3
Te tiputipu naa Loo maa te lotu maaoni i Christ
Kootou naa tama i Galesia, naa pisouru kootou ku vvare hakaoti! Kootou ni pakavatia e ai? Nau ni taratara atu hakaraaoi iloo i naa tiputipu te mate Jesus Christ i aruna te kros! Kootou mee mai te mee tokotasi nei: E aa? Kootou ni toa kootou TeAitu TeAtua raa ma i kootou e tautari ki naa Loo Moses, aa seai ma i kootou ni llono i te Lono Taukareka raa no hakataakoto ki loto naa manava kootou? Naa pisouru kootou ku vvare peehea! Kootou ni kaamata hakaraaoi iloo naa ora kootou ma TeAitu TeAtua; ai kootou iaa ku ffuri i te saaita nei no mee ma ki hakattonu naa ora kootou ki naa tino mahi kootou? Kootou ni hakallono isu vare koi? Kootou ni illoa koi maa teelaa se taukareka raa ni ttaka ma kootou! E aa? TeAtua e kauatu tana Aitu raa ka hakassura naa mirakol iloto kootou i kootou e tautari ki naa Loo? Seai. TeAtua e kauatu tana Aitu raa ka hakassura ana mirakol iloto kootou i kootou ni llono i te Lono Taukareka raa no hakataakoto ki naa manava kootou.
Kootou hakatuu ki Abraham; te laupepa tapu raa e mee maa, “Te tama naa ni lotu i TeAtua, teenaa TeAtua e mee maa tana ora e tonu i aa ia e lotu.” Gen 15.6; Rom 4.3 Kootou ki illoa maa naa mokopuna maaoni Abraham raa, teenaa ko naa tama e lotu i TeAtua. Rom 4.16 Te Laupepa Tapu raa ni taratara hakaoti maa TeAtua ma ki hakattonu naa ora naa tama teelaa seai ma ni Jew, i laatou e lotu iaa Ia. Teenaa TeAtua ni kauake hakaoti te Lono Taukareka raa ki Abraham peelaa, “Naa kanohenua katoo i te maarama nei ma ki haia hakaraaoina iaa koe.” Gen 12.3 Abraham ni lotu i TeAtua, teenaa ki huri atu TeAtua no haia hakaraaoina a ia. Peelaa hoki, naa tama katoo e lotu raa e haia hakaraaoina TeAtua.
10 Naa tama e tautari tonu koi ki naa Loo raa, naa haaeo TeAtua e takkoto i laatou. I te aa, te Laupepa Tapu raa e mee maa, “Te tama see tautari ki naa taratara katoo teelaa e takkoto iloto te laupepa naa Loo raa, te tama naa ma ki hai haaeoina TeAtua.” Deut 27.26 (LXX) 11 Taatou e kkite katoo maa see hai tama e hakatonusia tana ora TeAtua ma i aa ia e tautari ki naa Loo. I te aa, te Laupepa Tapu raa e mee maa, “Te tama koi teelaa e hakatonusia tana ora TeAtua i aa ia e lotu raa, teenaa ko te tama ma ki ora.” Hab 2.4 12 Tevana iaa te tautari te tama ki naa Loo raa e kee ma te lotu te tama i TeAtua. Te Laupepa Tapu raa e taratara are peelaa, “Te tama e tautari ki naa taratara katoo naa Loo raa, teenaa te tama ma ki ora.” Lev 18.5
13 Tevana iaa taatou ku oti te hakassaoria Christ ki see hai haaeoina taatou TeAtua. Te Laupepa Tapu raa e mee maa, “Te tama e hakatautauria i aruna te laakau raa, a ia ma ki tuku haaeoina TeAtua.” I tana mate i aruna te kros raa, Christ ni hai haaeoina maa taatou. Deut 21.23 14 Christ ni mee te vana nei i aa Ia e hiihai maa te taukareka teelaa TeAtua ni purepure ake ki Abraham raa, ki kauake hoki ki naa tama teelaa seai ma ni Jew. Teenaa taatou ki lotu ki toa taatou TeAitu teelaa ni purepure mai TeAtua ki taatou.
Naa Loo ma te purepure TeAtua
