27
Jesus ku toa kimua Pilate
(Mk 15.1; Lk 23.1-2; Jn 18.28-32)
I te tahaata raa, naa maatua hakamaatua aa ma naa tama hakamaatua naa Jew raa ni taratara hakapaa ki tukua laatou Jesus ki mate. Teenaa saisaitia iloo laatou naa rima Jesus ki naa seni raa no taakina ki Pilate, te hakamau te kaaman Rome e roorosi i te kina naa.
Te mate Judas
(Acts 1.18-19)
I te saaita Judas, te tama ni taakina ake ia naa hakamau no tauhia Jesus, ni lono maa Jesus ku tukua ki taia raa, a ia ki too naa mane siliva e mata toru raa no hakaahea ake ki naa maatua hakamaatua raa ma naa tama hakamaatua naa Jew. Teenaa a ia ni mee ake ki laatou, “Nau ni hakasara taku vana i TeAtua; nau ni mee taku vana hakallika ki te tama ni seai iloo tana sara, aa teenei ttama naa ku mee ki taia ki mate!”
Naa tama naa ki mee ake kiaa ia, “Te mee naa e aa i maatou? Teenaa se vana aau ni ssee soko kkoe.”
Teenaa huri atu iloo Judas no pesi atu naa mane siliva raa ki loto te Hare Tapu, araa hano iloo no llava ua soko ia.
Naa maatua hakamaatua raa ni too naa mane naa ka taratara peelaa, “Naa mane nei see lavaa taatou te tukua hakapaa ma naa mane te Hare Tapu, i naa Loo taatou raa e ppui te mee nei. I te aa, i teenei ni mane ni taavi te tama ki mate.” Teenaa tuku iloo laatou taratara ki too laatou naa mane naa no tauia te kerekere e ttapa ma ko te Kerekere te Ppota, ki mee ma se kava naa horau. Teenaa ko te vana te kerekere naa e taapaa ma ko ‘te Kerekere te Ttoo’ i naa aso nei. Acts 1.18-19
Teenaa naa taratara TeAtua ni tarataraina Jeremiah raa ni ttino maaoni:
“Naa tama naa ni too te mata toru mane siliva, te kooina te kanohenua Israel ni tuku ki taavi ki taia te tama naa ki mate,
10 no taavi te kerekere te ppota,
ki tautari ki naa taratara TeAtua ni kaumai kiaa nau.” Zech 11.12-13
Pilate e vasiria a ia Jesus
(Mk 15.2-5; Lk 23.3-5; Jn 18.33-38)
11 I te saaita naa raa, Jesus e tuu i mua Pilate, te hakamau te kaaman Rome. Teenaa Pilate ki vasiri ake kiaa Ia, “Koe naa ko te tuku naa Jew?”
Jesus ki hakaahe ake, “Teenaa koe e mee mai naa.” 12 Tevana iaa i te saaita Pilate ni kauake naa taratara naa maatua hakamaatua aa ma naa tama hakamaatua naa Jew e mee iaa Ia raa, Jesus ni tuu seemuu koi.
13 Teenaa ki mee ake Pilate kiaa Ia, “Koe see lono i naa taratara hakallika naa tama naa iaa koe?”
14 Tevana iaa Jesus ni seai iloo se taratara ni hakaahe atu, teenaa ni oho ai te hakamau naa.
Jesus ku tukua ki taia ki mate
(Mk 15.6-15; Lk 23.13-25; Jn 18.39—19.16)
15 I naa setau hakkaatoa, i te ssao te Kaikai te Pasova raa, Pilate maraa e ffana se karapusi tokotasi; se tama e hiihai ai naa Jew ki hanaa. 16 Te saaita naa raa, teelaa se karapusi tokotasi e ilotia te henua hakkaatoa, tana inoa ko Barabas. 17 Teenaa i te saaita te henua ni kkutu ake raa, Pilate ni vasiri ake ki laatou, “Ko ai te karapusi kootou e fiffai maa nau ki ffana no kauatu ki kootou? Kootou e fiffai ki kauatu nau Jesus Barabas? Seai? Nau ki kauatu Jesus, te tama e ttapa ma ko te Mesaea?” 18 Pilate ni iloa maa Jesus ni hookina ake naa tama hakamaatua naa Jew raa i laatou ni manava haaeo iaa Ia.
