5
Taatou e illoa maa te saaita naa haitino taatou i te maarama nei e seua raa, TeAtua e mee naa haitino hoou taatou i te lani. A Ia tana tino ni penapena naa haitino naa, aa naa haitino naa ma ki takkoto see ppara peenaa. Ssao nei taatou e ttani, i taatou e kaimannako ki toa taatou naa haitino hoou taatou teelaa e kaumai i te lani. Saaita taatou e too naa haitino hoou naa, taatou ma ki nnoho hakaoti ma naa haitino naa. Ssao taatou koi ttaka ma naa haitino taatou i te maarama nei raa, taatou e hakallono isu koi ka tanittani peenaa. Taatou see ttani ma i taatou ku kkaro i naa haitino tuai e ttaka ma taatou. Seai. Taatou ma ki ttani i taatou e fiffai maa naa haitino hoou taatou i te lani raa ki kaumai ki suia naa haitino tuai taatou, ki hakaoratia naa tinotama taatou. TeAtua tana tino ni penapena taatou ki tauhia taatou te ora nei, araa hookii mai iloo tana Aitu raa ki hakailoa mai i ana mee e tuku maa taatou.
Teenaa naa manava taatou see ssopo. Taatou e illoa maa te saaita taatou koi ttaka ma naa haitino te maarama nei raa, taatou e mmao ma TeAriki. I te aa naa ora taatou e hano ma naa hakatina taatou, see mee ma e hano ma naa mee taatou e kkite. Taatou see ssopo naa manava taatou, teenaa taatou e taukalleka koi ki tiiake naa haitino te maarama nei ki oo taatou no nnoho ma TeAriki. Tevana iaa se kina peehea taatou e nnoho, taatou e fiffai koi ki hiahia TeAriki i naa ora taatou. 10 I te aa, i taatou ma ki ttuu hakkaatoa imua Christ ki hakatonutonusia naa ora taatou a Ia. Taatou ma ki suia TeAtua, tautari ki naa tiputtipu naa ora taatou i te maarama nei, teenaa ko naa vana katoo taatou ni mee, naa vana e taukalleka ma naa vana e hakallika. Rom 14.10
Naa soa maaoni TeAtua
11 Maaua e illoa i te mee e mee maa e mattaku i TeAriki, teenaa e haaite ai maaua te ppuratia maaua aaraa tama ki taaohi manava kiaa Ia. TeAtua e iloa i maaua hakaraaoi iloo, teenaa nau e hiihai maa kootou ki illoa hakaraaoi iloo i aa nau hoki iloto naa manava kootou. 12 Maaua see mee hoki ma ki hakattoe atu maa naa sosorina maaua e taukalleka. Maaua e ssee se ara e tonu ki tau ma kootou te hakanau i maaua, ki lavaa kootou te taratara atu ki naa tama e ahu i naa kkite laatou naa tiputipu te tama, seai ma ko naa tiputipu tana hatumanava. 13 E aa? Kootou e mannatu maa maaua e vvare? Aa tiiake peenaa, teenaa se vana koi iloto maatou ma TeAtua. Seai? Kootou e mannatu maa maaua e atammai? Aa teenaa, teenei se vana e mee koi ki tokonaki ki kootou. 14 Naa ora maaua e tauhia te laaoi Christ. Maaua e illoa maa te tama tokotasi nei ni mate ki tokonaki Ia ki te henua katoo. Teenaa e mee maa te henua katoo ni mmate hakapaa ma Ia. 15 A Ia ni mate ki hakaora te henua hakkaatoa. Naa tama e ora i te ssao nei see ora maa laatou koi. Laatou e ora i naa mahi Jesus Christ, te tama ni mate aa ni hakamasikeria ki hakaoratia laatou.
16 Ssao nei iaa, taatou ku see hakatonutonu telaa tama ki naa tiputipu te maarama nei. Maaoni, imua raa taatou ni ttoka ki Jesus no taratara maa Ia se tama peelaa, i naa ttoka te tama te maarama nei. Saaita nei taatou ku see lavaa te mee peenaa. 17 Aa teenaa, te tama e iloa maaoni i Christ raa teenaa se tama hoou. Tana tiputipu tuai raa ku oti te tiiake, aa te tiputipu hoou raa ku hakasura. 18 Teenei ni ara katoo TeAtua ni penapena maa taatou. Christ ni heunatia mai TeAtua ki au no haia taatou ki haisoa ma TeAtua. Maaua nei hoki e heunatia ki oo no haia aaraa tama ki haisoa hoki ma TeAtua. 19 Naa taratara TeAtua e takkoto i maaua nei e mee peelaa: TeAtua ni heunatia mai a Ia Christ i aa Ia e hiihai maa Ia e haisoa ma naa tama hakkaatoa i te maarama nei. TeAtua ni see maanatu ki naa haisara laatou imua, teenei e kaumai ai a Ia naa taratara nei ki hakailoa aaraa tama i tana hiihai ki haisoa ma laatou.
20 Aa teenei maaua ku kauatu naa taratara Jesus Christ. Maaua e taratara atu pee ko te maaisu TeAtua. Maaua e ttaro atu ki kootou iloto te Inoa Jesus Christ: kootou tiiake TeAtua ki hurisia naa mannatu kootou ki see lotoffaaeo kootou iaa Ia, aa kootou ku ahe no vaissoa maa Ia! 21 Christ ni seai ana haisara ni ppena, tevana iaa a Ia ni haia TeAtua ki lave hoki a Ia i naa haisara taatou, ki llave taatou i te tiputipu e tonu TeAtua i taatou e nnoho hakapaa ma Christ.

5.10 Rom 14.10