28
Jesus e hakamasikeria i te mate
(Mk 16.1-10; Lk 24.1-12; Jn 20.1-10)
I te saaita te aso te Sabat ni laka raa, Mary Magdalene laaua ma telaa ffine e ttapa hoki ma ko Mary raa ni oo no asi ki te kava. Te mahuke e lasi raa ni hakateki no rue i te saaita naa lokoi; teenaa te ensol TeAtua raa ni au i te lani no hakatipe iloo te hatu e ppui i te mata te kava raa hakavasi no noho ia i aruna. Te ensol naa ni hakasura ake pee ko naa kkemo te uila, aa ana hekau e hakao raa e makkini hua iloo. Naa soldia e roorosi i te kava naa ni ppore i naa mattaku laatou, teenaa naa tama naa ni mmoe pee ko naa tama ku mmate.
Te ensol raa ki mee ake ki naa haahine: “Koorua see mattaku. Nau e iloa i koorua e ssee i Jesus, te tama ni tuukia ki te kros. Ttama naa ku see moe i te kina nei; ttama naa ku oti te hakamasikeria i te mate, e mee pee ko Ia ni taratara. Koorua uru mai no mmata i tana kina ni moe. Aa koorua oo hakavave i te saaita nei lokoi no taratara ake peelaa ki ana disaipol, ‘Jesus ku oti te hakamasikeria i te mate. A Ia ku hano ki Galilee imua kootou; kootou ma ki llave iaa Ia i te kina naa!’ Hakamaarona lokoi ki aku taratara ni kauatu nei.”
Te takarua naa ni mee ma e mattaku, tevana iaa laaua ni fiaffia iloo i te vana laaua ni kkite naa. Teenaa massike iloo te takarua haahine naa i te kava no ffuro ki oo no taratara ake ki ana disaipol.
Ttakarua naa ni hakatekia i Jesus ku tuu ake imua laaua; Jesus ki mee ake, “Te aso taukareka.” Ttakarua naa ni oo atu kiaa Ia no taaohi iloo ki ana vae no lotu kiaa Ia. 10 Jesus ki mee ake, “Koorua see mattaku. Koorua oo no taratara ake ki aku taaina raa ki oo ki Galilee; nau ma ki mmata i laatou i te kina naa.”
Naa taratara naa soldia ni roorosi i te kava
11 I te saaita naa haahine naa ni ffuro ka oo raa, aaraa soldia teelaa ni roorosi i te kava raa ni ahe ki Jerusalem no taratara ake ki naa maatua hakamaatua raa i naa vana ni mee i-te kava. 12 Teenaa ki kkutu naa maatua hakamaatua ma naa tama hakamaatua naa Jew raa no taratara i te vana laatou ki mee; naa tama naa ni kauake te hui te mane ki naa soldia raa 13 no taratara ake peelaa, “Kootou oo no hakatere te lono raa maa naa disaipol Jesus raa ni oo atu i te poo no huuina tana haitino i te saaita kootou ni mmoe mannuu. 14 Ki mee maa te taratara nei e tae ki Pilate, kootou see mannatu, maatou ma ki taratara ake i kootou e taratara maaoni.”
15 Naa soldia raa ni too naa mane naa no mee iloo laatou vana naa. Aa teenaa ko te taratara e tere vaaroto naa Jew no tae mai ki te aso nei.
Jesus ku hakasura ake ki ana disaipol
(Mk 16.14-18; Lk 24.36-49; Jn 20.19-23; Acts 1.6-8)
16 Te sinahuru maa ttama tokotasi i naa disaipol Jesus raa ni oo ki te tamaa mouna i Galilee Jesus ni taratara ake ki laatou. Mt 26.32; Mk 14.28 17 I te saaita naa tama naa ni kkite i Jesus raa, laatou ni ffuri katoo no lotu kiaa Ia, niaaina maa aaraa tama i laatou ni mamannatu tammaki. 18 Jesus ni hakkuu atu ki laatou no mee ake, “Naa mahi katoo i te lani ma te kerekere nei ku oti katoo te uiia mai TeAtua kiaa nau. 19 Kootou oo ki naa kanohenua katoo iloto te maarama nei no hurisia naa manava naa tama naa ki tautari mai laatou kiaa nau. Hakaukau tapuria naa tama naa iloto te inoa te Tamana, te Tama TeAtua, aa iloto naa mahi TeAitu Tapu. Acts 1.8 20 Kootou akonaki atu naa tama naa ki illoa i aku taratara hakkaatoa ni kauatu. Teenaa nau ma ki ttaka hakapaa taatou no tae iloo ki te hakaoti te maarama nei.”

28.16 Mt 26.32; Mk 14.28

28.19 Acts 1.8