19 I te saaita Pilate ni noho i tana kina e hakannoo ki naa koti raa, tana aavana raa ni kkave ake tana taratara peelaa: “Koe seai too vana e mee ki te tama see hai sara naa; nau ni miti hakallika iloo i te tama naa i te poo.”
20 Naa maatua hakamaatua ma naa tama hakamaatua naa Jew raa ni usuhia laatou naa tama e kkutu i te kina naa ki vanaake ki Pilate ki hanaa Barabas aa ku tukua Jesus ki mate. 21 Teenaa Pilate ki vasiri ake ki naa tama, “Ko ai te tama i te takarua nei ki hanaa atu ki kootou?”
Naa tama raa ki varo ake, “Hanaa mai Barabas.”
22 Araa Pilate ku vasiri ake, “Kootou e fiffai maa te tama e taapaa kootou ma se tuku naa Jew nei ki haia a nau peehea?”
Naa tama naa ki varo atu, “Tuukia ttama naa ki te kros!”
23 Araa Pilate ku vasiri ake hoki, “Aiaa? Teenei se ssara peehea ttama nei ni mee?”
Naa tama naa ni tanitani varo atu vaaruna iloo, “Tuukia ttama naa ki te kros!”
24 I te saaita Pilate ni kite maa naa tama raa ma ki see lavaa iloo te hakannoo, ka massike te henua no hetaa huri raa, a ia ki huihui ana rima i mua naa karamata naa tama raa hakkaatoa ka taratara ake ki laatou, “Kootou see tuku mai te ssara te tama nei kiaa nau. Teenei ni vana kootou e mee soko kootou!” Deut 21.6-9
25 Te henua hakkaatoa ni hakatoo atu peelaa, “Tuku mai te ssara ttama naa ki maatou ma naa tamalliki maatou!”
26 Teenaa Pilate ki tiiake atu Barabas ki naa tama naa; a ia iaa ku vanaake ki ana soldia raa ki sarua Jesus aa ku taakina no tuukia ki te kros.
Naa soldia raa e tautaussua i Jesus
(Mk 15.16-20; Jn 19.2-3)
27 Jesus ni taakina naa soldia Pilate raa ki loto te hare Pilate, teenaa kkutu atu hakkaatoa naa soldia raa i ana vasi. 28 Naa tama naa ni hanaa laatou naa kkahu Jesus raa no hakao ake te kkahu e mmea kiaa Ia. 29 Teenaa penapena iloo laatou hau ki te laakau tuitui no hakaoria ki tana pisouru, aa te tokotoko raa e hakappikitia laatou ki tana rima; araa ttuu iloo ki naa turi laatou no taratara taussua kiaa Ia, “Te Ttuku naa Jew!” 30 Naa tama naa ni ffuri atu no sasaavarea Ia, araa too iloo te laakau raa no lliki ki tana pisouru. 31 Te saaita naa tama naa ni oti te tautausuaina laatou Jesus raa, uiia iloo laatou te kahu maatua raa no hakao atu hoki ana kkahu raa kiaa ia. Teenaa taakina iloo laatou ki toa no tuukia ki te kros.
Jesus ku tuukia ki te kros
(Mk 15.21-32; Lk 23.26-43; Jn 19.17-27)
32 I te ara raa, naa tama naa ni ttiri te tanata haka Sairin, tana inoa ko Simon. Teenaa tauhia iloo laatou te tama naa no haia ki amo ake te kros Jesus. 33 Naa tama naa ni oo no ttae ki te kina e ttapa ma ko Golgota, teenaa ko te taratara e mee maa, ‘Te Kina te Ivi te Pisouru Tama’. 34 I te kina naa raa, naa soldia raa ni mee ma ki kauatu te wain e hakauru ma te marasini e mmara, araa nei Jesus ni see unumia a Ia te wain naa i tana saaita ni oti te mmitia a Ia. Ps 69.21
