15
Tokonaki ki telaa tama
Taatou naa tama e haimahi naa hakataakoto taatou i TeAtua raa ki tokonaki ki naa tama see haimahi naa hakataakoto laatou. Taatou ki see mannatu koi ma ki ssee te taukareka maa taatou soko taatou. Taatou ki ssee se taukareka maa naa taaina taatou, ki hakatipuina naa tama naa ki te hakataakoto e tonu. I te aa, Christ ni see mee ana vana ma ki ssee tana taukareka soko Ia. Te Laupepa Tapu raa e mee maa, “Te kau haaeo kootou ni kauatu naa tama te maarama nei ni pesi mai hakkaatoa kiaa nau.” Ps 69.9 Naa taratara hakkaatoa e takkoto iloto te Laupepa Tapu raa ni sissia ki tokonaki ki taatou ki nnoho hakalavatoa taatou, ki hai mee e taaohi manava ai taatou. TeAtua soko Ia e tokonaki ki taatou ki nnoho hakalavatoa taatou. A Ia e tokonaki atu ki ttaka kootou ma te hakataakoto tokotasi ka tautari ki te tiputipu Jesus Christ. Kootou hakkaatoa ki hakanau hakapaa i TeAtua, te Tamana TeAriki taatou, Jesus Christ.
Te Lono Taukareka ki naa tama naa henua sara
Haisoa ma aaraa tama pee ko Christ e haisoa ma kootou. Teenaa naa tama hakkaatoa ma ki hakanau i te inoa TeAtua. Christ ni hakasura iho no haia naa heuna naa Jew raa ki hanotonu ma naa taratara TeAtua ni purepure ki naa tippuna laatou imua. A ia ni mee peenei hoki ki massike naa tama naa henua sara no hakanau i te manava aroha TeAtua. Te Laupepa Tapu raa e mee maa:
“Nau ma ki hakauru ma naa tama naa henua sara
no hakanau i too laaoi.
Nau ma ki huahua hakanau i too inoa.” 2 Sam 22.50; Ps 18.49
10 E mee hoki ana taratara peelaa:
“Kootou naa tama naa henua sara,
kootou massike no hakauaua ma naa tama TeAtua!” Deut 32.43
11 Aaraa taratara e mee hoki peelaa:
“Hakanau i te laaoi TeAriki,
kootou naa tama naa henua sara.
Te henua katoo ki hakanau iaa Ia!” Ps 117.1
12 Isaiah hoki ni taratara peelaa:
“Te mokopuna Jesi tokotasi ma ki hakasura iho.
A ia ma ki noho hakamaatua i naa tama naa henua sara.
Naa tama naa ma ki taaohi manava katoo iaa Ia.” Is 11.10 (LXX)
13 Nau e taku ki TeAtua, te tama e taaohi manava ai taatou, ki haaoa kootou ki te manava hiahia ma te manava te noho laaoi ki naa hakataakoto tonu kootou iaa Ia. Teenaa ki hakatipuina naa manava kootou ki naa mahi TeAitu Tapu.
Naa heheuna Paul
14 Aku taaina ma aku kave nei, taku manava e taukareka i aa nau e iloa maa kootou e nnoho taukalleka, aa kootou hoki ku illoa i te kau vana. Teenaa e lavaa ai kootou te akonaki aaraa tama. 15 Tevana iaa kootou e kkite i aa nau e mattino aku mee e taratara haimahi atu iloto taku pas nei. Teenaa ko aku taratara ni kauatu imua. Nau see mataku te kauatu naa taratara naa i teenei ni heuna e kaumai TeAtua. 16 Nau se tama e mee naa heuna Jesus Christ. Nau e heheuna ma se maatua te lotu e hakaea te Lono Taukareka TeAtua ki naa tama naa henua sara, ki mee naa tama naa ma se mee e taukareka e hakaara ki TeAtua, e hakatapuria ake TeAitu Tapu.
