5
Kootou ki nnoho tanatana ki te ahemai TeAriki
Kootou naa taaina ma naa kave maatou nei, maatou ki see sissii no taratara atu i naa saaita ma naa sao naa vana nei ma ki ssura mai. Kootou e illoa hakaraaoi iloo maa te aso TeAriki raa ma ki hakateki iho pee ko naa see illoa taatou i naa hakasura iho te tama kailaarao raa i te poo. Mt 24.43; Lk 12.39; 2 Pet 3.10 Ssao te henua e taratara peelaa, “Naa mee e mmoe taukalleka hakkaatoa,” teenaa laatou ma ki hakatekia i te hakallika raa ku pakuu atu ki laatou, e mee pee ko i-naa hakallono isu te tinae ku taupiri ki haanau. Teenaa see hai tama ma ki lavaa te ffuro no mmuni. Tevana iaa kootou, naa taaina ma naa kave maatou, kootou seai ni tama e nnoho i te poouri, teenaa kootou ki see hakatekia i te aso naa pee ko naa hakatekia kootou te tama kailaarao. Kootou naa hakkaatoa ni tama i te ao; kootou e nnoho i te maarama. Taatou seai ni tama te poo, teelaa e nnoho i te poouri ana, seai. Aa teenaa, taatou ki see mmoe pee ko aaraa tama; taatou ki mata ora ka tino maamaa. Te henua e mmoe i naa poo; aa teelaa ko te poo raa teelaa e unu ai naa tama naa ka vvare. Taatou iaa ni tama i te ao, teenaa taatou ki mata ora. Taatou ki lotu tonu peenaa i TeAtua ka manava laaoi i telaa tama, ki takkoto te tiputipu naa pee ko te ppui naa hatahata taatou, aa te illoa taatou maa taatou ma ki oti ku hakasaoria raa iaa, teenaa ko te houru e ppui naa pisouru taatou. Is 59.17; Eph 6.13-17 Taatou ni see tukua TeAtua ma ki hakallono isu taatou i ana haaeo, seai. Taatou ni tukua TeAtua ki tauhia taatou te ora maaoni, i taatou e illoa hakaraaoi iloo i TeAriki Jesus Christ. 10 TeAriki ni mate ki hakassaoria taatou, teenaa ki ttaka taatou hakapaa ma Ia, niaaina maa taatou koi ora aa seai maa taatou ku oti te mmate i tana saaita ma ki ahemai. 11 Teenaa kootou ki tokonaki ki telaa tama ka hakatipu te manava telaa tama, e mee pee ko naa hai kootou i te saaita nei.
Naa akonaki ma naa purepure hakaoti Paul
12 Naa taaina ma naa kave maatou nei, maatou e fiffai ki tuku kootou ki naa vana naa tama e heheuna vaaroto kootou. Teenaa ko naa tama kootou ki hakannoo aa teelaa ma ki taratara atu i naa vana kootou ki mee. 13 Kootou ki tuku ki naa vana naa tama naa ka manava laaoi i laatou i naa heuna laatou e mee naa. Kootou ki nnoho hakaraaoi ma naa tama kootou i te kina naa.
14 Naa taaina ma naa kave maatou nei. Maatou e fiffai ki nutua kootou naa tama e matanaennae raa ki see sosorina laatou peenaa. Kootou ki hakatipuina kootou naa manava naa tama teelaa e kiri mattaku, aa kootou ku tokonaki atu ki naa tama e nnoho hakaaroha. Kootou ki taratara hakaraaoi ki naa tama hakkaatoa. 15 Kootou mmata ki see ffuri ni tama no mee hakallika ki aaraa tama maa i laatou ni haia hakallikaina naa tama naa. I te kau saaita katoo, kootou ki mmata ki sosorina taukalleka kootou ki telaa tama aa ma naa tama hakkaatoa.
16 Kootou ki ttaka ka fiaffia peenaa; 17 kootou ki taku i te kau saaita; 18 kootou ki taratara hiahia peenaa i TeAtua, niaaina maa te nnoho kootou naa e tiputipu peehea. Teenei te tiputipu TeAtua e hiihai i kootou, i kootou e tautari ki Jesus Christ.
19 Kootou ki see puuia kootou TeAitu Tapu ki see heheuna iloto naa ora kootou; 20 kootou ki see taratara haaeoina kootou naa taratara naa tama e hai maa teelaa ni taratara e kauake TeAtua. 21 Kootou ki hakannoo ki naa taratara katoo e kauatu aa kootou ku hakatuu hakaraaoi iloo maa teelaa ni taratara peehea. Naa mee e taukalleka raa, kootou ku tauhia kootou. 22 Kootou iaa ki tiiake kootou te tiputipu e hakallika.
23 Maatou e taku maa TeAtua te laaoi ki hakatapu naa ora kootou ki mallama. A Ia ki roorosi hakaraaoi iloo ki naa ora, naa aitu, aa ma naa tinotama kootou ki see hai sara kootou i te saaita TeAriki Jesus Christ e ahemai. 24 Te tama ni aru atu ki oo ake kootou kiaa Ia raa ma ki haia a Ia naa vana naa, i aa Ia se tama maraa e tuku ki ana taratara.
25 Naa taaina ma naa kave maatou nei, kootou ki taku hoki ki TeAtua ki tokonaki mai ki maatou.
26 Kauatu te vaisoni e tapu i naa pureppure kootou ma naa tama katoo e hakattina.
27 Nau e ttaro atu ki kootou iloto te inoa TeAriki ki paupau atu naa taratara te laupepa nei ki naa tama katoo e hakattina.
28 TeAriki Jesus Christ ki roorosi hakaraaoi iloo ki kootou.

5.2 Mt 24.43; Lk 12.39; 2 Pet 3.10

5.8 Is 59.17; Eph 6.13-17