35 Araa teenaa, tuukia iloo laatou Jesus ki te kros ka mee laatou taffao ki naa tamaa hatu ki vaaea laatou ana hekau ni hakao. Ps 22.18 36 Ki oti raa nnoho iloo naa tama naa ka roorosi kiaa Ia. 37 Naa taratara nei ni sissia laatou ki te ppaa no tuukia ki aruna tana kros: “TEENEI KO JESUS, TE TUKU NAA JEW.” 38 Teenaa tuukia iloo laatou te takarua e kailallao i naa vasi Jesus; te tama i tana maatau, aa telaa tama i tana maavii.
39 Naa tama ni llaka ake vaararo no ttoka atu i naa tautau mai Jesus raa ni ffuri atu no mee naa taratara hakallika laatou i Jesus: Ps 22.7; 109.25 40 “Koe ni mee maa te Hare Tapu nei ma ki seua a koe aa ku hakatuuria hoki koe iloto naa aso e toru! Hakasao soko kkoe ki mee maa koe ko te Tama TeAtua! Kau ki laro te kros!” Mt 26.61; Jn 2.19
41 Naa maatua hakamaatua ma naa tisa naa Loo, aa ma naa tama hakamaatua naa Jew raa ni hakaere katoo iaa Ia peelaa, 42 “Aaraa tama ni hakassaoria a ia, aa tana tino iaa see lavaa te hakasao soko ia! E aa? Teenei seai ko te tuku Israel? Ki mee maa ia e au ki laro i te kros i te saaita nei raa, teenaa maatou ma ki illoa maa ia se tuku maaoni! 43 A Ia e taaohi manava i TeAtua aa e hai maa ia ko te Tama TeAtua. Aa teenei taatou ku mmata ki mee maa TeAtua ma ki au no hakasaoria ia!” Ps 22.8
44 Naa tama kailallao teelaa ni tuukia hakapaa ma Jesus raa ni ffuri atu hoki no sasaakiria Ia.
Te mate Jesus
(Mk 15.33-41; Lk 23.44-49; Jn 19.28-30)
45 Te saaita te mee raa ni tae ki te laaraatea raa* telaaraatea: teenaa te saaita te peeloo te kkai, te henua ni poouri no tae iloo ki te ttoru i te laasuru. 46 I te ttoru te laasuru raa, Jesus ni tanitani varo peelaa, “Eli, Eli, lema sabaktani?” te taratara e mee maa, “Taku Atua, taku Atua, nau ni tiiake ai koe?” Ps 22.1
47 Naa tama ni ttuu ka llono i ana tanitani varo raa ni taratara peelaa, “Te tama naa e kakannaa ki Elijah!” 48 Teenaa tere ake iloo te tama tokotasi i laatou no hakapara te tapaa maro raa ki te wain e mmara no saisai ki te mata te laakau. Teenaa usu atu iloo ki naa maaisu Jesus ki unu. Ps 69.21
49 Naa tama e ttuu i te kina naa ki mee ake, “Ttari ki mmata taatou ma ki mee ma Elijah e au no hakasaoria ttama nei!”
50 Teenaa Jesus ki kappisi hoki ana varo no pesi tana maanava hakaoti.
51 Te maro e tautau iloto te Hare Tapu raa ni saaea iloto ttonu, e kaamata mai i aruna no hakasopo ki laro. Te kerekere raa ni rue, naa hatupaa ni maffaa, Ex 26.31-33 52 naa taaruma raa ni kareva ka ttuu tallaki, aa te lopo tama TeAtua teelaa ni mmate raa ni hakamassikeria no ora. 53 Naa tama ni mmate raa ni massike mai i naa taaruma laatou, aa i te saaita Jesus ni hakamasikeria raa, naa tama naa ni oo ki te Henua e Tapu; te kina te lopo tama ni kkite laatou.
