16
Paul e taratara i naa mane
Teenei nau ku taratara atu i naa mee kootou ni sissii mai i naa mane kootou e ssiko ki tokonaki ki naa tama TeAtua i Judea. Kootou tautari ki taku vana ni mee ake ki naa tama naa lotu i Galesia ki mee. Rom 15.25-26 I naa Hakamarolloo katoo, kootou, te tama koi ki ffana no tuku hakavasi ni mane maana, e hano koi ma tana kooina e vana ia maa e tau i ana mane i tana heuna, ki see mee maa kootou ki ffuri no ssiko mane i taku saaita e hanatu. Taku saaita e tae atu raa, kootou ku tuku ni tama maa kootou ki too naa mane kootou naa ki Jerusalem. Nau ma ki kauake naa pas laatou ki oo ma laatou. Aa ki mee maa nau ki hano hoki ma laatou, nau e lavaa te oo maatou hakapaa.
Te maanatu Paul
Nau ma ki hakataka mai i naa matakaaina vaaroto Masedonia imua, kimuri are nau ku hanatu no mmata i kootou. Acts 19.21 Nau e maatino i aku noho hakamaarie ma kootou, i aa nau e maanatu ma ki noho nau ma kootou i te ssao te saumakallii e lasi, aa teenaa kootou ku lavaa te tokonaki mai ki lavaa nau te horau ki aaraa kina. Tevana iaa nau see hiihai maa taku sao e nnoho taatou raa e potopoto koi. Ki mee TeAriki e hiihai, teenaa nau ma ki noho rooroa ma kootou.
Nau ma ki noho i te kina nei, i Epises, ki tae ki te aso te Pentekos. Lev 23.15-21; Deut 16.9-11 I te aa, i aa nau e mee aku lopo heuna e llasi e takkoto ki mee i te kina nei. Nau e iloa maa e tammaki naa tama i te kina nei e lotoffaaeo i maatou. Acts 19.8-10
10 Ki mee maa Timothy e hanatu peenaa ki kootou, kootou ku mmata ake hakaraaoi kiaa ia, ki hakauaua ia i tana noho e noho ma kootou, i te aa i aa ia e heheuna hoki i naa heuna TeAriki ma ko nau. 1 Cor 4.17 11 Kootou see ttoka atu maa ia se tama koi see iloa i naa vana. Kootou haia ana vana ki ttonu ki ahemai hakaraaoi a ia kiaa nau; i aa nau e noho ka ttari atu kiaa ia ma naa taaina ma naa kave taatou.
12 Teenei nau ku taratara atu i te taina taatou, Apollos. Ttama naa maraa e ppuratia a nau peenaa ki hanatu ia ma naa taaina taatou no mmata i kootou. Tevana iaa a ia see hiihai maa ia e hanatu i te saaita nei. Tana sao e maanatu maa e taukareka raa, a ia ma ki hakasura atu.
Naa purepure hakaoti Paul
13 Kootou ki roorosi hakamattoni lokoi. Kootou ki taaohi manava i TeAtua; kootou see ppore; kootou ki makkaa. 14 Kootou ki heheuna ma te manava laaoi.
15 Kootou e illoa maa Stefanas ma tana haanauna raa ko naa tama mua ni lotu i Greece. Laatou e heheuna ka tokonaki ki naa tama TeAtua. Aku taaina ma aku kave nei. 1 Cor 1.16 16 Nau e hiihai maa kootou ki hakannoo ki naa tama peenaa aa ma naa tama hoki e heheuna hakapaa ma naa tama naa.
17 Nau e hiahia i Stefanas, Fortunatus, aa ko Akaikus ku oomai no nnoho maatou. Naa heuna kootou ku see lavaa te mee iaa nau i te kina nei ku haia naa tama naa, i kootou ku see ssura mai. 18 Nau e haia hakaraaoina iloo naa tama naa i aku heuna nei. E mee pee ko naa heheuna laatou i kootou i te kina naa. Kootou ki mmata hakaraaoi ki naa tama peenaa.
19 Naa kanohenua TeAtua i Asia raa e pureppure atu ki kootou. Aquila ma Priscilla, aa ma naa tama katoo e lotu i te hare laaua raa e pureppure atu ki kootou. Acts 18.2 20 Naa tama hakkaatoa e lotu e nnoho i te kina nei e pureppure atu ki kootou.
Kauatu te vaisoni tapu raa ki naa taaina ma naa kave kootou.
21 A nau Paul, e purepure atu ki kootou. Aku purepure nei e sissii ki taku tino rima soko nau.
22 Ttama see manava laaoi i TeAriki raa, a ia ma ki hakallono isu.
TeAriki maatou, koe ku au!
23 Te laaoi TeAriki Jesus ki takoto i kootou.
24 Te llee taku manava e takoto i kootou iloto te Inoa TeAriki, Jesus Christ. Amen.

16.1 Rom 15.25-26

16.5 Acts 19.21

16.8 Lev 23.15-21; Deut 16.9-11

16.9 Acts 19.8-10

16.10 1 Cor 4.17

16.15 1 Cor 1.16

16.19 Acts 18.2