26
Jesus ku tarataraina ki taia
(Mk 14.1-2; Lk 22.1-2; Jn 11.45-53)
Te saaita Jesus ni oti te akonaki ake naa taratara nei hakkaatoa raa, a Ia ki mee ake ki ana disaipol, “Kootou e illoa maa iloto koi naa aso e-lua raa, teenaa ko te aso te Kaikai te Pasova, aa te Tama te Henua raa ma ki hookina ki naa tama raa ki tuukia ki te kros.” Ex 12.1-27
Teenaa naa maatua hakamaatua ma naa tama hakamaatua naa Jew raa ki kkutu hakapaa i te hare Kaiapas, te Maatua Hakamau, no taratara ki tauhia seemuuina laatou Jesus no taia ki mate. Naa tama naa ni tuku laatou taratara peelaa, “Taatou ki see tauhia taatou ttama naa i te ssao te kaikai, i naa tama raa ma ki ffuri mai no hakatautau ma taatou.”
Jesus e aamosia ki te kaakaa manoni i Bethany
(Mk 14.3-9; Jn 12.1-8)
Te saaita Jesus ni noho i Bethany raa, a Ia ni noho i te hare Simon, te tama ni laavea te leprosi i mua. I tana saaita ni noho ka kai raa, te ffine tokotasi ni uru ake ma te huaarani ‘alabaster’ e utu ki te kaakaa manoni e taavi mmaha no nnini ki aruna te pisouru Jesus. Lk 7.37-38 I te saaita naa disaipol raa ni kkite i tana vana ni mee raa, laatou ni lloto iloo ka taratara peelaa, “Te kaakaa nei e nnini pakavaina ttama nei ki aa? Te kaakaa nei ni taukareka iloo ki kauake ki tauia se tama aa ku kauake naa mane raa ki naa tama see hai mee. Teenei ko naa kaakaa e taavi mmaha raa iloo!”
10 Jesus ni iloa i naa taratara naa tama naa e hai, teenaa mee ake iloo Ia, “Te ffine nei e hakameia kootou i te aa? Teenei se vana taukareka iloo te ffine nei e mee kiaa nau. 11 Naa tama see hai mee raa ma ki nnoho lokoi ma kootou, aa nau iaa ma ki see noho ma kootou i naa saaita hakkaatoa. Deut 15.11 12 Taku haitino ni aamosia te ffine nei ki te kaakaa manoni, teenaa i taku saaita ma ki tanumia raa, taku haitino ku oti te aamosia hakaoti. 13 Aa teenei nau ku kauatu te taratara maaoni nei: I naa kina hakkaatoa te Lono Taukareka nei e tarataraina iloto te maarama nei raa, te vana te ffine nei ni mee kiaa nau nei ma ki tarataraina hoki, teenaa te henua ma ki mannatu ake kiaa ia.”
Judas e hiihai maa ia e hakaari ake Jesus ki naa hakamau
(Mk 14.10-11; Lk 22.3-6)
14 Teenaa te disaipol tokotasi, tana inoa ko Judas Iscariot, ni hano ki naa maatua hakamaatua raa no mee ake, 15 “Ki mee maa Jesus e hakaarina atu nau ki kootou, se aa kootou ma ki kaumai?” Naa tama naa ki ttau ake naa mane siliva e matatoru no kauake iloo kiaa ia. Zech 11.12 16 Anaa teenaa tokatoka iloo Judas se saaita ma ana e lavaa ki hakaarina ake Jesus ki naa tama naa.
Te Kaikai te Pasova
(Mk 14.12-21; Lk 22.7-13,21-23; Jn 13.21-30)
17 I te aso mua te Kaikai te Haraoa See hai Iis raa, naa disaipol raa ni oo ake ki Jesus no vasiri ake, “Maatou ki oo no mee mai te kaikai te Pasova raa i hea?”
18 Jesus ki mee ake, “Koorua ooatu ki te tanata tokotasi iloto te matakaaina naa no vanaake kiaa ia, ‘Ttisa raa e mee maa, Taku sao ni tukua mai raa ku tae; maatou ma aku disaipol raa ma ki kkai te kaikai te Pasova raa i too hare.’ ”
19 Naa disaipol raa ni oo no mee pee ko Jesus ni vanaake, araa mee mai hakaoti iloo te kaikai te Pasova.
20 I te poo raa Jesus ni noho ma ana disaipol raa ki kkai. 21 I te saaita laatou ni nnoho ka kkai raa, Jesus ki mee ake ki laatou, “Nau ku taratara atu ki kootou: se tama tokotasi i kootou ma ki hakattaki mai naa hakamau raa no tauhia nau.”