15 Aku taaina ma aku kave nei, kootou mmata ki kauatu nau te taratara nei ki mallama naa pisouru kootou. Saaita te takarua e hakatonu laaua taratara ka mee laaua kaikai ki maatino te taratara laaua ni tuku naa raa, see hai tama hoki ma ki lavaa te hakasaraina a ia te taratara naa, aa see hai tama hoki ma ki lavaa te ppono ni taratara hoou maana. 16 TeAtua ni tuku ana purepure naa ki Abraham ma tana mokopuna. Te Laupepa Tapu raa ni see taratara peelaa, “ana mokopuna”, seai. Te Laupepa Tapu raa e mee maa, “tana mokopuna,” teenaa se tama koi tokotasi, teenaa ko Christ. Gen 12.7 17 Te hakataakoto taku taratara nei e mee peelaa, TeAtua ni tuku tana taratara hakamaatua maa Abraham, teenaa mee iloo tana taratara maa Ia ma ki see tiiake ana taratara naa. TeAtua ni hookii ake naa Loo raa imuri naa setau e faa naa rau maa naa setau e matatoru, tevana iaa naa Loo naa see lavaa te seu te taratara hakamaatua TeAtua ni tuku maa Abraham imua. Teenaa te taratara hakamaatua TeAtua naa see lavaa te hakakkeeina naa Loo. Ex 12.40 18 Ki mee TeAtua e hookii te noho e taukareka raa ki te tama, i te tama naa e tautari ki naa Loo raa, teenaa TeAtua ku see hookii maa i teenaa ni purepure aana e takkoto. Tevana iaa TeAtua ni hookii ake te noho e taukareka raa ki Abraham i teenaa se purepure aana ni tuku maa Abraham imua. Rom 4.14
19 Aa naa Loo raa iaa ni kaumai ma ki aa? Teenaa, naa Loo raa ni kaumai ki hakailotia te henua i naa tiputipu te haisara. Tevana iaa naa Loo naa e takkoto koi ki tae iho te mokopuna Abraham, te tama teelaa e takkoto ai naa purepure TeAtua. Naa Loo raa ni kauake TeAtua ki naa ensol raa ki kauake ki Moses, iaa ia raa ko te tama e hakatae naa taratara TeAtua ki te henua. 20 Tevana iaa te tama e hakatae taratara raa e heheuna koi ki mee ma se tama e mee ana taratara hakamaatua ki telaa tama; aa TeAtua e heheuna koi soko Ia.
Naa Loo raa ni kaumai ma ki aa?
21 Naa Loo raa see mee maa e taratara sara ma naa purepure TeAtua e takkoto, seai. I te aa, ki mee maa naa tama te maarama nei ni toa laatou naa Loo teelaa e lavaa te hakaora laatou raa, teenaa e mee maa naa ora naa tama hakkaatoa ni lavaa te hakattonusia TeAtua ki mee laatou e tautari ki naa Loo naa. 22 Tevana iaa te laupepa tapu raa e mee maa taatou hakkaatoa ku hakavaarea ki ppena naa haisara. Te ara koi taatou ki mee ki toa taatou te mee TeAtua ni purepure mai imua raa, teenaa taatou ki lotu i Jesus Christ.
23 Saaita te lotu nei seki tae mai raa, taatou ni tauhia naa Loo raa ma ni karapusi, ki tae mai te ssao taatou ma ki hakailotia i te lotu naa. 24 Naa Loo raa e mee ma se tama e roorosi i taatou ki ttonu naa sosorina taatou, teenaa ki tae ki te ssao Jesus Christ ni haanau mai. I te saaita naa raa, naa ora taatou ma ki hakattonusia TeAtua i taatou e lotu i Jesus Christ. 25 Aa i teenei te ssao taatou ki lotu i Jesus Christ ku tae mai raa, naa Loo raa ku see roorosi hoki ki taatou.
26 Kootou naa ni tamalliki TeAtua i kootou e lotu i Jesus Christ. 27 Kootou ni hakaukau tapuina iloto te inoa Christ, aa teenei kootou ku ttaka ma te ora Jesus Christ tana tino. 28 Te mee raa ku see hakatonu maa koe se Jew aa maa koe seai se Jew, maa koe se poe aa maa koe seai se poe, maa koe se tanata aa maa koe se ffine; kootou ku mee ma se tama tokotasi i kootou e lotu i Jesus Christ. 29 Kootou naa ko naa mokopuna maaoni Abraham, i kootou e tautari ki Jesus Christ. Teenaa kootou ma ki kauatu te noho e taukareka teelaa ni purepure mai TeAtua imua. Rom 4.13

3.6 Gen 15.6; Rom 4.3

3.7 Rom 4.16

3.8 Gen 12.3

3.10 Deut 27.26 (LXX)

3.11 Hab 2.4

3.12 Lev 18.5

3.13 Deut 21.23

3.16 Gen 12.7

3.17 Ex 12.40

3.18 Rom 4.14

3.29 Rom 4.13