaa a ia ni see hakataupiri ake ki Jesus. 55 Teelaa se ahi raa e kkaa i te mataahare te hare naa, aa naa tama raa e nnoho aareha ki see makallii laatou. Teenaa Peter ni hanatu no noho iloo ma naa tama naa. 56 Te ffine tokotasi e heheuna poe i te hare raa ni kite i Peter e noho i te kina te ahi. Teenaa ttoka hakaraaoi iloo a ia ki mate ia i Peter, araa mee ake iloo peelaa ki naa tama i te kina naa, “Te tanata nei se tama e taka hoki ma Jesus!”
57 Tevana iaa Peter ni huu no mee ake peelaa, “Te ffine nei, nau see iloa i te tama naa!”
58 Seai se saaita raa telaa tama ku kite iaa ia no mee ake, “Koe hoki se tama i naa tama naa!”
Peter ki mee ake, “Seai, nau see hai i naa tama naa!”
59 Ku rooroa ake hakamaarie raa, te laa tanata hoki ku hanake no ppura peelaa, “Se vana maaoni iloo, ttama nei ni taka ma Jesus. Teenei se tama i Galilee!”
60 Peter ki mee ake, “Nau see iloa i too mee e taratara mai naa!”
I te saaita Peter koi taratara raa, te manu te tahaata raa ku tani. 61 TeAriki ni karopa no ttoka tonu iloo ki Peter, teenaa ki maanatu ake Peter ki naa taratara TeAriki ni mee ake: “Saaita te manu te tahaata seki tani raa, koe ma ki mee oo saaita iloo e toru maa koe see iloa iaa nau.” 62 Teenaa sare tani iloo Peter ka hano ki haho.
Jesus e hakalillia naa wasi te Hare Tapu
(Mt 26.67-68; Mk 14.65)
63 Naa wasi e roorosi i Jesus raa ni kaamata te hakalillii ka saru iaa Ia. 64 Teenaa naa karamata Jesus ni saisaitia laatou ki see kite, araa vasirisiri ake iloo peelaa, “Hakaari mai! Ko ai te tama e lliki iaa koe?” 65 Naa tama naa ni ffuri atu hoki no kauatu te kau saakiri kiaa Ia.
Jesus imua naa tama hakamaatua naa Jew
(Mt 26.59-66; Mk 14.55-64; Jn 18.19-24)
66 I te tahaata raa, naa tama hakamaatua naa Jew raa ni kkutu hakapaa, teenaa ko laatou ma naa maatua hakamaatua raa aa ma naa tisa naa Loo. Jesus ni taakina atu no hakatuuria imua naa tama naa. 67 Naa tama naa ki vasiri ake, “Taratara mai ki maatou. Koe naa ko te Mesaea?”
Teenaa ki hakaahe ake Jesus, “Ki mee maa nau e taratara atu maa nau ko te Mesaea raa, kootou ma ki see hakannoo iaa nau; 68 aa ki mee maa nau e vasiri se vana ki kootou raa, kootou ma ki see lavaa te hakaahe mai se taratara ma kootou. 69 Teenaa, e kaamata i te saaita nei raa, Ttama te Henua raa ma ki noho i te vasi hakamaatau TeAtua Haimahi.”
70 Teenaa ki hakatoo atu naa tama naa hakkaatoa no vasiri ake kiaa Ia, “Aa teenei koe ku taratara maa koe naa ko Ttama TeAtua?”
Jesus ki mee ake, “Teenaa kootou e mee mai naa.”
71 Teenaa ki taratara naa tama naa peelaa, “Taatou ku see mee ma ki taratara mai se tama peelaa maa ni taratara ttama nei e hai! Taatou soko taatou iloo ku llono i tana tino maaisu!”

22.1 Ex 12.1-27

22.20 Jer 31.31-34

22.21 Ps 41.9

22.24 Mt 18.1; Mk 9.34; Lk 9.46

22.25 Mt 20.25-27; Mk 10.42-44

22.26 Mt 23.11; Mk 9.35

22.27 Jn 13.12-15

22.30 Mt 19.28

22.35 Mt 10.9,10; Mk 6.8,9; Lk 9.3; 10.4

22.37 Is 53.12

22.53 Lk 19.47; 21.37