22 Ana disaipol raa ni llee hakaoti naa mouri laatou, teenaa te tama koi ki huri atu no vasiri peelaa, “Koe e taratara raa ko ai? Ko nau”?
23 Jesus ki mee ake, “Ttama e ttoko tana haraoa raa hakapaa ma nau iloto te peesini raa, teenaa ko ia. Ps 41.9 24 Ttama te Henua raa ma ki mate pee ko naa taratara iho te Laupepa Tapu; tevana iaa nau e aroha iloo i te tama ma ki mee tana vana tipua ki Ttama te Henua! E taukareka iloo maa te tama naa ni see haanauria mai!”
25 Araa Judas ku mee ake, “Te Tisa nei, koe e taratara raa ko ai, ko nau?”
Jesus ki mee ake, “Teenaa koi koe e taratara naa.”
Te Kaikai Hakaoti TeAriki
(Mk 14.22-26; Lk 22.14-20; 1 Cor 11.23-25)
26 Te saaita laatou ni kkai raa, Jesus ni too te haraoa raa no taku ki TeAtua. Teenaa ttohi iloo te haraoa raa no kauatu ki ana disaipol, no taratara ake peelaa, “Too te haraoa nei no kkai. Teenei ko taku haitino.”
27 A Ia ki too hoki te kap raa no taku ki TeAtua, araa kauake hoki ki naa tama naa no mee ake: 28 “Teenei ko taku ttoo teelaa e pesi ki uiia naa haisara te lopo tama. Te purepure hoou TeAtua e mee maa te ssao nei e hakattino ki taku ttoo nei. Ex 24.8; Jer 31.31-34 29 Nau e kauatu te taratara maaoni nei: nau ma ki see lavaa hakaoti te unu te wain nei, ki tae iloo ki taku saaita ma ki unu te wain hoou i te Nohorana TeAtua.”
30 Ki oti raa hua iloo laatou te mako te lotu tokotasi, teenaa oo iloo laatou ki te Mouna naa Oliv.
Jesus e taratara maa Peter ma ki huu maa ia see iloa iaa Ia
(Mk 14.27-31; Lk 22.31-34; Jn 13.36-38)
31 Jesus ki mee ake ki ana disaipol, “I te poo nei raa kootou hakkaatoa ma ki ffuro ka tiiake nau. E mee pee ko naa taratara te Laupepa Tapu raa peelaa, ‘Te tama e roorosi i naa sipsip raa ma ki taia TeAtua, teenaa ana sipsip raa ma ki masseu huri.’ Zech 13.7 32 Tevana iaa i taku saaita ku oti te hakamasikeria mai i te mate raa, nau ma ki hano imua kootou ki Galilee.” Mt 28.16
33 Teenaa ki mee ake Peter ki Jesus, “Niaaina maa naa tama nei hakkaatoa ma ki ffuro iaa koe raa, koe ma ki see lavaa nau te tiiake!”
34 Jesus ki mee ake, “Nau ku kauatu te taratara maaoni nei: I te saaita te rua te moa i te tahaata nei seki ttani raa, koe ma ki vana oo saaita iloo e toru maa koe see iloa iaa nau.”
35 Peter ki hakaahe ake, “Niaaina maa nau e taia no mate hakapaa ma koe raa, nau ma ki see lavaa iloo te pesi se taratara maaku peenaa!”
Teenaa aaraa disaipol hoki ni ppesi naa taratara laatou peenaa.
Jesus e taku iloto Gethsemane
(Mk 14.32-42; Lk 22.39-46)
36 Teenaa masike iloo Jesus no hano ma ana disaipol raa ki te kina e ttapa ma ko Gethsemane, araa mee ake iloo Jesus ki laatou, “Kootou nnoho ake i te kina nei ki hano nau no taku mai i te kina raa.” 37 A Ia ki too Peter, James, aa ko John ka oo laatou; tana manava ni puni hakaoti i tana aroha, 38 teenaa a Ia ki mee ake ki naa tama naa, “Nau ka mate koi i te aroha e takoto i taku manava nei. Kootou nnoho ka roorosi i te kina nei.”
39 A Ia ni sare ki mua hakamaarie no pesi iloo no moe i te kerekere ka taku ki TeAtua: “Abba. Taku Tamana! Naa mee hakkaatoa e hainauhie iaa koe. Hanaa naa mmaha nei iaa nau. Tevana iaa koe see tuku mai ki taku hiihai, nau e tuku atu koi ki too hiihai.”
