3
Naa taratara TeAtua i te ara hoou te ssao nei
Kootou ma ki mannatu maa maaua ku kaamata hoki te taratara hikkahi ki maaua, seai iloo. Maaua see mee pee ko aaraa tama e fiffai ma ni tama sara ki sissia ni pas maa laatou no taratara atu maa naa sosorina laatou e ttonu, aa maaua hoki see mee maa kootou ki sissia ni pas maa maaua, seai. Maaua seai ni tama peenaa. Kootou, naa tino kootou naa ko te pas maaua, teenaa e sissia iloto naa hatumanava maaua ki tokatoka te henua katoo no illoa. Te mee naa e maatino peelaa maa teelaa ko Christ raa e sissii te pas naa no kaumai ki kauatu maaua ki kootou. Te pas naa ni see sissia ki naa peenisi; te pas naa ni sissia TeAitu TeAtua e ora hakaoti. Naa taratara naa ni see sissia i aruna naa hatu e pallaha; naa taratara naa ni sissia iloto naa hatumanava taatou. Ex 24.12; Jer 31.33; Ezek 11.19; 36.26
Maaua e kauatu naa taratara nei i maaua e illoa maa maaua e tautari maaoni ki naa taratara Christ imua naa karamata TeAtua. Maaua see tau te taratara atu maa maaua e lavaa te haia maaua naa heuna nei soko maaua. Seai. Naa heuna nei e lavaa maaua i TeAtua e tokonaki mai ki maaua. Teenaa ko Ia naa ni tokonaki mai ki maaua ki hakaea maaua naa taratara hoou te ssao nei. Teenei seai ko naa loo ni sissia; teenei ni taratara TeAitu Tapu. Naa loo ni sissia raa e kaumai taatou mate, aa TeAitu raa iaa e kaumai taatou ora. Jer 31.31
Naa Loo raa ni kanusia TeAtua ki takkoto i aruna naa hatu e pallaha. Te taurae Moses ni maasina hakkaatoa i te saaita TeAtua ni hookii ake naa Loo naa kiaa ia. Niaaina iloo maa te maasina TeAtua e takoto i te taurae Moses raa ni hano koi no seai raa, te kanohenua Israel raa ni see lavaa te ttoka atu kiaa ia. Ki mee naa loo e kaumai taatou mate naa ni hakasura iho ma te maasina peenaa raa, Ex 34.29 kootou e mannatu maa te maasina ma ki hakasura iho ma TeAitu TeAtua raa ma ki tiputipu peehea? Te maasina ni hakasura iho ma naa loo e kaumai taatou mate raa ni lasi, tevana iaa te maasina ma ki hakasura iho ma TeAitu e kaumai taatou ora raa ma ki ttoe iaa! 10 Taatou e lavaa te taratara maa te maasina e takoto i te ssao nei ku uhi vaaruna te maasina tuai ni takoto i te kanohenua Israel imua. 11 Te maasina imua naa ni see takoto rooroa, i te ssao naa ku takoto koi ki hakaoti mai. Te maasina te ssao nei iaa ma ki see lavaa te hakaoti mai. Te maasina naa ma ki takoto no takoto hakaoti!
12 Maaua see ppore te kauatu naa taratara nei, i maaua e taaohi manava ki te tiputipu hoou TeAtua e hakasura nei. 13 Maaua see mee ma ko Moses. A ia ni uhi tana taurae ki te tapaa maro raa ki see kkite te kanohenua Israel maa te maasina TeAtua e takoto iaa ia raa ni hano koi no seai. Ex 34.33 14 Naa hakataakoto naa tama naa ni puuia maaoni; aa no tae mai iloo ki te aso nei raa, naa hakataakoto laatou koi uuhia te tapaa maro naa i naa saaita laatou e tokatoka i naa laupepa naa loo tuai. Te tapaa maro naa ma ki uiia koi ki mee te tama raa e iloa maaoni i Jesus Christ. 15 I te ssao nei iloo, i naa saaita naa tama naa e tokatoka i naa loo Moses raa, naa hakataakoto laatou koi uuhia te tapaa maro naa. 16 Tevana iaa te tapaa maro naa e lavaa te uiia. Naa taratara te Laupepa Tapu raa e taratara peelaa i Moses, “Tana tapaa maro raa ni uiia i tana saaita ni huri tana manava ki TeAriki.” Ex 34.34 17 Aa teenaa, te “Ariki” e hakatuuria mai i naa taratara nei raa ko TeAitu Tapu, aa i naa kina katoo TeAitu TeAriki e takoto raa, naa vana te kina naa ma ki hakattonusia a Ia ki taukalleka. 18 Taatou hakkaatoa e too te ttia te maasina TeAriki ma naa taurae taatou see uhi, aa teenaa ko te maasina naa koi teelaa e au i TeAriki, teenaa ko TeAitu raa koi. Naa ora taatou e hurisia a Ia ki hanake lokoi naa tiputtipu taatou no mee ma ko Ia, aa te maasina e takoto i taatou nei ki hanake hoki no lasi.

3.3 Ex 24.12; Jer 31.33; Ezek 11.19; 36.26

3.6 Jer 31.31

3.7 Ex 34.29

3.13 Ex 34.33

3.16 Ex 34.34