10
Paul e taratara i ana heuna
A nau, Paul, te tama e taratara kootou maa e haaeo iloto aku pas e sissii atu aa e laaoi i taku saaita e nnoho taatou, e kauatu aku taratara nei ki kootou. I loto te inoa Christ, te tama e takoto te laaoi ma te aroha, kootou see mee ma ki haaeo nau i taku saaita ma ki hanatu, i aa nau e iloa maa nau ma ki loto i naa tama e mee naa taratara laatou maa maaua e sosorina koi pee ko naa tama te maarama nei. Maaoni, maaua ni tama ni ttipu ake i te maarama nei, tevana iaa, i naa saaita maaua e hetaa ma naa mee e hakallika raa, maaua see tautari ki te hakataakoto te tama te maarama nei. Naa hana e ttaka ma maaua nei seai ni hana te maarama nei; teenei ko naa hana aitu TeAtua, teelaa e seu maaua naa mahi naa aitu hakallika. Maaua e seua maaua naa heaatuna hakalellesi naa tama e mee; maaua e seua maaua naa vana hakatannata naa tama e mee ma ki puuia te iloa TeAtua; maaua e mee ki hurisia maaua naa mannatu te henua ki tautari ki Christ. Aa te saaita kootou e huri mai maa kootou ku llono taratara, teenaa maaua ma ki hakkaitoaina maaua naa tama see llono taratara.
Kootou e ttoka koi i naa tiputipu te mee i ana tautaha. Ki mee se tama e maanatu maa ia se tama e tautari maaoni ki Christ, a ia ki maanatu hakaraaoi ki iloa ia, i maaua hoki ni tama e tautari maaoni ki Christ pee ko ia. Nau see napa maa nau ni maaroo are te ahu i naa heuna Christ ni kaumai ki maaua. Teenaa ko naa heuna e hakatipu naa ora kootou. Maaua see heheuna ma ki seua naa ora kootou. Kootou see mannatu maa nau e sissii atu naa pas nei ki hakamatakuria kootou. 10 Aaraa tama ma ki taratara peelaa, “Naa pas Paul nei e taratara haimmahi lokoi ki taatou, aa i tana saaita e noho i taatou raa, a ia e matanaenae aa see iloa te taratara haimahi peenaa. Ana taratara naa ni taratara matani koi!” 11 Naa tama e mee naa taratara laatou peenaa ki illoa maa te tiputipu maaua ma ki hakasura i te saaita maaua ma ki ttae atu raa ma ki mee koi ma ko naa taratara maaua i naa pas maaua.
12 Aaraa tama e hai maa laatou ni tama hakamaatua. Tevana iaa maaua see mee maa maaua e mee ma ko naa tama naa. Seai. Naa tama naa e ttoka koi ki naa tiputtipu laatou soko laatou, no mee maa teenaa ko naa tiputtipu laatou maaoni. Naa tama naa ku vvare hakaoti! 13 Maaua iaa see lavaa te hakattoe naa ahu maaua ki maaua; maaua ma ki ahu koi i te kooina naa heuna maaua ni kaumai TeAtua, teenaa e hakapaa ma naa heuna maaua e mee iloto kootou. 14 Naa heuna maaua e kaumai TeAtua nei e tae atu hoki ki kootou. Teenaa ko te vana maaua ni oo atu no hakaea atu te Lono Taukareka i Christ. 15 Maaua see illoa te ahu ki maaua i naa heuna are aaraa tama ni mee. Maaua e heheuna tonu i naa heuna maaua e kaumai TeAtua, ki illoa hakaraaoi kootou i TeAtua. Maaua e fiffai maa naa heuna maaua nei e llasi i te kina naa. 16 Maaua e fiffai maa te Lono Taukareka nei e hakataeria maaua hoki ki naa henua e ttuu imuri kootou, ki see ahu maaua i naa heuna are aaraa tama ni mee.
17 Tevana iaa te Laupepa Tapu raa e taratara peelaa, “Ttama e hiihai maa ia ki ahu, a ia ki ahu i naa vana TeAriki ni mee.” Jer 9.24 18 I teelaa ko naa tama are TeAriki e hakanau raa teelaa e haia TeAtua maa ni tama aana maaoni, seai ma ko naa tama e hakanau i laatou soko laatou.

10.17 Jer 9.24