17 Nau e tau te hakatanata maa naa heuna TeAtua e kaumai ma ki heunatia a nau, i te aa, nau e iloa maa Jesus Christ e taka ma nau. 18 Nau ma ki see ppore. Nau ma ki tarataraina a nau te kau vana Christ ni hakasuratia a nau. Teenaa ni illoa maaoni ai naa tama naa henua sara raa no tautari ki naa taratara TeAtua. Laatou ni llono i aku taratara ni kauake ka kkite laatou i aku sosorina. 19 Laatou ni kkite hoki i te lopo vana ni hakassura iloto naa mahi TeAitu Tapu TeAtua. Te Lono Taukareka i Christ nei ni tarataraina a nau i Jerusalem no tae ki Ilirikum, i telaa vasi Masedonia. 20 Nau e hakamakkii iloo ki hakataea te Lono Taukareka nei ki naa tama naa henua seki llono i Christ. Nau e hiihai maa nau nei ko te tama mua e hakaea naa taratara nei ki laatou. 21 E mee pee ko naa hakatuu mai te Laupepa Tapu raa peelaa,
“Naa tama ni see hakailotia ki illoa iaa Ia raa ma ki kkite.
Naa tama ni see llono raa ma ki massaro.” Is 52.15 (LXX)
Paul e hiihai maa ia ki hano ki Rome
22-23 Nau ni noho ka maanatu i te lopo saaita ma ki hanatu nau ki Rome, tevana iaa nau ni seai iloo se saaita ni lavaa te hakasura atu. Teenei aku heuna i naa matakaaina nei ku oti. Rom 1.13 24 Nau nei ku tokatoka koi ki hakasura atu nau no noho se tamaa saaita maa kootou, i teenei se maanatu ni taka mai iloo ma nau imua. Nau e maanatu maa nau ki taa atu no mmata i kootou i taku saaita e hano ki Spain, ki tokonaki mai kootou kiaa nau. 25 I te saaita nei raa, nau e hano ki Jerusalem no heunatia naa heuna te lotu i te kina naa. 26 Naa tama te lotu i Masedonia ma Akaia raa e ssiko mane ki hakaara ki naa tama te lotu e nnoho hakaaroha i Jerusalem. 1 Cor 16.1-4 27 Teenei se maanatu laatou soko laatou. Te maanatu laatou nei e tonu, i te aa, i laatou e tau te vaevae naa mee laatou naa ma naa tama e nnoho hakaaroha. Teenaa i naa tama naa henua sara raa ni kauake laatou taukareka, i te vasi te lotu, naa Jew. Peelaa hoki, naa tama naa henua sara raa e tau te ssiko mane ki tokonaki ki naa Jew. 1 Cor 9.11 28 Taku saaita ku oti te kauake naa mane laatou raa, nau ma ki hano ki Spain. Teenaa ko taku saaita ma ki taa atu no mmata i kootou. 29 Nau e iloa peelaa maa Christ ma ki kauatu te kau mee e taukalleka ki kootou i taku saaita ma ki hakasura atu.
30 Aku taaina. I loto te Inoa TeAriki taatou, Jesus Christ, aa ma te laaoi TeAitu Tapu e takoto iloto naa manava kootou, nau e hiihai maa kootou ki taku hakapaa taatou ki TeAtua ki tokonaki mai ki aku heuna e mee nei. 31 Kootou ki taku ki TeAtua ki roorosi mai ki see mee pakavaina nau naa tama see lotu e nnoho i Judea. Kootou ki taku hoki ki TeAtua ki haia naa tama e lotu i Jerusalem raa ki saapai mai ki aku heuna ma ki mee i te kina naa. 32 Ki mee TeAtua e hiihai, nau ma ki hakasura atu ma te hiahia no mmata i kootou, ki hakamarooroo nau hakaraaoi. 33 TeAtua e tokonaki ki taatou ki nnoho laaoi taatou. A Ia ki noho ma kootou hakkaatoa. Amen.

15.3 Ps 69.9

15.9 2 Sam 22.50; Ps 18.49

15.10 Deut 32.43

15.11 Ps 117.1

15.12 Is 11.10 (LXX)

15.21 Is 52.15 (LXX)

15.22-23 Rom 1.13

15.26 1 Cor 16.1-4

15.27 1 Cor 9.11