2
Teenaa ni mee ai taku maanatu ki see hanatu nau, ki see nnoho hakaaroha hoki kootou ma ko imua. Ki mee maa kootou e haia a nau ki nnoho hakaaroha, ko ai te tama ma ki noho no haia nau ki hiahia? Teenaa ko kootou naa koi, naa tama ni haia a nau ki nnoho hakaaroha. Teenaa ko taku vana ni sissii atu taku pas naa ki kootou. Nau ni see hiihai maa nau ki hanatu no aroha nau i naa nnoho hakaaroha kootou, naa tama nau ni maanatu maa nau ma ki hiahia ai. I aa nau e iloa maa taku saaita e hiahia, teenaa kootou hoki e fiaffia. I taku saaita ni sissii atu taku pas naa raa, nau ni mate hakaoti i aku tani, i aa nau e aroha i kootou. Nau ni see sissii atu ma ki haia kootou ki nnoho hakaaroha. Seai. Nau ni sissii atu ki kkite kootou i te llee taku manava i kootou.
Aroha i te tama haisara
Ki mee maa se tama ni hakkoro telaa tama ki noho hakaaroha, teenaa a ia seai tana vana ni mee kiaa nau; a ia ni mee are ki kootou hakkaatoa, aa pee ki aaraa tama koi i kootou. Nau e taratara peenei i aa nau see hiihai maa kootou ki hai haaeoina kootou ttama naa. Te hakkaitoa te tama peenaa ni kauatu te mahi ana kootou raa e tau ma ia. Tevana iaa i te saaita nei raa, kootou ki alloha iaa ia, aa kootou ku saapai atu ki see noho hakaaroha hakaoti ttama naa. Aa teenaa nau e ppura atu ki kootou ki hakailoa atu ki ttama naa i naa manava kootou e llee iaa ia. Nau ni sissii atu taku pas naa ki mmata nau maa kootou maaoni e lavaa te hakannoo ka tautari ki aku taratara i naa saaita hakkaatoa. 10 Saaita kootou e alloha i te tama i ana vana ni mee raa, nau hoki e aroha iaa ia. I te aa, i taku saaita e aroha i te tama raa, teenaa ki mee e maaoni maa nau e aroha i te tama naa i se vana, nau e hakasura te tiputipu naa imua naa karamata Christ, ki sura se taukareka i kootou. 11 I te aa, nau see hiihai maa Satan ki lavaa te hakahiti i aruna naa mahi taatou, i taatou ku oti te ilotia taatou ana vana e maanatu ma ki mee.
Paul e ssee i Titus
12 Taku saaita ni tae ki Troas ki hakaea nau te Lono Taukareka i Christ raa, nau ni kite maa taku ara raa ku oti te tarakina mai hakaoti TeAriki. 13 Tevana iaa taku manava ni hakallika iloo i aa nau ni see lave i taatou taina, Titus. Teenaa, purepure iloo nau ki naa tama i te kina naa no hakataka iloo nau ki Masedonia. Acts 20.1
Christ e noho hakamaatua
14 Tevana iaa taatou ki fiaffia i TeAtua. I taatou e hakapaa ki Christ raa, teenaa taatou e hakataakina TeAtua ma ni karapusi, ki tautari taatou vaamuri Christ, te tama e noho hakamaatua. Taatou nei e haia TeAtua ki hakaea taatou te iloa Christ raa ki te henua hakkaatoa, ki ttoha te iloa naa ma ko naa sauna naa mee mannoni. 15 I te aa, i taatou nei e mee pee ko naa mee mannoni e hookina Christ ki TeAtua, teelaa e ttoha no takoto ma naa tama ni hakassaoria aa ma naa tama e nnoho ki mmate. 16 Teenei se sauna te mate ki naa tama e nnoho ki mmate, aa teenei ko te sauna te ora ki naa tama ni hakassaoria a Ia. Ko ai te tama hoki e tau te mee naa vana peenei? 17 Maatou see mee pee ko aaraa tama, e haia laatou naa taratara TeAtua nei ma ni taratara vare koi. Maatou nei ni heunatia mai TeAtua, teenaa maatou nei e taratara ki te taratara maaoni imua naa karamata TeAtua, i maatou ni tama e heheuna maa Christ.

2.13 Acts 20.1