9
Tokonaki ki aaraa tama te lotu
Kootou kunaa illoa are i te mane e kkave ki naa tama TeAtua e nnoho i Judea. Nau e iloa maa kootou e fiffai maa kootou ki tokonaki ki naa tama naa. Nau ni hakanau ake ki naa tama i Masedonia raa i kootou peelaa, “Naa taaina ma naa kave taatou i Akaia raa ni nnoho iloo i te setau peelaa ma ki tokonaki laatou.” Naa manava naa tama naa ni usuhia i kootou ni lellere ma ki tokonaki kootou. Teenei nau ku heunatia atu nau naa tama naa, ki kkite naa tama naa maa taku hakanau ni hakanau i kootou raa seai maa ni taratara matani koi. Tevana iaa, e mee pee ko nau ni taratara ake ki laatou, nau e iloa maa kootou e nnoho mai ma naa mane kootou ni hakanaaopo. Tevana iaa, ki mee maa nau e hanatu ma naa tama i Masedonia, aa no kite nau maa kootou see hai mee ni hakanaaopo raa, maaua ma ki nnapa iloo, i maaua nei koi ni taratara ka hakanau i kootou. Teenei e heunatia atu ai nau naa tama nei ki oo atu imua no hakatonu hakaoti naa mee kootou ni hakanaaopo. Nau e hiihai maa naa mee kootou ni taratara maa kootou ma ki hookii raa ki mmoe mai hakaoti i taku saaita ma ki tae atu, ki maatino peelaa maa kootou e hookii i naa tino fiffai kootou, see mee maa i teelaa ni taratara maaua ni kauatu.
Kootou hakamaarona te taratara nei: te tama e tori ana hua laakau e mooisi raa, ma ki see hai kaikai maaoni ma ki vasi; te tama e tori ana hua laakau e tammaki raa iaa ma ki vasi te lopo kaikai e tammaki. Kootou ki hookii te kooina kootou e mannatu maa e tau ma naa mee e nnoho ma kootou, aa kootou ki hookii ma te manava laaoi. TeAtua e hiihai ki te tama e hookii maa te manava laaoi. TeAtua e lavaa te kauatu te kau mee e ttoe iaa i te fiffai kootou, teenaa kootou ma ki nnoho ma naa mee katoo kootou e ssee, aa e tau te vaevae maa aaraa tama. E mee pee ko naa taratara te Laupepa Tapu raa peelaa,
“A Ia e hookii te mee ki naa tama see hai mee.
Tana laaoi e takoto hakaoti peenaa.” Ps 112.9
10 Aa TeAtua, te tama e hookii te hua laakau ki hakatori aa te haraoa ki kkai, ma ki kauatu te kau mee kootou e ssee, ki ffuri kootou no tokonaki ki aaraa tama. Is 55.10 11 A Ia ma ki kauatu te kau mee ki tuutuu laaoi kootou, aa ki lavaa kootou te tokonaki ki telaa tama. Aa i te saaita maaua ma ki vaevae naa mee kootou naa ki naa tama see hai mee raa, te henua ma ki taratara hakanau i TeAtua. 12 Te mane kootou e hakanaaopo naa ma ki tokonaki ki naa tama TeAtua, aa laatou ma ki ffuri no hakanau hoki i te laaoi TeAtua. 13 Te henua katoo ma ki kkite i naa takkoto naa manava kootou i te tokonaki kootou ma ki kauake ki naa tama i Judea. Laatou ma ki illoa maa kootou ni too hakaraaoi iloo naa taratara Christ ka tautari ki ana tiputipu. Laatou ma ki fiaffia i te lopo mee kootou e kauake ki laatou ma aaraa tama i aaraa henua, teenaa laatou ma ki ffuri katoo no hakanau i TeAtua. 14 Laatou ma ki taku ki TeAtua i te llee naa manava laatou i kootou, i te laaoi TeAtua e hakasura i kootou. 15 Taatou ki fiaffia i te mee taukareka TeAtua, teelaa see ilotia te tarataraina, e kaumai ki taatou.

9.9 Ps 112.9

9.10 Is 55.10