40 A Ia ni ahe no kite i te takatoru disaipol raa e mmoe mannuu. Teenaa ffano iloo Ia ki Peter no mee ake, “Kootou takatoru ni see lavaa peehea te ara ake ma nau se tamaa saaita koi? 41 Kootou nnoho ka roorosi, aa kootou ku taku ki see usuhia kootou ni vana e hakallika. Naa hakataakoto kootou e makkaa, kootou iaa e tino mmate.”
42 Araa Jesus ku ahe hoki no taku, “Taku Tamana, ki mee maa koe iloo e hiihai maa nau ki hakallono isu, nau e tuku atu koi ki too hiihai.” 43 Jesus ni ahe atu hoki no kite i naa mmoe mannuu naa tama naa; naa tama naa ni see lavaa iloo te tallaki naa karamata laatou.
44 Jesus ni ahe hoki no taku pee ko mua i te ttoru ana saaita. 45 Ki oti raa ahe ake iloo Ia ki ana disaipol raa no mee ake, “E aa? Kootou koi mmoe iloo ka hakamalolloo? Kootou mmata! Te ssao Ttama te Henua ki hookina ki naa tama e hakallika raa ku tae mai. 46 Kootou massike, taatou ki oo. Te tama e mee tana vana hakallika naa ku tuu mai!”
Jesus ku tauhia
(Mk 14.43-50; Lk 22.47-53; Jn 18.3-12)
47 I te saaita Jesus koi tuu ka taratara raa, Judas ku tae ake. Judas naa se disaipol i te taka sinahuru maa ttakarua disaipol e ttaka ma Jesus. A ia ni hanake ma te kaavena ni heunatia ake naa maatua hakamaatua raa ma naa tama hakamaatua naa Jew. Naa tama naa ni oo ake ma naa hana laatou. 48 Judas ni vanaake hakaoti ki naa tama raa peelaa, “Taku tama ma ki vaisoni raa, teenaa ko te tama kootou e ssee. Kootou tauhia ttama naa.”
49 Judas ni hanatu tonu ki Jesus no mee ake, “Rabai, te laaoi TeAtua ki noho ma koe!” araa vaisoni iloo ki Jesus.
50 Jesus ki mee ake, “Naasoa, hakavave no mee too vana ni au no mee naa!”* Naasoa, hakavave no mee too vana ni au no mee naa! e mee hoki maa Naasoa, koe e-aa i te kina nei?
Teenaa ooake iloo naa tama naa no tauhia laatou Jesus. 51 Te tama tokotasi i naa tama e ttuu i te kina naa ni ffana tana komu taa tama raa no tuutia a ia te kautarina te poe te Maatua Hakamau raa no motu hakaoti. 52 Teenaa ki mee ake Jesus kiaa ia, “Tuku too komu naa. Naa tama e hetaa ma naa komu raa ma ki taaia ki te komu. 53 E aa, koe e maanatu maa nau see lavaa te kannaa ki taku Tamana raa ki kkave mai ni kaavena ensol e sinahuru maa rua no tokonaki mai kiaa nau? 54 Aa ki mee maa nau ni hiihai ki tokonaki mai taku Tamana, naa taratara te Laupepa Tapu raa ma ki ttino peehea?”
55 Teenaa ki huri Jesus no taratara ake ki naa tama e kkutu i te kina naa, “Ai kootou e oomai ai ma naa hana kootou naa no mee ma ki tauhia nau, e mee pee ko nau se tama e hakappore? I te kau aso nau ni noho ka akonaki te henua iloto te Hare Tapu raa, kootou ni see anaana ma ki oomai no tauhia nau. Lk 19.47; 21.37 56 Tevana iaa naa vana nei ni ssura ki ttino naa taratara te Laupepa Tapu.”
Teenaa naa disaipol raa ni tiiake laatou Jesus no massike katoo no ffuro.
Jesus e tuu i mua te Kansol
(Mk 14.53-65; Lk 22.54-55,63-71; Jn 18.13-14,19-24)
