4
Te Lono Taukareka
TeAtua i tana manava aroha ni kaumai naa heuna nei ki maaua; teenei see ssopo ai naa manava maaua. Te kau vana huu ma naa vana e hakannapa ku oti te tiiake maaua. Maaua see sosorina tippua ka hurisia maaua naa taratara TeAtua nei. Maaua e ttaka ma te tiputipu e tonu maaoni imua naa karamata TeAtua, ki takoto te tiputipu maaua nei i naa hakataakoto te henua katoo. Ki mee te Lono Taukareka e hakaea maaua nei e huuina, teenaa, e huuina koi i naa tama e nnoho ki mmate. Naa tama naa see illoa i TeAtua, i te aa, i naa hakataakoto laatou ni tauhia te aitu hakallika te maarama nei iloto te poouri ana. Laatou e puuia a ia ki see kkite laatou i te maasina e too i laatou. Teenaa ko te maasina e au i te Lono Taukareka i naa mahi Christ, te tama e taka ma te tiputipu TeAtua. Maaua see hakaea i naa tiputtipu maaua soko maaua; maaua e hakaea atu i Jesus Christ ko TeAriki, aa maaua nei se takarua koi e heheuna ma kootou iloto te inoa Jesus. TeAtua ni mee tana taratara peelaa, “Te maasina nei ki hakamaasina mai i te poouri ana!” Teenei ko TeAtua koi teelaa e takoto tana maasina iloto naa hatumanava taatou, ki illoa taatou i te ttia TeAtua e too i naa karamata Christ. Gen 1.3
Tevana iaa naa manava maaua e mee ma ko naa kamete vare e haaoa TeAtua ki ana tiputtipu aitu. Teenei seai ni mahi maaua; teenei ni mahi are TeAtua e ttaka ma maaua. Maaua maraa e llave te kau haaeo, tevana iaa maaua seai iloo ki mattaku. Maaua maraa ki oti ku mamannatu tammaki, tevana iaa maaua seai iloo ki ssopo naa manava maaua. E mee te lopo tama e lotoffaaeo i maaua, tevana iaa maaua e mee maaua soa e hakappae mai ki maaua. Maaua e taaia peenaa i te kau saaita, tevana iaa maaua see lavaa te mmate. 10 Te mate Jesus e tauhia maaua ki takoto iloto naa haitino maaua e ppara nauhie nei i naa saaita hakkaatoa, ki hakatii maarama tana ora e takoto i maaua. 11 I te nnoho maaua nei raa, maaua maraa e tauppiri koi ki mmate i maaua e tautari ki Jesus, teenaa ki hakasura te ora Jesus e takoto i naa haitino maaua e ppara nauhie nei. 12 Te mee nei e mee maa te mate raa e heheuna iloto maaua; te ora raa iaa e heheuna iloto kootou.
13 Te Laupepa Tapu raa e taratara peelaa, “Nau ni taratara i aa nau e iloa i TeAtua.” I te tiputipu naa hoki, maaua e taratara i maaua e illoa i TeAtua. Ps 116.10 (LXX) 14 Maaua e illoa maa TeAtua, te tama ni hakamasikeria a Ia TeAriki Jesus no ora raa, ma ki hakamasikeria a Ia maaua hoki ma Jesus, no toa taatou hakapaa ki tana kina e noho. 15 Naa vana nei katoo e ssura ki kauatu se taukareka maa kootou. Saaita te laaoi TeAtua raa e tae ki te lopo tama, laatou ma ki taku peenaa ka taratara hiahia i TeAtua, ki lasi tana inoa.
Te nnoho ka taaohi manava i TeAtua
16 Teenei ko te vana maaua see lavaa te ssopo naa manava maaua. Niaaina maa naa tinotama maaua nei ku takkoto koi ki mmae no ppara raa, naa ora maaoni maaua e takkoto mata ora peenaa i te aso ma te aso. 17 Maaua e hakallono isu koi i te tamaa saaita nei. Maaua e illoa maa naa haaeo e llave i maaua nei ma ki suia TeAtua ki te taukareka e takoto see oti, e ttoe iaa i naa haaeo nei. 18 I te aa, i maaua see ttoka ki naa mee e kiitea te karamata; maaua e ttoka are ki naa mee see kiitea te karamata. Te mee e kiitea raa e takoto koi i te punaa saaita; te mee see kiitea raa iaa ma ki takoto hakaoti peenaa.

4.6 Gen 1.3

4.13 Ps 116.10 (LXX)