4
Te ora e hiihai ai TeAtua
Aku taaina ma aku kave nei, maatou ni akonaki atu ki kootou i te ora teelaa kootou ki tautari ki hiihai TeAtua ki kootou. Ni maaoni iaa, teenei ko te tiputipu ni ttaka ma kootou. Aa teenei maatou ku ttaro atu iloto te inoa TeAriki Jesus ki ttosi ake naa sosorina e taukalleka kootou naa. I te aa, i kootou e illoa i naa akonaki TeAriki Jesus ni kauatu maatou ki kootou. TeAtua e hiihai maa kootou ki haka maarama naa ora kootou ki ttapu, aa maa kootou ki tiiake te tiputipu e hai huri. Kootou naa taanata raa ki illoa i te tiputipu e tonu, teenaa i naa sosorina kootou ki naa aavana kootou. Kootou see mee koi maa kootou ki ttuu naa huru kootou ma ki moemmoe kootou peenaa ma naa aavana kootou, e mee pee ko naa tama te poouri see illoa i TeAtua. I naa sosorina te tanata ki tana aavana raa, te tanata naa ki see mee se vana kailaarao maana ki tana taina e lotu. Maatou ni taratara atu te mee nei ki kootou imua, teenaa maatou ni hakaapo atu maa TeAriki ma ki hakkaitoaina a Ia naa tama e hakassura te tiputipu naa. Taatou ni see kannaatia TeAtua ki ttaka taatou ka hai huri, seai. Taatou ni kannaatia a Ia ki ttaka taatou ma naa ora e ttapu. Teenaa, te tama see hakannoo ki naa akonaki nei raa, a ia see mee maa ia see hakannoo ki naa akonaki te tamavare, seai. A ia naa e mee maa see hakannoo ki TeAtua, te tama e kauatu tana Aitu Tapu raa ki kootou.
Maatou ki see sissii no taratara atu ki manava laaoi kootou i aaraa tama te lotu, i te aa, i kootou ku oti te akonakina TeAtua ki manava laaoi kootou i telaa tama. 10 Aa kootou naa ni sosorina peenaa ki naa taaina ma naa kave katoo kootou e nnoho i Masedonia. Teenaa maatou e ttaro atu ki kootou, naa taaina ma naa kave maatou nei, kootou ki ttosi ake naa sosorina e taukalleka kootou naa. 11 Kootou mmata ki ttaka seemuu kootou, aa kootou ki anaana ki mee naa vana kootou soko kootou ka heheuna ki naa tino rima kootou ki llave ni kaikai maa kootou. Kootou ki mee pee ko naa taratara atu maatou ki kootou imua. 12 I te ara nei raa, naa tama see lotu raa ma ki taratara hakanau i naa tiputtipu kootou. Teenaa kootou ma ki see nnoho koi ma ki oo atu ni tama huri no kauatu ni mee maa kootou.
TeAriki ku ahemai
13 Kootou naa taaina ma naa kave maatou, maatou e fiffai maa kootou ki illoa ma se aa ma ki mee i naa tama teelaa ku oti te mmate. Maatou see fiffai maa kootou ki nnoho hakaaroha pee ko naa tama teelaa see hai mee e taaohi manava ai. 14 Taatou e illoa maa Jesus ni mate no masike hoki, teenaa taatou e illoa maa te saaita Jesus ma ki ahemai raa, TeAtua ma ki ahemai ma Jesus aa ma naa tama e lotu teelaa ku oti te mmate.
15 Naa taratara e kauatu maatou nei, teenei ni akonaki TeAriki: Naa tama i taatou teelaa koi ora i te saaita TeAriki e ahemai raa, naa tama naa ma ki ttari ki oo naa tama ku oti te mmate raa ki TeAtua imua. 16 TeAtua ma ki kappisi ana varo, teenaa te ensol hakamaatua raa ma ki taratara iho, aa te henua ma ki llono i naa iri te puu TeAtua. TeAriki tana tino ma ki hano iho i te lani. Naa tama ku oti te mmate teelaa e lotu i Christ raa ma ki massike no ora imua; 17 ki oti raa taatou, naa tama koi ora i te saaita naa, ma ki toa TeAtua no hakapaa atu ki naa tama naa i aruna naa uruaoa. Teenaa taatou katoo ma ki kkutu atu ma TeAriki i te lani no nnoho hakaoti ma Ia. 1 Cor 15.51-52 18 Tarataraina naa taratara nei ki naa tama kootou, ki ttipu naa manava kootou.

4.17 1 Cor 15.51-52