57 Jesus ni taakina naa tama naa ki te hare Kaiapas, te Maatua Hakamau. Teenaa naa tisa naa Loo aa ma naa tama hakamaatua naa Jew raa e kkutu i te kina naa. 58 Peter ni hanake vaamuri, tevana iaa a ia ni see hakataupiri ake; a ia ni taakai ake iloo i te mataahare te hare te Maatua Hakamau. A ia ni uru atu no noho iloo ma naa wasi raa ki mmata ia ma se aa ma ki mee ki Jesus. 59 Naa maatua hakamaatua raa ma naa tama katoo te Kansol raa ni sessee ni vana e ssara ki hakapperu atu ki Jesus, ki lavaa te taia laatou Jesus ki mate. 60 E tammaki naa tama ni oo ake no mee naa taratara hakalellesi laatou maa ni vana hakallika Jesus ni mee, tevana iaa te Kansol raa ni see hai vana ni illoa ki mee. Teenaa massike iloo te takarua taanata no taratara ake ki te Kansol raa peelaa, 61 “Te tama nei ni taratara peelaa, ‘Nau e lavaa te seua a nau te Hare Tapu TeAtua nei ki laro, aa iloto naa aso e toru nau ku hakamasike hoki ki aruna.’ ” Jn 2.19
62 Te Maatua Hakamau raa ni masike ki aruna no mee ake ki Jesus, “Koe see hai taratara i naa taratara naa tama nei e mee iaa koe?” 63 Jesus ni tuu seemuu koi.
Te Maatua Hakamau raa ki mee ake hoki, “Iloto te inoa TeAtua e ora koe ki kaumai se taratara maaoni ki mee ma koe ko te Mesaea, te Tama TeAtua.”
64 Jesus ki mee ake, “Uee, tevana iaa nau e vanaatu ki kootou hakkaatoa: e kaamata i te saaita nei kootou ma ki kkite i te Tama te Henua e noho i te vasi hakamaatau TeAtua Haimahi aa e au vaaruna naa uruaoa te lani!” Dan 7.13
65 Te Maatua Hakamau raa ni huri no ssae lokoi tana kkahu ka mee peelaa, “Taatou ku see toomai hoki ni tama ki kaumai ni taratara ma laatou! Kootou ku oti te llono i naa taratara ttama nei maa ia ko TeAtua! 66 Kootou e mannatu ma ttama nei ki haia peehea?”
Naa tama naa ki mee ake, “Ttama naa e tau te taia ki mate.” Lev 24.16
67 Teenaa ffuri atu iloo naa tama naa no sasaavarea ana karamata ka patupatua tana pisouru; naa tama ni papaakia laatou tana pisouru raa ni taussua atu peelaa, Is 50.6 68 “Te Mesaea nei, taratara mai ma teenei ko ai ttama e lliki iaa koe!”
Peter e huu maa ia see iloa i Jesus
(Mk 14.66-72; Lk 22.56-62; Jn 18.15-18,25-27)
69 I te saaita naa raa Peter e noho i te mataahare i haho, teenaa hanake iloo te ffine tokotasi i naa haahine e heheuna i te Maatua Hakamau raa kiaa ia no mee ake, “Koe hoki se tama e taka ma Jesus, te tama i Galilee!”
70 Tevana iaa Peter ni huu imua naa tama katoo e ttuu i te kina naa; a ia ni mee ake peelaa, “Nau see iloa i too mee e taratara naa.” 71 Araa hano iloo ia no tuu i te kina te tootoka. Telaa ffine e heheuna hoki i te kina naa ni ttoka atu no kite iloo iaa ia, teenaa a ia ki mee ake, “Ttama nei ni taka ma Jesus, te tama i Nazareth.”
72 Peter ni huu hoki no mee ake, “Nau see iloa i ttama naa!”
73 See rooroa koi raa, naa tama e ttuu i te kina naa ni ffuri atu katoo no mee atu kiaa ia, “Teenei se vana maaoni! Koe hoki e hai i naa tama naa; koe naa e taratara iloo pee ko naa tama naa!”
74 Teenaa ki mee ake Peter, “Nau e taratara maaoni iloo. Nau see iloa i te tama naa, aa ki mee ma nau e hakareeresi, TeAtua ki tuku mai ana haaeo kiaa nau!”
Saaita naa lokoi, te moa raa ku tani. 75 Teenaa maanatu ake iloo Peter i naa taratara ake Jesus kiaa ia peelaa, “Saaita te moa te tahaata seki ttani raa, koe ma ki taratara oo saaita iloo e toru maa koe see iloa iaa nau.” Teenaa hano iloo ia no tani i haho.

26.2 Ex 12.1-27

26.7 Lk 7.37-38

26.11 Deut 15.11

26.15 Zech 11.12

26.23 Ps 41.9

26.28 Ex 24.8; Jer 31.31-34

26.31 Zech 13.7

26.32 Mt 28.16

*26.50 Naasoa, hakavave no mee too vana ni au no mee naa! e mee hoki maa Naasoa, koe e-aa i te kina nei?

26.55 Lk 19.47; 21.37

26.61 Jn 2.19

26.64 Dan 7.13

26.66 Lev 24.16

26.67 Is 50.6