54 I te saaita te hakamau naa soldia aa ma naa soldia e ttuu maa ia raa ni llono i naa rue te mahuke, ka kkite hoki i naa vana ni ssura naa raa, naa tama naa ni mattaku hakallika iloo. Naa tama naa ni taratara peelaa, “Ttama nei maaoni ko te Tama TeAtua!”
55 E tammaki naa haahine ni ttuu ake i te kina naa; naa tama naa ni ttuu ake hakammao ka ttoka. Teenaa ko naa haahine ni oo ake hakapaa ma Jesus i Galilee ka tokonaki kiaa Ia. 56 E ffai iloto naa haahine naa raa, teelaa ko Mary Magdalene, Mary te tinna James laaua ma Joseph, aa ko te aavana Sebedii. Lk 8.2-3
Te haitino Jesus ku toa no tanumia
(Mk 15.42-47; Lk 23.50-56; Jn 19.38-42)
57 I te laasuru raa Joseph, te tama hai mee i Arimatia, ku tae ake; a ia naa se disaipol hoki Jesus. 58 Joseph ni hano ki Pilate no mee ake iaa ia e mee ma ki too te haitino Jesus. Teenaa vanaake iloo Pilate ki ana soldia raa ki kauake te haitino Jesus ki Joseph. 59 Teenaa hano iloo Joseph no too te haitino Jesus ni mmini ki te maro makkini hoou. 60 Araa toa iloo ia te haitino Jesus no ponotia ki loto tana kava ni keri hoou. Ki oti raa hakatipe atu iloo te hui te hatu raa no ppui i te mata te kava, araa hano iloo ki tana hare. 61 Mary Magdalene laaua ma te ffine e taapaa hoki maa ko Mary raa iaa ni nnoho i te kina naa ka ffuri atu ki te kava.
Naa wasi e roorosi te kava
62 I te ssoa te aso raa, teenaa ko te Sabat. Teenaa naa maatua hakamaatua ma naa Faarisi raa ni oo no mmata i Pilate no mee ake, 63 “Te hakamau nei, maatou e illoa maa i te saaita te tama e taratara kailaarao nei koi ora raa, a ia ni pesi tana taratara peelaa, ‘Nau ma ki hakamasikeria i te mate imuri naa aso e toru.’ Mt 16.21; 17.23; 20.19; Mk 8.31; 9.31; 10.33-34; Lk 9.22; 18.31-33 64 Heunatia oo soldia raa ki oo no roorosi hakaraaoi iloo i te kava ki lava iloo naa aso e toru, teenaa ki see lavaa ana disaipol raa te oo no huuina laatou te haitino te tama naa aa ku oo no hakaea ki te heuna maa te tama naa ni hakamasikeria i te mate. Teenaa naa taratara hakalellesi naa tama naa ma ki mee raa ma ki hakallika iaa i naa taratara te tama naa ni hai imua.”
65 Teenaa Pilate ki mee ake, “Kootou too ni wasi ka oo ma kootou, aa kootou ku mmata ki roorosi hakaraaoi iloo naa tama naa i te kava.”
66 Teenaa oo iloo naa tama naa no hakammau hakaraaoi iloo te kava raa ka tuku laatou hakailona, araa hakanoho iloo laatou naa wasi i te kava raa ki noho ka roorosi.

27.8 Acts 1.18-19

27.10 Zech 11.12-13

27.24 Deut 21.6-9

27.34 Ps 69.21

27.35 Ps 22.18

27.39 Ps 22.7; 109.25

27.40 Mt 26.61; Jn 2.19

27.43 Ps 22.8

*27.45 telaaraatea: teenaa te saaita te peeloo te kkai

27.46 Ps 22.1

27.48 Ps 69.21

27.51 Ex 26.31-33

27.56 Lk 8.2-3

27.63 Mt 16.21; 17.23; 20.19; Mk 8.31; 9.31; 10.33-34; Lk 9.22; 18.31-33