3
TeAriki ma ki au
Aku soa nei, teenei te rua aku pas e sissii atu ki kootou. I aku pas katoo e lua ni sissii atu raa, nau ni hakahekahe atu naa taratara nei ki mallama naa hakataakoto kootou. Nau e hiihai maa kootou ki hakamaarona naa taratara ni tarataraina naa pure e ttapu TeAtua imua iloo. Nau e hiihai hoki maa kootou ki hakamaarona te taratara hakamaatua TeAriki, te tama e hakaora taatou, teelaa ni kauatu naa aposol kootou.
Te mee mua raa, kootou ki illoa hakaraaoi peelaa maa iloto naa aso hakaoti nei raa, e mee naa tama teelaa e tautari ki naa sosorina e hakallika teelaa e oti manava ai laatou. Naa tama naa ma ki mee naa taratara taussua laatou, Jude 18 ka vasirisiri peelaa, “A Ia ni purepure atu maa Ia ma ki au, anii? Aa teehea Ia naa? Naa tippuna taatou raa ku oti te mmate, tevana iaa naa mee katoo koi takkoto iloo pee ko te saaita te maarama nei ni penapenaa TeAtua!” Naa tama naa e mee maa laatou ku ssiri maa imua iloo raa, TeAtua ni llani tana kaitae, teenaa ki mahaa ake te lani ma te kerekere. A Ia ni llani no maavae te kerekere ma te ttai, aa teenaa hakassaaina iloo a Ia te kerekere e pakupaku raa ki sura i te ttai. Gen 1.6-9 Teenaa ko te ttai raa hoki, te ttai ni hakaffuta, teelaa ni loohia ka seua ai naa kanohenua imua. Gen 7.11 Tevana iaa te lani ma te kerekere, teenei e takkoto i te ssao nei e tauhia te taratara hakamaatua TeAtua naa koi, ki tuunia i te ahi. Naa mee naa e tauhia ki tae mai te aso te hakatonu TeAtua. Teenaa ko te saaita TeAtua ma ki hakatonu no taaia ki mmate naa tama see hakannoo kiaa Ia.
Tevana iaa kootou seai iloo ki ssiri i te mee tokotasi, aku taaina nei! I naa karamata TeAtua raa, te rooroa te aso tokotasi e noto ki te rooroa te simata setau; naa sao e lua naa e hakatau peellaa kiaa Ia. Ps 90.4 Aaraa tama e mannatu maa TeAtua e nnase te haia a Ia naa mee aana ni purepure mai ki taatou imua. Teenaa seai se vana maaoni. TeAtua e llee tana manava i kootou, teenaa a Ia see hiihai maa se tama i kootou ki mate. A Ia e hiihai maa kootou hakkaatoa ki ffuri naa manava kootou no tiiake naa haisara kootou.
10 Tevana iaa te aso TeAriki raa ma ki hakateki no sura iho ma se tama kailaarao. I te aso naa raa, taatou ma ki llono i naa takattuu mai i aruna no seai naa papallani. Naa mee katoo e takkoto i naa papallani raa ma ki tuunia te vvela te ahi, aa naa mee katoo i te kerekere nei ma ki seua hakaoti. Mt 24.43; Lk 12.39; 1 Thes 5.2; Rev 16.15 11 I naa mee katoo ma ki seua i te ara nei raa, teelaa se tiputipu peehea ki tauhia kootou? Teenaa, kootou ki hakamaarama naa ora kootou ki ttapu aa kootou ku tautari ki te tiputipu TeAtua, 12 i naa nnoho kootou ka ttari ki te aso TeAtua ka heheuna hakappuru ki vave tae mai te aso naa. Teenaa ko te aso naa papallani ma ki ura no vvela hakkaatoa. Naa mee hakkaatoa i naa papallani ma ki tuunia te vvela te ahi. 13 Taatou iaa e ttari ki te mee TeAtua ni purepure mai ki taatou. Teenaa ko naa papallani hoou aa te kerekere hoou, te kina te tiputipu e tonu raa e takoto. Is 65.17; 66.22; Rev 21.1
Naa taratara hakaoti
14 Aku soa nei. I te saaita kootou koi nnoho ka ttari ki te aso naa, kootou ki mmata hakaraaoi iloo ki ttonu naa ora kootou aa kootou ku mee ki seai iloo ni sara maa kootou imua naa karamata TeAtua. Kootou mmata hoki ki nnoho hakaraaoi kootou ma Ia. 15 Kootou mmata i te lavatoa TeAriki te noho ka ttari ki kootou. Kootou ki mmata maa teenaa se ssao aana e kauatu ki lavaa kootou te hakamaarama naa ora kootou ki hakaoratia kootou. Taatou taina, Paul, ni kauatu hoki naa taratara nei iloto ana pas ni sissii atu ki kootou. Paul ni kauake tana iloa TeAtua ki lavaa ia te kauatu naa taratara hakamaatua peenaa. 16 Teenei ko ana mee maraa e sissii atu iloto ana pas hakkaatoa i ana taratara i te vana nei. Aaraa taratara Paul ni sissii iloto ana pas naa ni hainattaa te ilotia. Teenaa ko ana taratara maraa e hurisia naa tama e vvare. Naa tama naa e mee naa vana naa hoki ki aaraa taratara te Laupepa Tapu. Naa tama naa ku penapena laatou sara soko laatou.
17 Tevana iaa kootou, aku soa nei, kunaa illoa are i te mee naa. Teenaa kootou ki roorosi hakaraaoi iloo ki see hurisia naa manava kootou naa tiputtipu see ttonu naa tama see llono taratara ka tiiake kootou te nnoho taukareka kootou naa. 18 I te aso maa te aso, kootou ki ttipu ake maa te manava laaoi TeAriki taatou, Jesus Christ. Kootou ki ttipu ake no illoa hakaraaoi iaa Ia, te tama e hakaora taatou. A Ia ki noho hakamaatua i te ssao nei aa ma naa aso hakkaatoa! Amen.

3.3 Jude 18

3.5 Gen 1.6-9

3.6 Gen 7.11

3.8 Ps 90.4

3.10 Mt 24.43; Lk 12.39; 1 Thes 5.2; Rev 16.15

3.13 Is 65.17; 66.22; Rev 21.1