2
Naa tisa hakalellesi
E mee naa pure hakalellesi ni hakassura iho imua no ttaka vaaroto te henua, aa i te ara naa hoki, e mee naa tisa hakalellesi ma ki oti ku ttaka atu vaaroto kootou. Naa tama naa ma ki hakassura atu ma naa akonaki hakalellesi teelaa ma ki oti ku seua ai kootou, aa laatou ma ki hakakkeeina laatou TeAtua, te tama ni hakasao laatou. Teenaa laatou ma ki hakatekia koi no seua naa ora laatou. Te lopo tama ma ki tautari atu ki naa sosorina hai huri naa tama naa; aa i naa vana see ttonu laatou e hai naa raa, aaraa tama ma ki ffuri no taratara hakallika i te ara te hakamaaoni. I naa manava kailallao laatou raa, naa tisa hakalellesi naa ma ki ffuti te lopo mane i naa taratara ffatu laatou ni kauatu ki kootou. Tevana iaa TeAtua kunaa noho iloo ka ttari ki hakatonutonu naa tama naa. Te ssao naa ora laatou e tukua ki seua raa ku taupiri!
Naa ensol ni ppena naa haisara laatou raa ni see hakassaoria TeAtua. Laatou ni tauatia katoo a Ia ki loto te kina te mate, teenaa te kina laatou e saisaitia ka mmoe i te poouri ana ka ttari ki te Aso te Hakatonu TeAtua. TeAtua ni see hakasaoria a Ia naa tama imua raa hoki. A Ia ni hakaffuta tana tai no loohia te kanohenua ni see hakannoo kiaa Ia. Naa tama koi ni hakassaoria a Ia raa ko Noah, te tama ni hakaea te tiputipu e tonu, aa ma te laa takahitu tama. Gen 6.1—7.24 TeAtua ni mee pakavaina a Ia naa henua Sodom ma Gomora. Naa henua naa ni tuunia a Ia ki seai hakaoti. A Ia ni mee te vana nei ki hakailoa ki te henua i tana vana ma ki mee ki naa tama see hakannoo kiaa Ia. Gen 19.24 Lot ni hakasaoria a Ia i Lot se tama e taukareka. A ia ni tanitani peenaa i naa sosorina hai huri naa tama see llono taratara. Gen 19.1-16 Te tama e taukareka naa ni noho hakapaa ma naa tama naa. I te aso ma te aso, a ia ni tanitani peenaa i ana noho ka ttoka aa ka hakannoo ki naa sosorina hakallika naa tama naa. Teenaa TeAtua e iloa i tana ara ma ki mee ki hakasaoria naa tama e hakannoo kiaa Ia i naa mmaha e ttaka ma laatou. A Ia e iloa hoki i tana ara ma ki haia a Ia ki lonollono raaoi iloo naa tama e sosorina hakallika raa ki tae ki te Aso te Hakatonu. 10 Teenaa ko naa tama e mee pakava naa haitino laatou ki naa vana e kerekkere teelaa e ttuu ai naa huru laatou, aa see tuku ki naa taratara hakamaatua TeAtua.
Naa tisa hakalellesi nei see illoa te ppore aa e manava hatu. Naa tama naa see illoa te tuku ki naa vana naa aitu haimahi i aruna; laatou e ffuri are no hai haaeoina laatou naa tama naa. 11 Naa ensol haimahi raa iloo, teelaa e haimahi are i naa tisa hakalellesi naa, see illoa te taratara haaeo ki naa tama naa imua naa karamata TeAtua. 12 Naa tama naa iaa e sosorina see hai mannatu. Laatou see illoa te hakatonu i te vana e taukareka ma te vana e hakallika. Laatou e sosorina ma ko naa manu vao kaittama e ttipu ake koi ki tauhia no taaia. Laatou maraa e ffuri no sasakkiri huri i naa vana laatou see illoa. Teenaa laatou ma ki taaia ki mmate, e mee ma ko naa manu vao kaittama. 13 Laatou ma ki haia ki hakallono isu hoki pee ko naa hakallono isu naa tama e mee pakavaina laatou. I te ao raa iloo, naa tama naa ma ki hakauaua i naa hai laatou ki te kau vana e kerekkere ma ki akottia te hiihai naa haitino laatou. Kootou ma ki nnapa i naa sosorina naa tama naa i naa saaita laatou e nnoho no kkai ma kootou. I te aa, i laatou ma ki taussua peenaa ka hai ki naa vana e hakannapa laatou naa iloto kootou. 14 Naa tama naa e sessee peenaa ki naa haahine e kai nauhie ki mmoe ma laatou; laatou ma ki ttuu naa huru laatou peenaa i naa haahine. Naa tama see haimmahi naa hakataakoto laatou raa e usuhia laatou peenaa ki ppenaa naa haisara. Laatou ni tama ku rakapau i naa vana kailallao laatou e hai. Teenaa, naa tama naa ku takkoto i laro naa haaeo TeAtua. 15 Naa tama naa ku see tautari ki te ara e tonu, ku tautari are ki te ara Balaam, te tama Beor. Teenaa se tama e kaimanako ki ana mane ma ki oti ku too i ana vana see ttonu e hai. 16 Tevana iaa te tama naa ni nutua te donki, (teenaa se manu see iloa te taratara) i aa ia se tama haisara. Te donki naa ni huri ake no taratara ake ma se tama, teenaa ki tiiake ai naa vana vvare te tama naa. Num 22.4-35
17 Naa tisa hakalellesi nei e mee pee ko naa sao i te ppaa i tua e ttuu pakuppaku. Laatou e mee pee ko naa uruaoa e irihia te matani, aa laatou ku oti te tukua mai laatou kina TeAtua i te poouri ana hakaoti. 18 Naa tama naa e ahu iloo i naa taratara vvare laatou e hai. Laatou e usuhia laatou naa tama ku kaamata te hakattaha i naa tama e ttaka ma naa hakataakoto see ttonu raa ki ahe no mee naa vana e kerekkere laatou e kaimannako. 19 Naa tama naa e taratara ake maa laatou e ttana te mee naa vana laatou e fiffai, aa naa tino laatou iaa e hakavaarea naa sosorina laatou e hakamannani teelaa ma ki mmate ai laatou. I te aa, te tama e hakavaarea raa ko te tama e hakamanani peenaa ki naa sosorina see ttonu. 20 Ki mee te henua ni tiiake laatou naa sosorina e kerekkere te maarama nei i laatou e illoa i TeAriki Jesus Christ, te tama e hakaora taatou, aa ni ahe hoki no tautari ki naa sosorina naa ka hakavaarea ai laatou, teenaa, te tiputipu laatou i te saaita nei ku hakallika iaa i te tiputipu laatou imua. 21 E taukareka ki mee maa naa tama naa ni see oomai no illoa i te ara te tiputipu e tonu. I te aa, te tiputipu laatou i te saaita nei e hakallika i laatou ku ffuri no tiiake laatou te taratara hakamaatua e tapu TeAtua ni kauake ki laatou, aa laatou iaa ku oti te illoa i te ara te tiputipu e tonu. 22 Te tiputipu nei e huri ake peelaa maa naa taratara raa ni taratara maaoni, teenaa ko naa taratara e mee maa, “Te poi raa e ahe koi no kai ana rua” aa ko “Te poi ku oti te kaukau raa e ahe koi no moe iloto te pelapela.” Prov 26.11

2.5 Gen 6.1—7.24

2.6 Gen 19.24

2.7 Gen 19.1-16

2.16 Num 22.4-35

2.22 Prov 26.11