3
Kootou taku ki tokonaki mai TeAtua i maatou
Naa taaina ma naa kave maatou nei, kootou ki taku ki TeAtua ki tokonaki mai ki maatou, teenaa ki vave ttoha naa taratara TeAriki raa ki naa kina hakkaatoa, aa naa tama e hakannoo ki naa taratara naa ki illoa maa teenaa ni taratara hakamaatua, e mee koi pee ko te saaita kootou ni too naa taratara naa. Kootou ki taku hoki ki TeAtua ki roorosi mai ki maatou, ki see mee pakavaina maatou naa tama e hakallika; i te aa, see mee maa naa tama hakkaatoa e illoa i naa taratara TeAtua.
Tevana iaa taatou e lavaa te ttoka ki TeAtua ki tokonaki mai ki taatou, teenaa naa manava kootou ma ki haia a Ia ki mau ka roorosi ki see mee pakavaina kootou te tama e hakallika. Maatou e haia TeAriki ki mau naa manava maatou i kootou, teenaa maatou e iloa hakaraaoi iloo maa kootou ma ki haia kootou peenaa naa mee maatou e taratara atu ki kootou.
Maatou e taku maa TeAriki ki tokonaki atu ki illoa hakaraaoi kootou i te laaoi TeAtua aa i te noho hakalavatoa ma naa haaeo teelaa ni kauatu Christ.
Kootou ki mee naa heuna TeAtua
Naa taaina ma naa kave maatou nei, maatou e kauatu te taratara hakamaatua nei iloto te inoa TeAriki taatou Jesus Christ: Kootou hakattaha i naa tama te lotu teelaa e matanaennae aa see tautari ki naa akonaki maatou ni kauake ki laatou. Kootou e illoa hakaraaoi iloo maa kootou ki tautari ki naa vana maatou ni mee. Maatou ni see matanaennae i te saaita maatou ni nnoho ma kootou. Maatou maraa e tiiake ki tokonaki mai naa tama raa i te vasi naa kaikai maatou, tevana iaa maatou maraa e tauia lokoi maatou naa tama e kaumai naa kaikai naa. Maatou e heheuna hakappuru peenaa i te poo ma te ao ki see anaana kkee kootou i maatou. Te mee raa ni see hai vana e sara maa maatou e kainnoo atu ki tokonaki mai kootou ki maatou, tevana iaa maatou ni see fiffai maa maatou ki mee peenaa; maatou ni hakasura te tiputipu nei ki kkite kootou aa kootou ku tautari. 10 Saaita maatou ni nnoho ma kootou raa, maatou ni kauatu lokoi te taratara nei ki kootou, “Te tama see hiihai maa ia ki heheuna raa, a ia ki see kauake ni kaikai maana ki kai.”
11 Maatou e kauatu te taratara nei i maatou e llono maa e mee naa tama i kootou e ttaka ka matanaennae. Naa tama naa e kkaro te heheuna; laatou e illoa koi te hakauru naa pisouru laatou ki loto naa vana are aaraa tama. 12 Maatou e hakaapo atu te taratara hakamaatua nei, iloto te inoa TeAriki Jesus Christ, ki naa tama naa ki hakattonu naa tiputtipu laatou aa laatou ku heheuna ki lavaa te taavi ni kaikai maa laatou soko laatou.
13 Aa kootou iaa, naa taaina ma naa kave maatou, ki seai iloo ki kkaro te hakasura te tiputipu e tonu. 14 Ki mee ni tama i te kina naa see hakannoo ki naa taratara e kauatu maatou i te pas nei raa, kootou ku hakamaarona lokoi i naa tama naa. Kootou tiiake naa tama naa ki ttaka soko laatou ki nnapa laatou. 15 Tevana iaa kootou see mee ma ki tautau haaeo kootou ma naa tama naa; kootou ki akonaki atu ki laatou ki see mee laatou peenaa, e mee pee ko kootou e akonaki naa tama e lotu kootou hakapaa.
16 Maatou e taku maa TeAriki tana tino ki tokonaki atu ki nnoho hakaraaoi kootou i naa aso hakkaatoa, niaaina maa ni vana peehea e ssura. TeAriki ki noho ma kootou hakkaatoa.
17 A nau Paul, e sissii aku taratara hakaoti nei ki taku tino rima. Nau e sissii peenei taku inoa i naa hakaoti katoo aku pas.
18 Nau e taku maa TeAriki taatou, Jesus Christ, ki noho ma kootou hakkaatoa.