9
Naa heuna te aposol
Kootou e illoa maa nau e ttana te mee aku vana soko nau, aa kootou e illoa hoki maa nau se aposol. Kootou e illoa maa nau nei ku oti te kite i Jesus Christ, TeAriki taatou. Aa kootou nei ku illoa i TeAtua i teenei ko nau nei ni hakaea atu te Lono Taukareka TeAtua ki kootou. Niaaina maa aaraa tama e taratara maa nau seai se aposol raa, kootou iaa e illoa koi maa nau se aposol maaoni. Aa teenaa, i kootou naa ku ttaka ma TeAriki raa, te mee naa e huri ake peelaa maa nau nei se aposol maaoni.
Saaita te henua e taumaruu iaa nau raa, teenei aku taratara e kauake ki laatou: Nau e hakallika te kaumai ni kaikai maaku i aku heuna e mee nei? E aa? Nau e hakallika te tautari ki te vana e haia aaraa aposol ma naa taaina TeAriki, aa ko Peter, ki too se aavana maaku e lotu no sassare maaua ka mee naa heuna TeAriki? Kootou e mannatu maa maaua koi ma Barnabas raa ki heheuna ki lavaa te taavi ni kaikai maa maaua? See hai tama e heunatia ki hano ki te ttau aa e tiiake ki taavi ana tino kaikai soko ia! See hai tama e mee tana verena aa see kai naa kaikai tana tino verena naa! See hai tama hoki e roorosi naa sipsip aa see unu naa vai uu ana tino sipsip!
Aku taratara e kauatu nei raa, nau see tautari koi ki te hakataakoto te tama. I te aa, i naa Loo Moses raa e taratara i te mee naa hoki. Naa Loo Moses raa e sissii peelaa, “Kootou see saitia kootou te maaisu te purumakau raa i tana saaita e repurepu naa hua naa wit ma ki maffana naa hua raa i naa penu laatou.” E aa? Kootou e mannatu maa naa taratara nei e mee maa i TeAtua e maanatu i naa purumakau? Seai iloo! Deut 25.4; 1 Tim 5.18 10 A Ia e taratara raa ko taatou. Te tama e tori ma te tama ma ki vasi raa, ki mee naa heuna laaua ki lavaa laaua te kkai ki naa kaikai te verena laaua naa imuri. 11 Maaua ni hakatori naa hua laakau aitu TeAtua iloto naa hatumanava kootou. E aa? E hakallika maa maaua e kainnoo ki kaumai ni kaikai aa ma ni hekau maa maaua i kootou? Rom 15.27 12 Ki mee maa aaraa tama e lavaa te too naa mee laatou i kootou, kootou e mannatu maa maaua see lavaa te kaumai hoki ni mee maa maaua kootou?
Tevana iaa, maaua seki hai saaita ni kainnoo atu ma ki tokonaki mai kootou. Maaua maraa e nnoho hakalavatoa koi, i maaua see fiffai maa se vana peelaa ki ppui mai i naa hakaea maaua te Lono Taukareka Christ. 13 Kootou e illoa maa naa tama e heheuna iloto te Hare Tapu raa e mee naa tuuhana laatou i naa kaikai te Hare Tapu. Aa naa tama hoki e ttuni naa manu i te olta raa e mee hoki naa tuuhana laatou i naa kaikai naa. Deut 18.1 14 Peelaa hoki, TeAriki ni pesi tana taratara hakamaatua maa naa tama e hakaea te Lono Taukareka raa ki tauia i naa heuna laatou. Mt 10.10; Lk 10.7
15 Tevana iaa nau seki hai saaita ni ssee atu ma ki tokonaki mai kootou, aa nau hoki see sissii atu taku pas nei ma ki kainnoo atu ma ki kaumai ni mee maaku. Seai. Nau e maanatu maa e taukareka koi maa nau ki mate imua. Nau see hiihai maa kimuri kootou ku taratara maa nau ni kaimanako ki naa mee kootou. 16 Nau see tau te ahu maa i aa nau e hakaea te Lono Taukareka nei, i te aa i teenei ni heuna TeAtua ni kaumai kiaa nau. Nau ma ki hai haaeoina ki mee maa nau see hakaea te Lono Taukareka nei. 17 Ki mee taku tino e hiihai maa naa heuna nei e haia a nau raa, teenaa nau ma ki hiihai maa nau ki tauia. Tevana iaa teenei seai ma ni heuna aaku ni ssee soko nau, teenei ni heuna TeAtua ni kaumai kiaa nau. 18 Nau e hiahia i aa nau seai taku taavi e too. Taku taavi raa, teenaa ko taku hiahia i naa heuna TeAtua ni haia a nau nei.
19 See hai tama e roorosi iaa nau, tevana iaa nau e heheuna taku tino ma se poe naa tama hakkaatoa, i aa nau e hiihai maa e tammaki iloo naa tama ki illoa maaoni i TeAtua. 20 Taku saaita e heheuna ma naa Jew raa, nau e sosorina hoki pee ko naa Jew, ki lavaa nau te huria naa manava naa tama naa ki illoa maaoni i TeAtua. Aa niaaina maa taku tino see takoto i laro naa Loo Moses raa, nau e noho pee ko naa tama e tautari ki naa loo i aku heheuna ma naa tama naa. Teenaa ki lavaa nau te huria naa manava naa tama naa ki illoa maaoni laatou i TeAtua. 21 Peelaa hoki, i taku saaita e heheuna ma naa tama teelaa seai ma ni Jew raa, nau e sosorina pee ko naa tama naa, see takkoto i laro naa Loo naa Jew. Teenaa ki huria a nau naa manava naa tama naa ki illoa i TeAtua. Te mee nei see mee maa nau see tautari ki naa loo TeAtua. Seai. Nau maaoni e tautari ki naa loo Christ. 22 Taku saaita e noho ma naa tama see haimmahi naa hakataakoto laatou i TeAtua raa, nau e mee hoki ma ko laatou, ki huria naa manava laatou ki illoa i TeAtua. Nau e hurihuri aku sosorina ki mee nau pee ko naa tama naa henua e noho ai nau ka mee naa heuna TeAtua. Nau e mee peenei ki hakasaoria ni tama i laatou i se ara peehea e takoto mai. 23 Nau e mee naa mee nei hakkaatoa ki hakatereina te Lono Taukareka, teenaa ki lave nau i naa mee e taukalleka TeAtua.
24 Kootou e illoa maa e tammaki naa tama hurohuro maraa e ffuro i te haiva, tevana iaa teelaa se tama koi tokotasi i laatou naa ma ki tae imua no too naa hekau te haiva. Aa teenaa, kootou ki uu naa kauae kootou ki ttae kootou imua no too naa hekau te haiva. 25 Naa tama hakkaatoa e hurohuro raa maraa e hakamaamaa ki lavaa te toa laatou te hau e moe no mmae. Taatou iaa e ffuro ki lavaa taatou te hau see lavaa te moe no mmae. 26 Teenaa ko taku vana e tere tonu ki tae nau ki te kaha hakaoti. Nau e mee ma ko te tama e llau te patu, see taua huri ana rima. 27 Nau e taa taku haitino ki tautari tonu ki taku hiihai. Nau see hiihai maa nau e hakaea te Lono Taukareka nei, aa taku tino iaa see tae ki te kaha hakaoti.

9.9 Deut 25.4; 1 Tim 5.18

9.11 Rom 15.27

9.13 Deut 18.1

9.14 Mt 10.10; Lk 10.7