2
Te tama e hakallika
I te taratara i te ahemai TeAriki taatou Jesus Christ aa i te hakakkutu atu taatou ki nnoho taatou ma Ia raa: nau e ttaro atu ki kootou, aku taaina ma aku kave, 1 Thes 4.15-17 kootou mmata ki see oo atu ni tama no hakassoporia naa manava kootou maa te aso TeAriki raa ku oti te pakuu iho. Naa tama naa pee e mannatu maa teenaa ni taratara maatou ni ppesi i naa saaita maatou ni hakaea naa taratara aitu TeAtua aa i naa saaita maatou ni hakaea te Lono Taukareka i Christ. Aaraa tama e hai maa teenaa ni taratara maatou iloto te pas maatou ni sissii. Kootou mmata ki see oo atu ni tama no hakarereesia kootou. I te aa, i te saaita te aso naa seki pakuu iho raa, te henua ma ki ffuri no hakakkeeina laatou TeAtua, aa teenaa te tama e hakallika raa ma ki hakasura iho. Teenaa ko te tama ma ki oti ku peesia ki te kina te mate. Te tama e hakallika naa ma ki tuku murina a ia naa mee katoo teelaa e haia ma ni atua aa ma naa mee teelaa e lotu ai te henua. Te tama naa ma ki hakanoho soko ia ma se tama hakamaatua i aruna naa atua naa hakkaatoa. A ia ma ki uruhia a ia te Hare Tapu TeAtua raa no noho maa ia ko TeAtua. Dan 11.36; Ezek 28.2
E aa? Kootou ku see hakamaarona maa nau ni taratara atu naa mee nei katoo i taku saaita ni nnoho taatou? I te saaita nei raa kootou e illoa ma se aa e ppui te tama e hakallika naa ki see vave hakasura iho, teenaa i te tama naa ma ki hakasura iho koi i te saaita tana sao raa e tae mai. Te tiputipu e hakallika raa ko naa heheuna are vaaroto taatou, aa te tiputipu naa ma ki takoto peenaa iloo ki tae ki te ssao TeAtua ma ki hakataharia a Ia te tama e tauhia a ia te tiputipu naa. Aa teenaa, te tama e hakallika raa ma ki hakasuratia mai, tevana iaa i te saaita TeAriki Jesus ma ki au raa, te tama naa ma ki irihia TeAriki ki tana maanava no hakalleetia ki taha no mate, aa ana mahi ma ki seua TeAriki ki te ttia tana haitino e tapu. Is 11.4 Te tama e hakallika naa ma ki au ma naa mahi Satan no hakassura te kau mahi teelaa e hakassoro mmata, iaa teenaa seai ni mahi maaoni. Mt 24.24 10 A ia ma ki hai te kau vana hakalellesi ki naa tama teelaa ku nnoho koi ki mmate. Naa tama naa ma ki mmate i laatou ni see fiffai ma ki tauhia laatou te hakamaaoni teelaa ma ki lavaa te hakasaoria laatou. 11 Teenaa TeAtua e tiiake Ia naa tama naa ki lotu ki naa mee hakalellesi. 12 Naa tama ni see lotu i te hakamaaoni, teelaa ni fiaffia are i te tiputipu te haisara e taka ma laatou raa, naa tama naa ma ki tuku haaeoina TeAtua.
Kootou ni tukua TeAtua ki tauhia kootou te ora maaoni
13 Naa taaina ma naa kave maatou nei, maatou e tau te taratara hiahia peenaa ki TeAtua i kootou; kootou naa tama e llee ai te manava TeAtua. I te aa i kootou ni tukua TeAtua ki mee pee ko naa tama mua ni hakaoratia TeAitu Tapu no haia ma ni tama e ttapu tana kanohenua, aa i kootou e lotu i te hakamaaoni. 14 Kootou ni kannaatia TeAtua ki te ora hoou nei i te saaita maatou ni hakaea atu te Lono Taukareka; teenei kootou ku llave i naa tiputipu te ora TeAriki Jesus Christ. 15 Aa teenaa, kootou naa taaina ma naa kave maatou nei, kootou tuutuu hakaraaoi ka tauhia kootou naa taratara maaoni teelaa ni kauatu maatou ki kootou, teenaa i naa hakaea atu maatou naa taratara TeAtua aa i te pas maatou ni sissii atu ki kootou.
16 TeAtua te Tamana taatou e llee tana manava i taatou, aa iaa Ia e sura te manava laaoi raa, teenaa a Ia ni saapai mai ki mmau naa manava taatou aa ni mee mai ma ki nnoho hakaraaoi taatou ka ttari ki naa mee e taukalleka. Nau e taku kiaa Ia aa ki taatou Ariki Jesus Christ tana tino, 17 maa laaua ki saapai atu ki mmau naa manava kootou aa ki tokonaki atu ki ppena aa ki taratara lokoi kootou ki naa taratara e taukalleka i te kau saaita katoo.

2.1 1 Thes 4.15-17

2.4 Dan 11.36; Ezek 28.2

2.8 Is 11.4

2.9 Mt 24.24